BNL 2018-1 - Page 30

30 | BNL | Maart 2018 | Tekst | Tom van Eck REGIOKATERN NOORD RUG: GEEF INNOVATIE MEER KANS IN DE BOUW De technische oplossing is vaak al zover voor- ingrediënten zijn daarvoor aanwezig’. Aanbestedingen nog niet aangepast aan nieuwe marktsituatie Die hoofdconclusie trekt de Rijksuniversiteit De onderzoekers geven aan dat de sector nog Sterker nog, wanneer een inschrijver met een Groningen in zijn onderzoek naar innovaties in de altijd vasthoudt aan kostenbesparing, ook nu de innovatievere oplossing inschrijft, riskeert hij bouw gebaseerd op een rondvraag onder leden crisis voorbij is. Bouwend Nederland ziet hierin uitsluiting. Hij heeft dan immers niet bestek­ in april 2017. Bouwend Nederland onderstreept de nasleep van diezelfde crisis waarin budgetten conform ingeschreven. deze conclusie en herkent in de a ­ anbevelingen fors onder druk stonden. Opdrachtgevers houden Het loont nog te weinig voor bedrijven om onder- eerdere oproepen om b ­ elemmeringen weg te in nieuwe aanbestedingen nog onvoldoende scheidend te zijn door innovaties aan te bieden. nemen en innov§aties meer ruimte te geven. rekening met de veranderingen die sinds begin ‘Benut innovaties meer in de bouw; alle 2017 in de markt optreden. gekookt, dat innovatie nauwelijks mogelijk is. Samenwerken in de Bouwagenda De onderzoekers concluderen terecht dat in de bouw samenwerken gewoon is. Wel verschillen deze combinaties vaak per project en dat maakt langere termijn-oplossingen lastig. Dit is een aandachtspunt in de Bouwagenda, de visie op de bouwopgaven in Nederland die in maart 2017 is opgesteld door alle partijen in de bouwketen. Binnen de Bouwagenda onderzoeken we hoe we Zo laten aanbestedingen nog altijd weinig ruimte de vele uitdagingen die er zijn, slimmer en groot- voor innovatieve oplossingen. Leden van schaliger kunnen aanpakken. Door de vraag- Bouwend Nederland signaleren dit al een tijdje. stukken integraal te benaderen en vervolgens Volgens de onderzoekers zijn er voldoende inno- met ketenpartners naar slimme oplossingen te vaties maar worden ze nog niet altijd toegepast. zoeken: zó ontstaan innovaties. Veel innovaties blijven door de beperkte uitvraag de oplossingen die de bouw- en infrasector heeft Neem belemmeringen weg en geef inno­ vatie meer kans ontwikkeld voor het herstel van aardbevings- Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schade. en de Universiteit Twente concludeerden in hun op de plank liggen. Goed voorbeeld hiervan zijn Investering in innovaties lastig te gelden te maken onderzoek naar belemmeringen voor innova- ties in de bouw (juni 2017) dat die merendeels samenhangen met de sterke regulering en De onderzoekers zien ook dat de bouw- en infra- het projectgebonden karakter van de bouw. sector fors inzet op verduurzamingsinnovaties. In het onderzoek van de RUG, dat grotendeels Daarbij is het buitengewoon lastig om intellec- gebaseerd is op een rondvraag onder zijn leden tueel eigendom in de bouw te beschermen en in april 2017, ziet Bouwend Nederland een steun dus de vruchten ervan te plukken. Dit geldt voor voor de oproep om samen met opdrachtgevers, innovaties in het algemeen en voor investeringen kennisinstellingen en leden de belemmeringen in verduurzaming. Het Aanbestedingsinstituut aan te pakken en i ­ nnovaties meer kans te geven. si ۘ[Y\]X\H[ݘ]Y\]][ZXHH]XY[H\[\[[HY[™Y[[ܚZ[ZHYY\HX[\Y[[Y\X[(