CHLOE Magazine Spring 2014 Volume 4 Issue 4 - Page 27

EYEDOLL white crochet bolero