BNL 2018-1 - Page 29

Tekst | Marije Rispens Foto | René van den Burg REGIOKATERN NOORD | Maart 2018 | BNL | 29 DE WIJK VAN TOEKOMST IN HET DRENTSE DORP GIETEN Het initiatief De Wijk van Toekomst in het Drentse dorp Gieten combineert verduurza­ ming met het levensloopbestendig maken van de woningen. Zo kunnen ouderen langer vertrouwd, veilig en comfortabel in hun eigen Sociale interactie huis blijven wonen. “Ons eerste idee was dat we op extra zorg- producten of zorgarrangementen uit zouden “Drenthe heeft te maken met vergrijzing en komen”, vertelt Waslander. “Maar uit een ontgroening. Het is daarom de ambitie van de enquête onder de bewoners blijkt dat de woningcorporatie om woningen geschikt te maken en te houden voor ouderen”, legt project- wensen veel meer op het sociale vlak liggen. Wat meer interactie met buurtge- leider Martin Waslander uit. “Een andere wens noten, eens klusjes voor elkaar doen, is om vóór 2040 alle gebouwen energieneutraal of hulp bij tuinonderhoud. Mensen te maken. In Gieten onderzoeken we hoe we die waren over het algemeen best twee ambities kunnen combineren. Een geïso- tevreden en wonen er prima. Onze leerde vloer is duurzaam, en zorgt er tegelijk uitdaging is dat ze dat nog veel voor dat mensen geen koude voeten krijgen.” langer kunnen blijven doen. Concreet halen we bijvoor- beeld een appartementen- complex van het gas af, zodat er voortaan elektrisch gekookt wordt. Dat is zowel duurzamer als veiliger.” Zorgvoorzieningen De Wijk van de Toekomst is een gebied van ruim driehonderd woningen in het midden van Gieten. Deels sociale huur, deels particuliere huur, deels koopwoningen. Ook maakt woonzorgcentrum Dekelhem deel uit van de wijk. De meeste Elektrisch bedienbare gordijnen In de wijk komt ook een modelwoning bewoners zijn ouder dan 55 jaar. “De woning­ waar mensen kunnen zien wat verduur- corporatie wil al langer iets met de woningen zamen betekent en wat er mogelijk is in deze wijk. Die ligt gunstig ten opzichte van aan zorgingrepen in hun huis. Elektrisch zorgvoorzieningen en winkels. Maar het is ook bedienbare gordijnen bijvoorbeeld, duidelijk dat er wat moet gebeuren om de bewo- sensortechnologie of toegankelijk- ners langer in hun huis te kunnen laten wonen.” Wensen heidshulp. “Maar anders dan de naam misschien doet vermoeden, gaat De Wijk van de Toekomst niet per se over Vijf partijen sloegen voor dat doel de handen technische snufjes, we blijven juist ineen: woningcorporatie De Volmacht, zorg­ dicht bij de woningen die er al staan verlener Icare, welzijnsorganisatie Impuls, en bij de mensen die er wonen. Het Natuur en Milieufederatie Drenthe en Bouwend had eigenlijk net zo goed de Wijk van Nederland. Het initiatief ging het afgelopen Nu kunnen heten. Ons doel is dat voorjaar van start. Momenteel is Waslander mensen nog fijner en nog langer in de nog druk in gesprek met bewoners om wijk kunnen blijven wonen, nu én in de de wensen in kaart te brengen. Mensen toekomst. En tegelijk maken we de reageren positief, vinden het fijn dat ze wijk energie neutraler.” gehoord worden en zijn over het alge- meen bereid om mee te werken als er ingrepen aan de woning nodig zijn. •