Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 2

“በአዲስ ኪዳን የብልጽግናን መልካምነት የሚያወሳ አንድም ጥቅስ የለም። በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ገንዘብ የቀረበ ጸሎት ከቶውን የለም።” 4 ወንድም ምኒልክ አስፋው - “አለማወቅን ይህ ተገን አድርጎ ትምህርት፣ የቤተ የተነሣው ክርስቲያንንም አስተምህሮና ሥነ ምግባር ክፉኛ በርዟል፡፡” 11 ወንድም ዶ/ር ተስፋዬ ሮበሌ “ከሁሉም በሁዋላ ለእኔ ከሁሉ ለማንስ ታየ። ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ እኔ አይደለሁም”። ወንድም ፓ/ር አህመድ አላ - አሳታሚ:ቤርያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወንጌል አገልግሎት አሳታሚ:- የቤርያ ስነ ጽሑፍ ክፍል ዝግጅት : ከቤርያ ስነ ጽሑፍ ክፍል አዘጋጆች : የቤርያ ስነ ጽሑፍ ክፍል አርታኢያን: ወንድም ሚካኤል ዓለሙ፣ እህት እስከዳር ሙሉጌታ፣ አርታኢያን: እህት ራሔል ኮነ ፍሰሐ ሚካኤል ዓለሙ፣አሸናፊ፣ወንድም እስከዳር ሙሉጌታ ዓምደኞች : ዲዛይን: ጸጋ የመጽሔት አገልግሎት ወንድም ምኒልክ አስፋው፣ ወንድም ዶ/ር ተስፋዬ ሮበሌ፣ እህት ለምለም የኋላሸት፣ ወንድም መጋቢ ዓምደኞች ዶ/ር ወንድም አዳም ቱሉ፣ ዶ/ር ቱሉ፣ወንድም ተስፋዬ ሮበሌ፣ ወርቁ: ለገሰ፣ ዶ/ር አዳም ምኒልክሚካኤል አስፋው፣ እህት እህት ለምለም፣ ወርቁ ለገሰ፣ ዓለሙ፣ ራሔልመጋቢ አሸናፊ፣ ወንድም ፍሰሃ፣እህት ገ/መድህን፣እህት ሚካኤልኮነዓለሙ፣ ራሔልሰላም አሸናፊ፣ ኮነ ፍሰሃ፣ሐናሐና (ኢያኤል) (ኢያኤል) ከበደ፣እህት ኤልሳ ሻለሞ ከበደ፣ሰላም ፣ ኤልሳ ግራፊክሃላፊ: ዲዛይን፣ የስርጭት ወንድም ኮነ ፍስሐ ቤርያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ስርጭት: የቤርያ ስነ ጽሑፍ ክፍል www.BIEBSM.COM ”የተሰጠህን ለራስህ ብቻ ቀብረህ በረከት ለሌሎች ማፍሰስን ካላወቅህ ፣ ሌሎች የእግዚአብሔርን ማንነት አይችሉም።” ወንድም ኮነ ፍሰሐ በሕይወትህ ማየት - 21 “ በጠረጴዛ ዙሪያ ምክክር ሲጀመር የራስን ምኞት ላለመጣል “ላለመስማማት መስማማት” ብሎ እውነትን ማድበስበስ እህት ራሔል አሸናፊ - ያሳዝናል።” 32 “ ኮንትራት ሁለት ሰዎችን አንድ አያደርግም። እስከጊዜው ለጥቅም ብቻ የሰው ኪዳን ነው።” ወርቁ ለገሰ - 34 የሚያስተሳስር ወንድም ፓ/ር " የምድሪቱን ሰዎች ተጠግተን ብናይ ፥እዛም ቤት እሳት አለ እንዲሉ በገጠማቸው በዚህ ዓመፀኛ ትውልድ እህት ለምለም የኋላሸት የተነሳ - 38 ታውከዋል:: “ጌታችን በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው ባሪያዎች ብፁአን እንደሆኑ ቃሉ ይናገራል። እንግዲህ ጌታ በመጣ ጊዜ ፌስ ቡክ ላይ እንዳያገኘንና ..... ።” www.bereaministry.com 2 በረከት ይዘኸው ይሆን? ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ይህን ቤርያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወንጌል አገልግሎት ወደ ቤርያ ይግቡ >> 712-432-5222 2484446# 13 ወንድም ዶ/ር አዳም ቱሉ - .. 51 ርእሰ አንቀጽ: ወንድም ሚካኤል ዓለሙ - 3 ምስክርነት: እህት ቅድስት ወረታ፣ ወንድም ጌታቸው አሸኔ