BNL 2018-1 - Page 23

BELANGENBEHARTIGING | Maart 2018 | BNL | 23 Foto | René van den Burg STEDELIJKE TRANSFORMATIE Nederland staat de komende decennia voor de uitdaging de woningvraag van GEBIEDSTRANSFORMATIES ruim 1 miljoen additionele huishoudens op te lossen. Bouwen in binnen­ Voor het programma komen gebiedstransformaties in steden is echter vaak door een veelheid aan uitdagingen notoir lastig en aanmerking die een belangrijke bijdrage leveren aan oplossing daardoor tijdrovend. Aangejaagd door de innovatiegolf van de Bouwagenda van de lokale/regionale woningvraag en nog in een redelijke wil het Programma Stedelijke Transformatie binnen­stedelijke gebieds­ voorfase van het ontwikkeltraject zitten. Bij de reeds aange- transformaties opschalen en versneld tot uitvoering te brengen. Inmiddels melde projecten liggen de knelpunten van snelle realisering zijn 25 projecten door opdrachtgevers, o ­ ntwikkelaars en bouwers aange­ op het gebied van financiering, wetgeving, milieu en geluid. meld. De inzet is dat aantal op korte termijn te v ­ erdubbelen. Roijers: “Je hebt veelal te maken met versnipperd eigendom en een grote diversiteit aan stakeholders zoals gemeente, Van Wijnen herontwikkelt aan de Edisonbaan in Nieuwegein omwonenden en bedrijven met verschillende belangen. Ook negen kantoorgebouwen naar circa 270 appartementen zaken als bodemverontreiniging, externe veiligheid en geluid (30.000 m bvo) inclusief optopping en de toevoeging vragen bij binnenstedelijke transformatie vaak specifieke van nieuwbouwappartementen. In het plan is een rijks­ aandacht. Binnenstedelijke projecten met een hoge mate monumentale boomgaard opgenomen, die wordt ingericht van complexiteit én een hoge urgentie lenen zich naar mijn als collectieve tuin. Het project maakt onderdeel uit van de mening dan ook het beste voor het programma Stedelijke totale gebiedsontwikkeling van het kantorenpark Pletten- Transformatie.” 2 burg-West in het gebied Rijnhuizen. De totale opgave in dit gebied omvat circa 1.500 woningen en de aanleg van infra- BEGELEIDING structurele voorzieningen, zoals nieuwe rijwegen, fietspaden, Een van de initiatieven van het programma is het in het leven bruggen, groen/ en watervoorzieningen. Projectontwikkelaar roepen van een pool van experts van verschillende disciplines Jeroen Roijers van Van Wijnen zegt: “In 2021 wordt de met kennis van ruimtelijke ordening, juridische procedures nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Op een aantal locaties in e.d. Die kunnen worden bevraagd of worden ingezet voor Nederland worden er pilotprojecten gedraaid, waaronder de advies of maatwerk om een project een stap verder te helpen. locatie Rijnhuizen waar het project Edisonbaan onderdeel Beleidsadviseur van Bouwend Nederland Mathieu van Rooij van uitmaakt. Komende periode moet worden uitgezocht hoe zegt: “De Crisis- en Herstelwet is een aantal jaren geleden in zowel het transformatie- als nieuwbouwprogramma een plek het leven geroepen om infrastructuurprojecten versneld ten kan krijgen in het nieuwe planologisch kader. Het programma uitvoer te kunnen brengen. Die wet biedt op het moment ook Stedelijke Transformatie helpt ons om beter inzicht te krijgen nog een heleboel mogelijkheden om zaken toch wat sneller in de achtergronden en de mogelijkheden en onmogelijkheden aan te kunnen pakken en projecten wat sneller te kunnen van deze nieuwe wet. Van Wijnen vindt toekomstbestendig doorlopen. Veel gemeenten en marktpartijen zijn nu nog ontwikkelen en bouwen belangrijk. We onderzoeken dan ook slecht op de hoogte wat die mogelijkheden nu eigenlijk zijn en de mogelijkheden om zowel voor de bestaande gebouwen als wie dat nou eigenlijk moet inzetten. Daarin kunnen ze door nieuwbouw binnen dit project gasloze woningen te realiseren. het projectbureau worden begeleid”. Hier ligt nog een uitdaging om een technisch en haalbaar concept te ontwikkelen. Daarom hebben we Edisonbaan voor Roijers looft de benadering: “Door themagerichte aanpak het programma aangemeld”. kun je zelf kiezen op welke onderwerpen je informatie wilt brengen en halen. Doordat er verschillende stakeholders OBSTAKELS RUIMEN deelnemen aan de bijeenkomsten, zoals gemeente, provincie In het programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte en marktpartijen worden onderwerpen vanuit verschillende voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen als Bouwend invalshoeken belicht. Hierdoor ontstaat meer begrip voor Nederland, NEPROM en IVBN en kennisinstellingen de elkaars uitdagingen. Door het inbrengen van praktijkcasussen krachten om obstakels uit de weg te ruimen op weg naar wordt dit vervolgens meer concreet en leer je van elkaars toekomstbestendige, energieneutrale en bereikbare steden. projecten. Het is een uitstekende gelegenheid om op basis Dat betekent in belangrijke mate versnellen en opschalen van praktijkvoorbeelden kennis en ervaringen met elkaar te door kennisdeling, zodat geteste praktijkoplossingen ook delen en te leren”. elders gemakkelijk zijn uit te rollen. Partijen worden met • elkaar in contact gebracht, problemen worden geïnven­ Het programma tariseerd waarna kennisuitwisseling kan plaatsvinden. “Een Het streven is ongeveer vijftig nieuwe woningbouwprojecten in het programma te versnellen. woningopgave van één miljoen, en u moet het doen” zo werd duidelijk op het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie dat op 22 februari jl. in Amersfoort meer dan vierhonderd belangstellenden trok. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG en IVBN. De uitvoering ligt bij Platform31. De TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen. Verdere informatie: www.stedelijketransformatie.nl. Daar is ook het aanmeldformulier te vinden.