BNL 2018-3 - Page 57

Tekst | Rob van Elewout VAKGROEPEN | Oktober 2018 | BNL | 41 Foto | René van den Burg "VERKEERSREGELAARS WORDEN TE VAAK ALS VRAAGBAAK GEZIEN" praktijk maakt Boeringa vaak mee dat de goedbe- doelde aanwezigheid van verkeersregelaars voor verwarring zorgt en soms ook tot irritatie leidt. “Het gros van de automobilisten respecteert een rood licht’’, vervolgt Boeringa. “Bij een verkeersre- gelaar is dat anders. Hun aanwezigheid wakkert vaak een gevaarlijke situatie aan doordat ze te vaak als vraagbaak worden gezien. In dat geval De inzet van verkeersregelaars bij verkeers- ontwikkeling. Hij verwijst naar een richtlijn van wordt het tegengestelde effect bereikt; geen maatregelen neemt fors toe. Naast omleidingen, het kennisplatform Centrum voor Regelgeving en doorstroming, maar stagnatie.” Ook de onveilige rood-witte afzettingen en signaleringen wordt Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw werkplek - buiten een afzetting - voor de regelaar steeds vaker een verkeersregelaar ingezet bij en de Verkeerstechniek (CROW). Die richtlijn zelf is wat hem betreft een probleem. (weg)werkzaamheden. Vooral vanuit de over- stelt dat verkeersregelaars pas worden ingezet heid wordt het inzetten van verkeersregelaars wanneer alle stationaire mogelijkheden – zoals Via een BRL kan de werkgroep ervoor zorgen uit serviceoogpunt gestimuleerd, maar de secto r signaleringen en wegafzettingen – zijn uitgeput. dat er geen mensen worden ingezet die niet of loopt vaak tegen het probleem aan dat het onvoldoende zijn opgeleid om dit werk te doen. niveau onvoldoende is, wat leidt tot onveiligere Handhaving Inmiddels lopen er gesprekken met de Arbeidsin- situaties en irritatie. Inmiddels is er een “De praktijk werkt anders’’, concludeert Boeringa, spectie, de Politieacademie (toezichthouder bij het chronisch tekort aan vakmensen. die er vanuit de praktijk veel mee te maken heeft. examen) en het Ministerie van Infrastructuur en “Er wordt om de haverklap zomaar een verkeers- Waterstaat, dat verkeersregelaars en transport- Richtlijn regelaar ingezet. En aangezien de inspectie weinig begeleiders regelt. De werkgroep verkeersregelaars wil daar iets aan handhavingsmogelijkheden heeft, is daar weinig doen. Deze werd zo’n jaar geleden in het leven aan te doen. Die inzet van verkeersregelaars Meerwaarde geroepen vanuit de Vakgroep Specialistische doorkruist onze afgewogen plannen en straalt “Bij die gesprekken benadrukken we dat wij als Wegenbouw (VSW). Peter Boeringa, Operationeel regelmatig negatief op onze dienstverlening af.’’ sector alleen verkeersregelaars in willen zetten wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput’’, Directeur van BUKO Infrasupport en voorzitter van de commissie verkeersmaatregelen, is nauw Irritatie besluit Boeringa. “Hun inzet moet van aantoonbare bij de werkgroep betrokken. Het doel; het niveau Boeringa stelt dat doorstroming en bereik- meerwaarde zijn, waarbij alle risico’s en verstoringen van de verkeersregelaar opkrikken, eventueel door baarheid de belangrijkste vereisten zijn voor zijn afgewogen. Veilig werken doen we samen.” het introduceren van een beoordelingsrichtlijn weggebruikers. Een automobilist wil bij wegwerk- (BRL) voor verkeersregelaars. zaamheden met zo min mogelijk hinder naar zijn bestemming: “Stationaire maatregelen, zoals Wat Boeringa betreft is het te pas en te onpas afzetborden en bewegwijzering via signalerings- inzetten van verkeersregelaars geen goede borden, zijn doorgaans duidelijk genoeg.’’ In de Contactpersoon Johan Asscheman Secr. Vakgroep Specialistische Wegenbouw j.asscheman@bouwendnederland.nl