BNL 2018-3 - Page 36

28 | BNL | Oktober 2018 | REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Tekst | Jan Willem Kommer BNL EN WATERSCHAPPEN Nog te weinig gemeenten in de regio geven vergroten”, zegt Ruben Heezen van Regio Rand- hebt, wijken opknapt. En daar is meer bewust- klimaatadaptatie de aandacht die nodig is. stad Noord. “Dat is belangrijk voor de omgeving wording van de noodzaak van klimaatadaptieve Door een nauwere samenwerking met én belangrijk voor onze leden. Vooral voor de maatregelen noodzakelijk voor.” waterschap HHNK wil Regio Randstad Noord infrabedrijven zijn waterschappen als HHNK Met de digitale klimaatatlas heeft HHNK een mooi daar verandering in brengen. belangrijke opdrachtgevers”, aldus de ­adviseur hulpmiddel ontwikkeld om inzicht in de benodigde Overheid & Markt. “Als Bouwend Nederland maatregelen te krijgen. Hij laat zien welke delen Hevige buien met zware regenval komen steeds hebben we een groot netwerk en goede ingangen van het werkgebied van HHNK – dat loopt van vaker voor. Dat kan voor enorme overlast zorgen. bij de gemeenten met structurele overleggen, de het Noordzeekanaal tot en met Texel – laag Daarom moet dat water snel worden afgevoerd, GBIO’s. Het idee is om dat netwerk te gebruiken liggen, waar water heen stroomt of juist vandaan zodat we droge voeten houden. Waterschappen om de boodschap goed over te brengen.” vloeit. De klimaatatlas brengt ook in kaart waar moeten daarvoor zorgen. Het is een belangrijke het ’s zomers erg warm wordt en waar het juist basistaak waar veel partijen bij betrokken zijn; Klimaatatlas onder meer gemeenten. Alleen lijken die nog Ruud Maarschall, Hoogheemraad van het HHNK, bepalen waar het wel en niet verstandig is om te onvoldoende doordrongen van het belang van onderstreept het belang van die inzet, al consta- bouwen”, aldus de Hoogheemraad. “Maar ook of de zogeheten klimaatadaptieve maatregelen; teert hij wel al vooruitgang in de samenwerking de omstandigheden wellicht een andere manier in Noord-Holland is het in maar weinig college­ met de gemeenten. “We hebben tot 2020 scherpe van bouwen nodig maken. En dat zijn belangrijke programma’s terug te vinden. Dat is één van doelstellingen afgesproken met gemeenten over dingen om met Bouwend Nederland over van de redenen waarom Bouwend Nederland en kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Die gaan we gedachten te wisselen.” Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier halen, maar wat gebeurt er ná 2020? Er moeten “Voor die gedachtewisselingen zou een overleg- (HHNK) hun samenwerking willen intensiveren. nieuwe afspraken worden gemaakt, nu ook over structuur kunnen worden opgezet die vergelijkbaar “We willen gezamenlijk de bewustwording klimaatstresstesten. Daarvoor moet je ook kijken is met de GBIO’s”, denkt Ruben Heezen. “Dus eens omtrent klimaatadaptatie bij gemeenten naar wat wijsheid is als je nieuwe bouwplannen in de negen maanden een bestuurlijk overleg waarin koeler blijft. “Met behulp van die informatie kun je