Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 40

ላይ የተመረኮዘው Baby and Child ሲያባብሱት እናያለን:: Care የሚለው መጽሐፍ በ1946 እነዚህም ሁኔታዎች የሚከተሉት ተወዳጅና ታዋቂ በሆኑት የህጻናት ሐኪም በዶ/ር ቬንጃሚን ስፓክ (Dr. ናቸው:: Benjamin Spock) ተዘጋጅቶ ቀረበ:: 1. ጁን 25, 1962 የአሜሪካን ሕብረት መስራችና የዚህም መጽሐፍ ዋና ሐሳብ ፥ ኤትየስትስ ስለልጆች ጤና ቢሆንም በመጨረሻዎቹ ፕሬዚዳንት የሆኑ Madalyn Murምእራፎች ላይ የሰፈሩት የልጆች ray O’Hair የተባሉ ሴት እኔ አማኝ አያያዝ ዘዴዎች፥ በዛን ጊዜ በሚኖሩት ስላልሆንኩ ልጄ እንዲጸልይ አልፈልግም ማለትም በልጅነታቸው በወላጆቻቸው በማለት ሜሪላንድ የሚገኘውን የህዝብ ተቀጥተው ባደጉት ወላጆች ዘንድ ት/ቤት (public school) ከሰው በጣም ተቀባይነትን አገኘ:: የዚህ አዲስ ስላሸነፉ ይህንኑ ሃሳብ ሌሎች አላማኞች የሆኑ ሰዎችን አስተባብረው ከሜሪላንድ ሐሳብ ቃል እንደሚከተለው ነበረ:: ስቴት ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው ከአሜሪካ “...ህፃኑን እንደ አዋቂ ሰው ት/ቤቶች በሙሉ ጸሎትን አሳገዱ:: አክብራችሁና እንደ ጓደኛ አይታችሁ ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ነገር ይህ በፈለገው አይነት የራሱን መንገድ በሱ ምክንያት ፀሎት የታገደበት ልጅ እንዲከተልና ነፃ እንዲሆን ልቀቁት:: ዛሬ የጌታ አገልጋይ እና “እንፀልይ” አካባቢውን ከሚጎዳ ነገር ነፃ የሚል መጽሐፍ ደራሲ ነው:: አድርጋችሁለት Explore ያድርግ:: 2. ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በራሱ መንገድ የፈጠራ ችሎታውን የሴቶች መብት እንቅስቃሴ በመጀመሩ፣ ያዳብራል..”:: እናቶች በቤት ውስጥ ሆነው ልጆቻቸውን የሚገርመው ነገር ግን ፥ እኚሁ መንከባከብና በፍቅርና በስርዓት ማሳደግ ዶ/ር ከ 11 ዓመታት በኋላ ይሄንኑ ቀርቶ ከቤት ወጥተው መስራት የተለመደ መጽሐፋቸውን revise አድርገው እየሆነ መጣ:: በ1957 ሲያወጡት ይሄንን የልጆች አያያዝ ዘዴ ምክራቸውንም አሻሽለው “... ልጆች በወላጅ የሚሰጥ ጥብቅ ስነስርአት ያስፈልጋቸዋል...” ብለዋል። በክርስቲያን ግለሰቦች ዳሩ ግን ላለፉት 11 ዓመታት በDr. Benjamin Spock ተሳስተው ብዙዎች ልጆቻቸውን በስርዓት አልተንከባከቡም:: ልጅ ወይም ሰው ደግሞ እንደ ላቦራቶሪ አይጥ ወይንም ኬሚካል ተሞክሮበት አይጣልምና ትውልድ ተበላሸ:: ቀጥሎም በዚህ በተቀጣጠለ እሳት ላይ ቤንዚን የሚያርከፈክፉ ሌሎች ሁለት ሁኔታዎች ተከስተው ነገሩን 40 ድፈር” የተባለውን መጽሐፋቸውን አሳተሙ:: በዚህ መጽሐፋቸው ውስጥ ያሰፈሩትን ዋና ቁም ነገር ስናየው:“... ልጆቻችንን እየቀጣን ማሳደግ ሥርዓት ከማስያዙም በላይ፥ የአባቶቻችንን አምላክ እግዚአብሔርን ለምንወዳቸው ልጆቻችንም ማስተዋወቅ ነው::...” ብለዋል:: ቀጥለውም “... በ1960-70ዎቹ መሐከል ባለው ትውልድ ውስጥ የተነሳው የሂፒ እንቅስቃሴ እና የወጣቶች በወላጆች ላይ ማመጽ የመጣው በዚህ ልጆችን ገደብ የሌለው ነፃነት ስጡ በሚለው መመሪያ ያደጉት ልጆች ለዩኒቨርስቲ በደረሱበት ጊዜ ሲሆን፥ ሃያሲያን (Critics) ምክን