Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 4

በ ዚህ አጭር መጣጥፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብልጽግናን በተመለከተ የሚያስተምረው ምንድን ነው? የሚለውን ለመመልከት ጥረት እናደርጋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ብልጽግና የሚያስተምረውን ከመመልከታችን በፊት “የብልጽግና ወንጌል” ምን እንደሚያስተምር በጥቅሉ መዳሰስ ይኖርብናል። የብልጽግና ወንጌል አስተምህሮ በአብዛኛው የተመሠረተው በመዝ 34፥10፤ 37፥25 እና በ3ዮሐ 2 ላይ ነው፤ መዝሙረኛው “እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጐድሉም”፤ “ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም” ይላል። ዮሐንስ በበኩሉ “ወዳጅ ሆይ፤ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና [እንድትበለጽግና] ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ” ይላል። ትምህርቱን ባጭሩ “ብልጽግና የእግዚአብሔር በረከት ነው፤ ድህነት የእግዚአብሔር እርግማን ነው” በሚለው ማጠቃለል ይቻላል። ብልጽግና የበረከት እንዲሁም ድህነት የእርግማን ምልክት ከሆነ ለመባረክና ከድህነት ለመውጣት ምን እናድርግ? የትምህርቱ መሐንዲሶች በርካታ መፍትሔ አላቸው፤ መፍትሔዎቹ በሁለት ፈርጅ መመደብ ይችላሉ። አንደኛው መፍትሔ “አዎንታዊ አዋጅ” (positive confession) ነው። *&"*"#"&"#"+*.726*&"#22/"#"&"#"*.726(((+"c2"C64&.dž"׆*L&"7227*L+.&27"""**@"Æ*W*6$&Æ*C&"82"ӆ*T+..x***P..#2#.φ"4&"#"*.726.W.φ.+."Æ".o"42*W&&ӆ"t.&*O"4&"#"+*.726&&샆**67"*"'&φ.("φ."*T+*.;*W&φ.(*./2..726.W.׆"7"+.&Æ"c""&Æ.4**67"&"k.#2.4+*.;*W&φ.(*./2"/.*C.76""#&Æ*o.4+s."c"׆2&ԃ"W27tѡ܁٥ѥѡ*C.76**W.φ*W.ۆ&."*T+*".w"c.4s*"c.w"&ԃ"W27t2/"+..o"w.dž&φ"762#*W.c&**W..c"*C.76+**O"t2#*W.c&."k.c"2#*W.c&.2.φ"$(q͕t6."k"Æ2." +"w*W"t2"2"."Æ2&./"76."k&&׆*D+."Æ&"׆&"'6&2"..׆"*C&ԃ*"27"o*T+&"c"׆2&׆*L&"c.w"&ԃ"W24.&"#&"φ"76+"c&"t*"&&׆*L*&"7227*L+2/""w*W"t2&."#*w"w6&"7227*L+.#."t2#*W.c&&""ă**.*..Æ"#"w6+"&&ԃ.#."t*W./.&""ă*6$+*..Æ"#"w6."*W*Ls2#*W.c&*T"c.7.Æ.+.*6/&ԃ""$""t**W."*C62#*W.c&+."Æ.;&*T+""#*W&Æ*L+"#"c"*L+"Æ.;&*T+**27.k*&"S"+"c*W2#.+"#"c*W2&&"&ă2'"7&&ԃ**W.φ"#.4+"c2"C64&.dž"ԃ&27"72."׆&Æ"w""4(dž2"xۆ6Æ6"'& ۆ6φ6"o"(Æ6ܴħ62#*W.c&*T*"w*W"t&"/.+"c.7.Æ.ԃ*.C""&ă&׆*.o.o&ԃ"c**"4(+*.#*W.׆"t"w*K"7**"׆6/.4(+."c2"c"..7*T&׆*.o.t.&Æ"/"#6/"4(.c2Æ6Ĵȧ62φ.7";"ԃ&"c"7**&+&"#22,"#"c"*T."k6#"72$"Æ.;&*T+&&"&ă2#"2"76&"#22,"#"c"*T+."k6#"72$"Æ.;&&26/&ԃ"o"#&׆"t+&"k2;.̃"w*{&׆*L&6#&Æ*L.#2"c.+..#.׆&"'6**W.ˆ..7"t**W.φ*W.ۆ&+&" 227*C&׆*T"ˆ"c*ds*"."o*[&+&Æ"φ"׆&Æ.4&&.d"&.""φ&.7*T+.#27&Æ./"7tdž2"xۆ6Ĥ."/"76+&"#22,"#"c"*T"c"c*c&׆*L"c2O2O&+s*G"..&&*o"7tdž2"xۆ6ؤ+."k"#.7*T*.ˆ"ԃ*.φ*O.(*"ӆ&+*"c2"""t&"/.&""#&ă"c**"4+"c""&φ.("7.*C&ԃ**W.φ" .2#"72"76+.*""׆&ۆ"ԃ.#2#*T."*D""$.&׆*o.7*T+*"ӆ&ԃ"c*&Æ"4**W.φ"#&&.4"c"w"2+.*["&&./"762φ.7";"ԃ*27.k*&"S"*T+"c"w"Æ"4s*G"..&&*o"7t*"k"#.4+2/""ˆ.*C22"&"#22,"#"c"*T+"c6#"#27*Ts""׆*T&&.d"&.+*"c.72/&׊t2/"**C22"&φ"76&"#22,+"#"c"*T"c6#"#24""׆*T"#6#&Æ*L.#2"c.+"w&䃆*.׆"28"o&"&*C.76s*G".+.&&*o"7t"o"#&ԃs*224"o&׆"6+.+*C.7w6"c"/.4*.ˆ"ԃ*.φ*T&"#*T*C2#"+"*&Æ*T**W.׆*W*["."׆&Æ"w""76*.ˆ"+*.φ*T&׆"7&&׆"64.#."t*"ӆ&ԃ*C.4+."k"#.4&"#*T*C2#""*&؃"c*["*T+*C.76."*W*T*C.42φ.7";"ԃs*.7*C&Æ*l((0