CIO WORLD & BUSINESS - Page 3

DIGIT AL ECON OM Y ผศ.สมจิตต์ ลิขติ ถาวร รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากร สารสนเทศ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ AUGUST 2015 CIO WORLD&BUSINESS 61