BNL 2018-3 - Page 71

BNL verschijnt vier tot zeven keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren. De pdf van verschenen edities is te vinden op www.bouwendnederland.nl. Naast BNL ontvangen de leden twee­wekelijks de digitale nieuwsbrief met actuele informatie uit de vereniging, de markt en informatie die van belang is voor hun bedrijfsvoering. HOOFDREDACTIE Alex Nieuwenhuis COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE Havana Orange REDACTIONELE BIJDRAGEN Eva van Beveren, Karl Bijsterveld, Rob van Elewout, Frank de Groot, Jan Willem Kommer, Petrick de Koning, Martine van der Linden, Marije Rispens, Hans Smit, Kees de Vries VORMGEVING EN OPMAAK René Hofman (Havana Orange) FOTOGRAFIE Anke Bot, René van den Burg, Expeditie Energieneutraal Wonen, Habitat for Humanity, Etiënne Hessels Fotografie, Alwin Koops, Projectbureau Ooijen-Wanssum, Bibi Veth, Rob Voss, Marijn de Wijs FOTOGRAFIE CONTACTPERSONEN Anke Bot, Foto & Studio Kuipers 5 VAN VERENIGING | Juni 2018 | BNL | 55 VOORDELEN UW LIDMAATSCHAP 1 VAN Bouwend N ederland ke nt uw sect is dus hét or als geen adres voor ander en al uw prak vragen of tische vrag een aanbes en. Heeft teding? Of u personeels wilt u wat beleid? Of weten over heef t u ee opdrachtge n kwestie m ver? Bouw et een end Neder raad en da land staat ad. u bij met BOUWEND NEDERLAND 2 DRUK REDACTIEADRES ISSN 2214-7438 AANSPRAKELIJKHEID Bij het samenstellen van de inhoud van deze publicatie streeft Bouwend Nederland naar de grootst mogelijke zorgvuldig­ heid. Bouwend Nederland sluit iedere aan­­sprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die door deze publicatie beschikbaar is. COPYRIGHT De informatie in deze publicatie kan worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveel­ voudiging, distributie, commer­cialiteit of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/of Bouwend Nederland. ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen kunt u mailen naar: ledenadministratie@bouwendnederland.nl QR-codes Op verschillende plekken in deze BNL vindt u ‘Quick Response’-codes. Zodra u met de QR-scanner van uw smartphone over de code gaat, wordt u automatisch naar de juiste webpagina gelinkt. Zie ook: bouwendnederland.nl/qr Informati e brancheon tw ikkeling Bouwend Nederland geef t voor waar u wat lichting en aan heef t cursussen en tilt zo uw naar een ho bedrijf en ger plan. V de sector ia de website ledennieuw en via de sbrieven bl digitale ijf t u goed ontwikkelin op de hoog gen in de te van alle markt. Vellendrukkerij BDU bv, Barneveld Bouwend Nederland T.a.v. redactie BNL Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer redactie@bouwendnederland.nl www.bouwendnederland.nl @BouwendNL Vragen e n dienstverl advies ening 3 Belangen behartigin lobby g Bouwend N ederland ko mt op voor praten we uw belang met minis en. Daarom ters, gemee schappen nten, scho etc. Kortom len, water , m et u kunt doen - úw opdrac htgevers. waar u go Zodat ed in bent : bouwen! 4 Financiee l voordelen voordeel collectief Door slim gebruik va n onze fi na kunt u uw nciële lede lidmaatsch nvoordelen apskosten , zelfs meer terugverdi dan dat! enen. Of 5 Elkaar on tmoeten netwerken Via Bouwen d Nederla nd ontmoe uit uw buur t u collega t of uw mar -bedrijven kt. Ook ku opdrachtge nt u ketenp vers ontm ar tner s en oeten op de vele bijeen komsten. Meer red enen ontd ekken om lid te zijn? Ga n aar: bouwend nederlan d.nl/ word-lid om u onli ne in te schri jv e n of b e l naar: 079 - 325 2 158/59 voor persoonlij k contact .