BNL 2018-2 - Page 28

28 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Valerie Kort REGIOKATERN NOORD REGIO KATERN NOORD | Juni 2018 | BNL | 29 Foto | René van den Burg SLIMME AANPAK NODIG VEILIGE EN DUURZAME SCHOLEN IN GRONINGEN Een samenwerkingsverband van TNO, Bouwend suggesties en ideeën, worden kansen benut om Deze publicatie maakt duidelijk dat er voldoende Nederland, UNETO-VNI, BNA, VNconstructeurs duurzame oplossingen te realiseren binnen tijd en mogelijkheden en ruimte binnen de bestaande en BuildinG heeft een slimme aanpak ontwikkeld budget.” aanbestedingsregels bestaan om gezamenlijk tot voor veilige en duurzame scholen in Groningen. een optimaal eindresultaat te komen en tegelijk Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend TIJDWINST EN DUURZAME AANPAK Nederland Regio Noord, overhandigde in april Op dit moment krijgen partijen in de bouwkolom, markt. Deze publicatie biedt concrete voorbeelden de publicatie ‘Naar een slimme aanpak voor zoals architecten, constructeurs, bouwers en en kan op deze manier een impuls geven aan het Scholenbouw in Noord-Nederland’ aan Bé installateurs, maar moeizaam inzicht in welke scholenbouwprogramma. De publicatie roept op OP UNIEKE SCHAALGROOTTE WERKEN AAN DE TRANSITIE-AMBITIE Schollema, voorzitter van de stuurgroep onder- bouwopgaven wanneer op de markt komen. om in gesprek te gaan met de markt om zo een wijshuisvesting aardbevingsgemeenten. Innovatieve oplossingen uit de markt krijgen op duurzame aanpak vorm te geven. slim om te gaan met de beperkte capaciteit in de besturen zien ieder project als eenmalig en uniek Een slimme aanpak helpt om zo snel mogelijk en van een andere, meer op samenwerking gerichte en volgen hun eigen aanpak. Dat is een begrijpe- met behoud van kwaliteit en een goede afwerking aanpak voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn lijke werkwijze. Tegelijkertijd is de opgave groot en duurzame scholen te creëren. Meer onderlinge niet alleen opdrachtgevers geconsulteerd, maar IN 2040 ENERGIE NEUTRAALWONEN IN DRENTHE is er een dreigend capaciteitstekort op de markt.” samenwerking speelt daarin een centrale rol. hebben ook partijen uit de bouwkolom aange- Een energieneutrale Drentse woonomgeving in en UNETO-VNI ingeschakeld om een versnelling Een slimme aanpak waarin innovaties zoveel Samenwerking tussen gemeentes en schoolbe- geven wat zij nodig hebben. sturen onderling en samenwerking met de markt. 2040. Dat is het doel van de Expeditie Energie- op gang te brengen onder marktpartijen. Want mogelijk benut worden is van belang. Volgens Sander Wubbolts kan dit niet opgelost worden Marktpartijen denken graag mee over oplossingen zonder de markt te betrekken in de plannen: voor de bouwopgave. Innovaties uit de markt deze manier weinig kans. Bovendien is het proces De noodzaak van deze aanpak is volgens Sander om in aanmerking te komen voor een opdracht OVER DE PUBLICATIE Wubbolts gelegen in twee zaken. “Ten eerste is iedere keer weer net anders. Dit leidt tot kostbare TNO heeft samen met Bouwend Nederland, de bouwopgave in Groningen sterk versnipperd: procedures en onnodig tijdverlies. UNETO-VNI, BNA, VNconstructeurs en BuildinG de negen individuele gemeenten en 20 school­ diverse activiteiten ontplooid om nut en noodzaak • neutraal Wonen die eind 2016 in de provincie Drenthe van start is gegaan. Van particulieren Download “Door partijen uit de bouwkolom voor te bereiden vinden zo makkelijker hun weg naar de realisatie Download de publicatie op: tot bedrijven en gemeenten: steeds meer op projecten en vroegtijdig te vragen om hun en dit kan leiden tot opschaling en kostenreductie. bouwendnederland.nl/aanpak-scholenbouw partijen sluiten aan en dat leidt al tot mooie resultaten. Maar hoe kunnen marktpartijen nog meer bijdragen aan de ambitie? Dat is de versnellingsopgave voor Kees Vianen, adviseur duurzaamheid bij Bouwend Nederland. jezelf aansluiten is natuurlijk één ding, iets Over de Expeditie daadwerkelijk realiseren een tweede. Daarom De Expeditie naar energieneutraal wonen in vragen we dit versnellingsteam de ideeën van de Drenthe is geen wedstrijd, want ieder mag in zijn markt verder te brengen en ervoor te zorgen dat eigen tempo op weg naar het einddoel. Maar er concrete projecten plaatsvinden.” de deelnemers aan de expeditie hebben wel Kom hier leren en creëren! Drentse woonomgeving in 2040. De gemeenten, woningcorporaties, particuliere woningbezitters, grijpen die er op het gebied van verduurzaming milieuorganisaties en marktpartijen werken dus liggen in de regio. “Bedrijven kunnen hier prachtige gezamenlijk aan deze transitie. teren met en leren van nieuwe toepassingen. De beweging die in Drenthe gaande is, is uniek Marktpartijen zitten al vanaf de start van een in Nederland. Nog niet eerder werd er op zo’n project aan tafel en kunnen een eigen visie grote schaal gewerkt aan de transitie ambities. ontwikkelen op energieneutraal wonen. Dat is, Kees Vianen is in de regio Noord dagelijks bezig samen met de ervaring die hier opgedaan kan om de bestaande woningvoorraad te verduur- worden, een unieke kans”, aldus Vianen. Van links naar rechts: provincie Drenthe als de aangesloten gemeenten Geen praatclub, toch een bijeenkomst Paul van Bussel, BNA; en ruim 100 partners. Dat maakt dat de vonk snel Hoewel het versnellingsteam absoluut geen Bé Schollema, wethouder overspringt. In het eerste jaar hebben we er al voor praatclub wil zijn, organiseert het op 25 juni een Loppersum en voorzitter gezorgd dat het verbruik van fossiele brandstoffen bijeenkomst voor marktpartijen. Diederik Samsom stuurgroep onderwijs­­- in Drenthe met 6 procent omlaag gebracht is.” komt vertellen wat bedrijven kunnen doen op het huis­vesting aardbevings- één gezamenlijk einddoel: een energieneutrale Vianen roept marktpartijen op om de kansen te opdrachten uitvoeren en tegelijkertijd experimen- zamen. Hij vertelt: “Er is draagvlak bij zowel de Charles Hussels en Kees Vianen gebied van de energietransitie. Hij geeft tevens gemeenten; Versnelling van de markt Sander Wubbolts, De expeditie is een initiatief van de provincie klimaatakkoord. Vianen: “Een mooie gelegenheid Bouwend Nederland; Drenthe. Charles Hussels van de provincie: voor bedrijven om actief met hun ideeën aan de Joram Nauta, TNO. ”Begin 2018 hebben we Bouwend Nederland slag te gaan!” advies hoe bedrijven kunnen acteren op het • www.energieexpeditiedrenthe.nl Grijp de kansen die hier in Drenthe liggen op het gebied van verduurzaming! Contactpersoon Kees Vianen Adviseur Duurzaamheid Bouwend Nederland Regio Noord kees.vianen@bouwendnederland.nl