BNL 2018-3 - Page 17

Tekst | Jan Willem Kommer KLIMAATAKKOORD | Oktober 2018 | BNL | 17 Foto | Anke Bot JOEP RATS: "WE GAAN DOELEN KLIMAATAKKOORD PRAKTISCH AANPAKKEN" Al komt er dit jaar waarschijnlijk geen Klimaat­ Waar te beginnen? akkoord, de onderhandelingen over de uitwerking Een van de hoofdlijnen is de wijkgerichte zullen doorgaan. Bouwend Nederland start ter aanpak. De energietransitie wordt niet huis voor ondersteuning hiervan een aantal praktische huis aangepakt, maar hele wijken worden in één acties. keer verduurzaamd. Aan de hand van vier criteria is goed in te schatten welke wijken het handigst In 2050 moeten alle huizen CO 2 -neutraal zijn. Dat zijn om mee te starten. is een enorme operatie waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Er is erg veel overleg nodig om de verschillende belangen van al die partijen bij elkaar te brengen. Maar voor de echte versnelling 1 Met welke duurzame energievorm worden de woningen in de (nabije) toekomst verwarmd? is zo’n Klimaatakkoord absoluut noodzakelijk. De eerste overlegronde heeft een aantal hoofd- lijnen opgeleverd. Die worden verder uitgewerkt in Leerzame proeftuinen Dan zijn er nog de dertig proefwijken die door het 2 Wat voor energienetwerk ligt daar en welke aanpassingen zijn daar nodig? een tweede ronde. “Dat is vooral een bestuurlijk ministerie van Economische Zaken zijn aange- wezen om met behulp van subsidies versneld van het gas af gaan. Bouwend Nederland gaat die en beleidsmatig traject dat gaat over zaken als 3 Wat voor huizen staan daar en welke voor­ afwegingskaders, geld en wet- en regelgeving”, zieningen moeten er worden aangebracht? proeven nauwlettend volgen. “Zodat we weten wat de verschillen en de overeenkomsten zijn, zegt Bouwend Nederland-directeur Joep Rats. “De praktische kant komt daar niet aan de orde. 4 Van wie zijn die huizen? wat er wel lukt en wat niet, wat de succes­ Kijken hoe je die daadwerkelijke uitvoering straks factoren zijn. En uiteraard gaan we zorgen dat op een effectieve, samenhangende manier kunt onze leden goed bij die proefwijken aangesloten aanpakken, daar anticiperen we nu met een aantal partners alvast op.” raken. Natuurlijk gaan gemeenten en corporaties “Samen met Netbeheer Nederland zijn we aan er de besluiten over nemen maar ze zullen er toch het kijken hoe we dat in kaart kunnen gaan ook coalities van bouwers en andere ketenpartijen brengen”, noemt Joep Rats als één van de acties bij nodig hebben.” op die in gang is gezet. “Daarnaast zetten we met Aedes, UNETO-VNI en OnderhoudNL en leden van Rats benadrukt het belang om naast het overleg- onze organisaties in op het ontwikkelen van een traject ook al met partners plannen te maken over innovatieve en integrale aanpak van woning- hoe de klus met z’n allen aan te pakken. “Dan complexen en wijken. Want als je die beschikbaar hoeven we straks, als de bestuurlijke overleggen hebt, dan kun je immers een stuk gemakkelijker over de randvoorwaarden zijn afgerond, niet aan zo’n verduurzamingsoperatie beginnen dan eerst nog met onze partners om de tafel om te wanneer je dat steeds opnieuw met corporaties bespreken hoe we het werk gaan aanpakken en partijen moet gaan bespreken en bedenken.” maar kunnen we meteen a