Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 32

“ላለመስማማት መስማማት” በ ሀገራችንም ሆነ በሌሎች ሀገሮች ብዙ አይነት አባባሎች አሉ። ሰለ አባባል ሳነሳ አንድ ግርም የምትለኝ ቄንጠኛ አባባል አለች “ላለመስማማት መስማማት” አይገርምም? እስቲ አስቡት ምን ይሉት ዘዬ ነው? ዞሮ ዞሮ ሰው ላለመስማማት ከተስማማ ምኑ ላይ ነው ስምምነቱ? በንግግር ፈሊጥ ሌላውን ማደናገር ካልሆነ፤ በአጭር ቃል አልስማማም ማለት አይቀልም ትላላችሁ? የምን ነገር እያመቻመቹ ማሳሳት ነው? እንዲህ አይነቱን አባባል ከቅዱሳን ሰፈር ያርቀው እላለሁ። ከእህት ራሔል አሸናፊ እንዳይሰበር፤እንዳይሰነጠር፤ በሚል ሰበባ ሰበብ እያለሳለስን ውስጥ ውስጡን ሳይታወቀን የሀጢያት ግብረ አበሮች እየሆንን መጥተናል። እናማ ነጩን ነጭ፤ ጥቁሩን ጥቁር፤ ከማለት ይልቅ ነጣ ያለ፤ ጠቆር ያለ፤ ወደ ነጭ ያደላ፤ ወደ . . . ብቻ ምን አለፋችሁ እውነትን ፍርጥ አድርጎ ክፉ ሀጢያትን ክቅዱሳን መካከልና ከቤተ መቅደሱ የሚያጠራ ወገን እንደ ብርቅዬው የሀገራችን ዋሊያ እየተመናመነ መጥቷል። እስቲ አንዳንድ ነገሮችን ለአብነት እናንሳ፤ የደጅ የደጁን እንተውና የቤታችንን እንወያይ። የተጠራንበት ዓላማ እና ይቺን “ላለመስማማት መስማማት” ተብዬዋን እውነትን ማወጅና ወንጌልን መመስከር ሆኖ ሳለ የሀሰት ቋንቋ ያለምክንያት አላመጣኋትም። ዛሬ በዘመናችን በየስብሰባ ትምህርት እንደተስቦ ሲዛመት ዐይናችን እያየ ጆሯችን እየሰማ አዳራሹ ፖለቲከኛው፤ በየወረዳና ቀበሌው ባለስልጣኑ፤ “ላለመስማማት መስማማት ብለን” ዝም እንላለን? ከእውነቱ እያለም ሲወርድ በአገርኛው በየእድርና ማህበሩ፤ ብሎም ወንጌል ውጪ የሆነ አስተምሮ ይዘው መንጋውን ሲያውኩ፤ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ሲያነሱና ሲጥሉ ወይም እውነት እንዳይገለጥ ያልተጻፈ እያነበቡ፤ አሊያም ሲፋጩ ይቆዩና መሰማማት ሲቸግራቸው በዚህች አሻጥረኛ እያነበነቡ ብዙዎችን በሰፊው ጎዳና ወደጥፋት ሲያግዙ ይህንንም በቸልታ “ላለመስማማት መስማማት” ብለን ብሂል ስብሰባቸውን ይበትናሉ። እንለፈው? ክርስቲያን ክርስቶስን የመከተሉ ዋነኛ ዓላማ መቼም በዚች አዚመኛ ብሂል ጥላ ስር የማይታከክ እውነትንና የእውነትን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ማወጅ ነው። የለም። ነባሩም ሆነ አዲሱ ከርስቲያን ብዙ አሉታዊ ግብሮችን እና እዚህ ውስጥ ከሌለን ቦታችን የትጋ ነው? ለሚጠፉት ተለማምዶባታል። ቆዩማ ወገኖቼ ይቺኑ መዘዘኛ ብሂል ነብሳትስ ተጠያቂው ማን ነው? ተገን አድርጎ በአንድ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ መጽሐፋችን የሀጢያት ትንሽ እንደሌለው ልቦናችን ሲያውቅ ቁልጭ አርጎ ያስቀመጠውን ትልቅ ሀጢያት አንድ የሀጢያት ግብረ - አበር ወይም አስተባባሪ ሀጢያት አይደለም ብሎ ለሀጢያት ደረጃ አውጥተን እየመደብን ልባችን የከጀለውን ቢነሳ ትስማማላችሁ? አትስማሙም አይደል? እሺ ያ ሰው ሁሉ መሞካከርም ጀምረናል። ድሮ ድሮ አልኮል መጠጥ ባፉ በሀሳቡ ቢጸናና ያንን ሀጢያት ከሀጢያት ተርታ አስወጥቶ፤ ሊዞር ቀርቶ ስሙን ማንሳት እንኳን እርኩሰት ይመስለው በምን አለበትና በሰበባ ሰበቡ እያመቻመቸ ቢቀጥልበትስ የነበር ክርስቲያን አልፎ ተርፎ በአህዛብ ማህበር ጫወታ መክሮና ገስጾ እንደማቅናት “ላለመስማማት መስማማት” አድማቂ ሆኖ ከያይነቱ እየቀማመሰ “ለሆድህ ህመም …ን” ብላችሁ በቤተ-እግዚአብሔር እንደልቡ ሲፈነጭ ዝም ሆዱን ቢያመውም ባያመውም ማጣቀስ ጀምሯል። ይህን ት "xblb"boxb O8b8bixb*boxb xbmxb-H8bmxc$bb"boO8b 8c(bbmH8bxb8b8bxb8blH8b8bxccxb*8bmH8b 8c(bbmH8b8b8b8bxbH8c(8c!H8b8bmxb&8b#xb8bmBbl8bxbh8b-xbixb-8b8bl8b.8cbcb8b8b&8bxb 8bbmH8b,bxc"8bxb"8bmH8bixbH8b8bixb-H8b8b&b"8bxbH8b8b-xb*8b-xbm8bixbxbboxbH8bhbb-xbmxb'H8b xb"xbxb'H8bxb+xb-xblbbBbxb`8c)xcbb#xch8b xb"boxbxb'H8bxbxb8b'xbxb*8bbH8bxbxbb!H8b8bxb8blH8c#xbH8b8bbbmxbmxb'xch8bhb!bxb'H8c#xbH8b8bb#8b8c"8bboH8bxblb&xbh8blb#xchbxbixb-xbixb-H8b 8c(bbmH8bxbxb8b8b*8b+xb.bH8bl8bb'xbm8bixbxbboxbH8bhbxbb8b8cb8bH8b8c"8b+xb&8b8bxb8b,H8bb8bh8b8b8b&8bb8b#H8b"8b&b&8c(¸b&8c(8b*b*8c"H8b8b&bxb`8b+H8bxb8b8bxch8bb+8bb+8b,8bH8bh8b 8c(bbmBb,b8bxbaH8b&8bxb+b8c"8b-xc/8bxbxb8b&baxbbmH8b8bxb'xb+bH8bxbxbbxc#bci8b8cb8bH8bxbxbbH8b8blbj8b8bxb'H8b8b+8bb8bxb'xc/H8bxbc(8cb8bxbxbb#xb8bh8b+B̂