Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 44

ይፋ ማረግ ማለትም ማወጅ ነው። ስለዚህ በጸሎታችን ልንከውነው የሚገባን ነገር፣ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያከብር ማዘዝ ብቻ ነው። የእንቅስቃሴው ሌላ መምህር ይህን ጒዳይ በሚከተለው መልክ ያብራሩታል:— ነው። የእምነት እንቅስቃሴ መምህራንም በዚህ እውነት ይስማማሉ (ሮሜ 12÷3፤ ኤፌ 2÷8)። ነገር ግን እግዚአብሔር፣ “ተራራን የሚያናውጥ” እምነት ለሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ አልሰጠም። “አማኞች እንደ መሆናችሁ መጠን፣ በኢየሱስ ስም የማዘዝ መብቱ አላችሁ። ቃሉን መሠረት እስካ