Bursa AB 7 - Page 32

ivil toplum 2014-2020 yılları arasında Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nda (IPA II) Demokrasi ve Yönetişim sektörü altında bir alt sektör olarak yer almıştır. Sivil topluma ayrılan bütçe de yaklaşık 190 milyon Avroya çıkarılmıştır. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesinin artırılması doğrudan bu sektörü destekleyecek ve nihayetinde Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, 2014- 2020 AB mali yardımının önceliklerinin belirtildiği Ülke Strateji Belgesi (2014-2020) (CSP) Türkiye’nin katılımını desteklemek üzere 2014

sİvİl toplum destek programı

S

İkİncİ dönem hİbe programı (cssp-ıı)

yılında kabul edilmiştir. Sivil Toplum alt sektörünün amaçları politika yapım ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım için sivil toplumun desteklenmesi; diyalog ve temel haklar kültürünün özendirilmesi; Türkiye ve AB sivil toplumları arasında diyaloğun ve kültürel değişimlerin artırılmasıdır. CSP’deki amaçlara uygun olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivil Toplum Sektörü Planlama Dokümanında (SPD) 4 farklı alt öncelik belirlenmiştir. 2015 Aksiyon Dokümanı (IPA/2015/038-404/1/Turkey/Civil Society) CSP ve SPD’de belirtilen öncelik alanlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.