BNL 2018-1 - Page 24

24 | BNL | Maart 2018 | Tekst | Hans Smit BELANGENBEHARTIGING RAPPORT 'BETER AANBESTEDEN' POSITIEF VAN TOON “MEER CONTACT BIJ AANBESTEDEN GUNSTIG VOOR KLEINERE BEDRIJVEN” Een dans in stilte. Dit beeld past bij het aanbestedingsspel tusse G&6FvWfW"fW&VBVG&6FVW"2&Wv&VG&fVFR'FW'2VVWBFW"Vƶ"WFV6VFRF2V"FRw7Bf"FRfW'Ɩ6FRfwW&VfW&VFRVGfW&rFR7FFRGW76VFR'FW'2W@v&FVF&'&VfGBGF2VrFRWBG&V7BǗ6VW&FRVWB&WfVƖvV&'B&WFW"&W7FVFVBआWBf&ƖredBֶW&ƖBVr&VVr&6BVR&VG&fV&VFW'2vVV&&V"FBrGW0#bfFVƖr֖7FW"V( W"2GW2vVVfW&&B6W7FW&V"vVvVFB2V7BFR&WfVVrWB V6֗66RVFRG&6BWBVVfW&&BFr6W7FW&V( VwBVrfVFrG&7&BvV&WW'BVVB&Wf"Ц&W7FVFw7&6W2FW"FRWFRVVV2FWBFVvVWBv666VFVVB2RfVg&VwFFrfW&VwBPWB&WfVƖvVFRVFR&VFVv2WBfVvVfvVƖ6'FvR&V7FV ::V7B6VFBVV&WFW&RWBfFRFVFW"( ЧVW"FBFRvWBV&VvVvWfrWBVFV&Ww7G&"v'66WwBf&f"FWVvV"vVFBWBFRF7'FW'2"vVV6BFRBfFRfW&VFV( ĖfFWfR&V0vVrVBW"FR&F6VWG226WB&W7BRfVwBfW'66VFR&V7FVVrvw&rFBfW&VFVfW"VVfFRVVr&BVBfV''V&#&Vƶ"FBRFRV&wBWB ::w&FRFVFW"( gV7FVV( 66&fV( &f&&VVCFRWWvR7FG76V7&WF&2fV6֗66R&fW76VR66&fW"FRvVWBRFRVvVVfW&&FrGW76VV"G0VVƖBVW"&WfFvVV"RBWVbFfVƖffvVV7FV''VrfC"bWFW"FR66W6R ::WB"WB ::'FW"VR֗7BFR'&VrfVW&RvVVbRVW"&V2VW&R&VG&fVЦF6FW"FVvVVƶ"F6VV62r&VG&fVFRffFWfRFV\:VFVVFRVVFR66&frWBPWB&W7BWfV66W&VFV6VVVVVVf&FBR2fW&VBfFRW&7FVFRVFVBWB&6W2fWBFR&W7FVFr&VvBRRRWFVVV&W7FVFrv&F"WBFW&VW"Цgg&vVvBRVCFRԴ"֖'&VrbB66VfFWfRfW&vVf&VFW'0RR&66fW'6FVBFRg&R( &BFW&vW6VWWvB( F62VrW@6Ɩ6P&FRFRV6Vf"&W7FVFVFPfW,*ֆVFVWBvV&VBf6Ɩ6PvVVV6FVbfW"WB&W7FVFw7&6W0v&FW"vW&FVw&WVf&FR *VW&RfW"6V6W&VԴ"*&VG&fV7FVVG2fW"7BFR( GWW&ƖVR7&V6֗66&VFVW&VVvvVFBFW&R6V7F&VfFR&WrVFVG&6FV**Bfw&gvVr#R֖Ʀ&BWW&WBFBFRw&FR&Wv&VG&fVvVW"vW&VVVVW&V( Ц&W7FVFw67FGWWBf&WvVBVFW&BF'66VfV"VW&RVW'2"&V6fW&FRFBWBF&W7FVFvVFB&6W2v&FVFR&vW2rVV2FW"g&VrW&&&WG&VVFRW&FR#2#r&fVW&FRVFBG'VvWWBV֗7BFR&W7FVFW"r7FVVG2FFV2FR&VFrfWB&'B&WFW W"#r&6VBfFRvWfVFrF"FRFfW'6FVBVFRfFWfR'&Vrf&W7FVFVƖWB7FG76V7&WF&2VW"4DfW&VFVv&GBvV6W7FW&B#RrԴ"&VG&fV( WB&W7FVFVfvV2GVFVƖvWFVFRBfWB֖FFVVB&6VBFVFRVW&FW&R&V7FVVr&'B&WFW"fW&V2FRV&VG&bԴ"FRVrFVBF ::&V7BFW"FR'&VvV'FVVW&FW"VfW"6V6W&V( fVV2Ɩ&W&vVV6VW&FW"fW#( FRfW&V@&W7FVFW'2FVVFBRvVV6F7BWBVVgBWB2FWBԴ"FR&Wf&FVVVখFR&Ws( Ė&Ɩb( 2VW"֖FW'V( 0FRfW&VBWBVVvVVf'&pvWfVVRbR&VG&fV"&VW"vVf"FBRVW&RVR&VG&fVG'VVƖVFFvVf"VVFVFW"VPGW2g&VrvVƖ&WG&VV&FRVW'7FP66&frfWB&V7B( Ф&WwW7Gv&FpFR'FRFW&֖WBW"fvV2VrVV6vRVFRFR7V&VvV2VFR&WwW7BЧv&Fr&FWB&W7FVFV&R'FVFW"FRF6B'&VwB"WBWBFWW"fGB( ĖV2VVf"&fVVvW&RfW&VFV2FRvVr&6BVশV2vWrWB6WR&6W2vV@FR7GW&VW"WBvV&VBfVЦFvVVf7W2FR&v6FRrfVVWFVvV&WW&VvRW"rrWB( Ю(