BNL 2018-2 - Page 10

10 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Rob van Elewout VEILIGHEID Foto | René van den Burg "RI&E IS VOOR ONS EEN GOEDE SPIEGEL" RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE Ieder bedrijf met personeel in dienst heeft Plan van Aanpak de verplichting een risico-inventarisatie en Maar bij het slechts in kaart brengen van risico’s evaluatie (RI&E) te maken en bij te houden. blijft het niet. Er moet ook naar gehandeld In de Gedragscode is eveneens vastgelegd dat worden. Zodra er risico’s niet voldoende zijn leden van Bouwend Nederland verplicht zijn gedekt binnen het bedrijf – of dat nu om een zich aan wettelijke voorschriften op het gebied schone werkomgeving of een goede muis gaat – van veiligheid te houden. Om die reden geeft de dienen bedrijven met een Plan van Aanpak aan BNL Academy workshops op het gebied van de te geven wat er aan het risico gedaan wordt en RI&E. Wout Bikker, werkvoorbereider en project- op welke termijn. Via het invoersysteem wordt leider bij het Rotterdamse bedrijf Speebouw, men zelf herinnerd aan de tijdlijn van het Plan van volgde deze cursus en ziet de noodzaak ervan: Aanpak. Bikker: “Dat maakt je bedrijf inzichtelijk. “Het geeft ons een goed beeld van welke risico’s Eigenlijk is een RI&E voor ons een goede spiegel. ons personeel loopt en hoe die in te perken zijn.’’ Negen van de tien gevaren liggen voor de hand, maar bij een risico-inventarisatie en evaluatie “ Je gaat ervan uit dat je personeel onder veilige en gezonde omstandigheden werkt. ” Eind april volgde Bikker de workshop in Schiedam komt ook die tien procent – de voorbeelden die ik Drukke tijden via de BNL Academy. Een jaar of zes geleden eerder gaf – aan het licht. Dat zijn van die risico’s Nu de workshop RI&E erop zit, kan Bikker met volgde hij dezelfde cursus. Maar toch acht Bikker waar je niet vaak bij stilstaat.” een gerust hart verder met het voorbereiden en het goed om dit bij te houden. “Het aspect begeleiden van projecten. Voor Speebouw zijn veiligheid is in de bouw alleen maar belangrijker Theorie naar praktijk geworden. En dat is natuurlijk terecht’’, merkt hij Naast dat er wordt uitgelegd hoe het maken van locatie – het zat eerst in de Spaanse Polder op. “Een RI&E moet altijd actueel zijn. Het is niet van een RI&E precies in zijn werk gaat en wat in Rotterdam – en timmert flink aan de weg. zo dat als je de risico’s eenmaal in kaart hebt het belang ervan is, gaat de cursus van de BNL “Er komen veel nieuwe projecten voor ons aan. gebracht, het werk erop zit.” Academy een stapje verder. Zo wordt de opgedane Het is dus behoorlijk druk, maar daar klagen we theoretische kennis direct toegepast. Zo kon uiteraard niet over. Het is fijn dat we weer in de Bikker direct het geleerde in de praktijk brengen. goede jaren zitten.” Van muisarm tot gevaarlijke stoffen Tijdens de workshop leerde Bikker samen met “Binnen een speciaal programma voor het maken andere cursisten uit de bouwwereld met welke van een RI&E konden we gelijk aan het werk. gevaren en risico’s het personeel te maken kan Welke gevaren zijn voor ons bedrijf van toepas- krijgen en hoe deze risico’s te beperken of zelfs sing? Hoe ga je met die risico’s om? Het is een te voorkomen zijn. En dat gaat verder dan het prettige manier van leren. Gelijk doen.’’ dragen van een helm. “Het is bedrijfsbreed, dus het drukke tijden. Het bedrijf verhuisde onlangs • Meer informatie Meer over de campagne Bewust Veilig vindt u op het kan de receptioniste zijn die een muisarm Veiligheid voorop kan krijgen of ee [ܛYY]\\Y][[H[[\\]YH[][X]YH[HYX[[[[Z[ZH\X&\\X&\ܙ[[Z[ۙ\ZY[XXZXY[^B܈]Z]\[\ۙY[H][\ˈ\[H]\[Y]YY\\XYY[ZXY[^HYYY[H\\8&Z[YZYZ\[\Y]]X\ZHٙ[و^[H[\X ܈YX]]\Y[[][X\[[&H[8&Z[YZYYZšKHIHY\HH[\[H[\YZ[\Z[\[Hܙ\ Y]][X\X[&K[\[KZ܈H[[ZB[X\H[[]\۝][\Y]8&x&K\YZ] ۈZ\HYۘY\[Y[XY[^K [Z\8'[ZY[8&x&KXZ8'HX[Y[X]B']\Y[]YHX[Y\[\[[Z['B˘]\Z[Y˘B]\[و\X&\X\H\XY]X[[][Y[ܙY[[\Z[]X[X[[XX\YH][Y\[YYY[X[ZKBZY][Y[X\]HۛZY[ZXYHZHܝ[HX[Y[\ۛZB[][ۙ\[Y[]\ZHH][Z\\Z[ZY[[[Hܙ[[[HHX]\[Z]]][ܙH\[]H˘][Y\[ K\ۙY[ۙ\Z[YH[^ۙH\[YBY[\ XX\]\YH]]\YHY[&x&KۘYY\Z\8'X\H\]YHHIKX\\H[[HZ[[]YH[YZ\ HY][YXYH\X&\˸'B۝X\ۂ\\\^Y[[ZYY\]\Z[YZY \˜˝\^Y[][Y\[ 'Y[[HY[]\[Y[܈H[ XX\ZY[IH]YH[\BY[[X[]X 'BRSQRQ[H N L