BNL 2018-3 - Page 8

8 | BNL | Oktober 2018 | GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN "Samen bouwen en verduurzaming versnellen" "Sterke wijken voor iedereen" Jan ten Kate, Karin Schrederhof, wethouder Woningbouw en Duurzaamheid, De Wolden wethouder Wonen, Delft Het aantal inwoners van De Wolden groeit. Er is volop In Delft is de druk op de woningmarkt groot. Karin Schre- behoefte aan nieuwe woningen. derhof, wethouder Wonen: “In het coalitieakkoord is daarom Wethouder Jan ten Kate: “Onze gemeente ligt gunstig bij afgesproken om tot 2040 15.000 nieuwe woningen toe verschillende uitvalswegen, waardoor we een aantrekkelijke te voegen. In het sociale deel, maar ook in het midden en woonlocatie zijn voor forenzen. Ook stijgt de vraag naar hogere huur- en koopsegment. Dit moet tegelijkertijd de woningen nu de crisis voorbij is. De komende collegeperiode doorstroming bevorderen. Delft wil sterke, diverse wijken voor spelen we hier actief op in door de bouw van circa tachtig iedereen.” woningen per jaar. Voor een plattelandsgemeente in deze Voor 5.000 woningen heeft Delft al concrete plannen in regio is dat fors.” de Spoorzone en Harnaschpolder. Voor de tweede 5.000 De Wolden bouwt voor alle doelgroepen: de eigen en nieuwe woningen zijn er inmiddels locaties gevonden in onder meer inwoners, starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren en de Schieoevers, een voormalig bedrijventerrein. Schrederhof: inwoners met een zorgvraag. Ten Kate: “We streven naar “Voor alle opgaven hebben we de creativiteit van de markt een mix van goed betaalbare en duurdere huur- en koop­ hard nodig. We willen duurzame woningen en wijken, met woningen. Bouwen binnen bestaand gebied heeft onze betaalbare alternatieven voor aardgas. Bovendien moeten we voorkeur. Hierbij krijgen bewoners en de markt volop ruimte slim omgaan met openbare ruimte, omdat het vaak binnen- voor eigen initiatieven. Denk aan de ombouw van winkels stedelijke locaties zijn. We kunnen niet overal auto’s toelaten.” naar woningen; een opgave die veel creativiteit vereist.” Om Delft goed bereikbaar te houden, zet de stad juist in op Ruimte voor initiatief krijgen bewoners en de markt ook bij de meer deelauto’s en een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk. verduurzamingsopgave. Ten Kate: “We stimuleren het lokale Station Delft Zuid krijgt er vier sporen bij en er stoppen ondernemerschap om verduurzaming te versnellen en het straks meer treinen. Ook de fietser krijgt meer ruimte. “Nu draagvlak te vergroten. Onze rol is vooral die van regisseur. al verplaatsen de meeste Delftenaren zich per fiets”, weet Mooi voorbeeld is een project van enkele dorpen binnen onze Schrederhof. “En het fietsverkeer blijft groeien, ook regio- gemeente om in 2020 energieneutraal te zijn. Samen met het naal. We gaan dus investeren in meer fietsverbindingen en bedrijfsleven werken bewoners aan creatieve oplossingen. oversteken van bijvoorbeeld de Schie en snelwegen. Ook dat Zoals de productie van biogas door vergisting van rioolslib.” vraagt de komende jaren om innovatieve marktoplossingen.”