BNL 2018-2 - Page 30

30 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Eva van Beveren REGIOKATERN NOORD REGIO OOST WIE KIEST ER VOOR BOUWEN? ROBERT TER HOEK ADVISEUR EUROPESE ZAKEN EN BEDRIJFSPENSIOENFONDS BOUW Thom Grevengoed Nog voor de zomer van 2017 startte Bouwend Ook na de gemeenteraadsverkiezingen is Nederland een grootschalige campagne rondom ‘bouwinput’ geleverd zodat formateurs de bouw de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. In elke kunnen meenemen in de coalitieakkoorden. gemeente werd input geleverd bij de makers Parallel daaraan zijn de verkiezingsprogramma’s van de verkiezingsprogramma’s om de bouw geanalyseerd, om inzicht te krijgen in hoeverre op de politieke agenda te zetten. Ook werd een partijen ‘bouwminded’ zijn en waar de gaten speciale brochure opgesteld om bekendheid te liggen. “Deze uitkomsten worden later mee­ geven aan ‘het geluid van de bouw’, organi- genomen in de masterclasses met (nieuwe) seerden afdelingen dialoogsessies waarin wethouders en hun ambtelijke ondersteuning”, (aanstaande) wethouders en raadsleden in vertelt Valerie Kort, adviseur Bouw en infra van gesprek gingen met leden en werd in alle drie het regiokantoor Noord van Bouwend Nederland. de provincies een Tiny House in de vorm van “Met deze masterclasses willen we de relatie met een microappartement ingezet om bij media en de ‘bouw- en infrawethouders’ versterken en het publiek aandacht te vragen voor de stand- belang van de bouw laten ‘landen’. Op dit moment Meer informatie punten van de bouw. worden ook de coalitieakkoorden geanalyseerd. Meer over de inzet van Bouwend Nederland in Datgene wat wij onderbelicht vinden, krijgt aandacht aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen bij de volgende gemeentelijke bouw- en infra­ 2018 vindt u op: overleggen die wij voeren met de wethouders.” REGIOKATERN OOST | Juni 2018 | BNL | 27 Foto | Anke Bot • bouwendnederland.nl/kiesvoorbouwen. BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/OOST KNOP OMZETTEN EN LOSLATEN Vanaf het jaar 2000 ben ik weer actief in de bouwsector. Het is een mooie en 'no nonsense'-wereld, daar hou ik van. Vanaf 2005 was ik met veel plezier regiomanager voor Bouwend Nederland regio Oost. Het rechtstreekse contact met de lidbedrijven ga ik het meest missen evenals de + – Opgenomen in verkiezingsprogramma’s regio Noord Onderbelicht in verkiezingsprogramma’s regio Noord + Toekomstbestendige en veilige fietspaden; zowel goed – Ondergrondse infra in relatie tot de toekomst. Gemeenten voor het toerisme als voor de CO2-uitstoot. zullen hun verantwoordelijkheid moeten pakken en in overleg met de netbeheerders tot een gestroomlijnd proces moeten + Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. komen om de energietransitie kans van slagen te geven. Datum gesprekken met wethouders en gedeputeerden. JULI 2 2 11 Als ik terugkijk vond ik de dialoogsessies rondom de Algemene ledenvergadering Afdeling Zuid West Veluwe Algemene ledenvergadering Afdeling Lingestreek Zomerborrel Afdeling Zwolle/Genemuiden SEPTEMBER 17 Algemene ledenvergadering Afdeling Noord/Oost Overijssel 25 Algemene ledenvergadering Afdeling Veluwestreek 26 Algemene ledenvergadering Afdeling Stedendriehoek/Salland Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraads­ verkiezingen hele leuke en goede bijeenkomsten. Ondernemers vertelden hier hun eigen verhaal, waardoor we het geluid van de sector direct konden laten horen aan gemeentes en provincies. Met een groep ondernemers uit Oost-Nederland zijn we eens naar het Haagse Binnenhof getogen om daar – in een keet – in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden. Uiteraard is ook de hele crisistijd mij bijgebleven. Wat ik mooi vind, is de snelheid van herstel + Kansen bieden aan lokale en regionale bedrijven in aanbestedingen om lokale werkgelegenheid te stimuleren. – Inzicht in onderhoud van civiele kunstwerken, wat door de crisis heeft stilgelegen. en de veerkracht van de sector. En de Dag van de Bouw, waar we laten zien wat voor mooie dingen we gezamenlijk maken, zie ik als een pure vorm van positieve marketing. + Minder regels, betere bereikbaarheid en werken aan een klantgerichte cultuur binnen de gemeente. + Stimuleren van Social Return; regionaal is hier al behoorlijk wat – Scholenbouw (afgezien van de Groningse gemeenten met aardbevingenproblematiek). In de afgelopen maanden Het is nu tijd voor verandering. Ik ga voor Bouwend kan door een nieuwe landelijke regelgeving nu ook het school­- Nederland in Europa in gesprek met Europarlementariërs bestuur mee-investeren. Voorheen was dit alleen de gemeente. en diverse Europese bouworganisaties om te kijken waar we als Bouwend Nederland invloed kunnen uitoefenen en aandacht voor maar gemeentes zullen dan wel dezelfde voorwaarden moeten hanteren. In Friesland is dit al – Schaalvergroting en integrale aanpak van verduurzaming van het verschil kunnen maken. Daarnaast ga ik me bezig- gezamenlijk opgepakt. Bouwend Nederland blijft wel kritisch de gebouwde omgeving, denk aan wijkaanpakken voor houden met het bedrijfspensioenfonds voor de bouw. op de uitvoerbaarheid van de eisen die gesteld worden. verduurzaming in plaats van elke woning afzonderlijk benaderen. Wat niet verandert, is dat ik bij alles in gedachte houd: wat heeft onze achterban eraan? + Het nemen van de regie in de verduurzaming van de gebouwde omgeving; juist lokaal ligt er een hele belangrijke rol bij gemeenten op gebied van verduurzaming. Door de grot e hoeveelheid aanbieders hebben particulieren behoefte aan een betrouwbare afzender. Die regierol moet de gemeente pakken.