BNL 2018-1 - Page 19

BEDRIJFSVOERING | Maart 2018 | BNL | 19 Tekst | Jacob-Jan Esmeijer VRIJDAG 25 MEI KOMT STEEDS DICHTERBIJ BEN JE KLAAR VOOR AVG? Meer info In de afgelopen decembereditie land presentaties over AVG waarin van dit ledenmagazine hebben we behandelen wat je allemaal moet we uitgebreid stilgestaan bij de ondernemen om je bedrijf ‘AVG ready’ te Kijk ook op de AVG-themapagina op onze maken. Deze presentaties staan niet op website: bouwendnederland.nl/avg Algemene Verordening Gegevensbescher­ ming (AVG) die in mei van dit jaar in werking zichzelf maar zijn onderdeel van reeds geplande treedt. Nederlandse en Europese bedrijven, leden­bijeenkomsten die periodiek op afdeli ngen, ongeacht de bedrijfssector of -grootte, moeten binnen regio’s en voor contactgroepen worden vanaf vrijdag 25 mei voldoen aan de wetgeving georganiseerd. rondom de privacyrechten van personen. Webinar Maandag 23 april van 15.00 tot 16.00 uur is er een webinar over de AVG Naar aanleiding van dit artikel hebben we veel Ook vinden er de komende weken onder meer vragen gekregen van leden. Een goed teken, een webinar (maandag 23 april) en voorlichtings­ want het onderwerp is belangrijk. En een bijeenkomsten in de regio plaats. Hier word je als lid signaal dat bedrijven in actie komen. Ze stellen bijgepraat over wat de wet inhoudt en waarmee je ... de AVG'. Ook vanuit de regio's organiseert zich vragen als: Waar staat bij ons persoons­ als bedrijf rekening moet houden. Bouwend Nederland cursussen. Kijk voor alle gebonden informatie opgeslagen? En hoe Wil je nog dieper in de materie duiken, dan kunnen informatie op: bouwendnederland.nl/avg breng ik mijn informatieprocessen in kaart? organisatieseen training van een halve dag volgen Neem contact op met jouw regio voor de van één van onze specialisten van de BNL Academy. regionale bijeenkomsten over de AVG. Cursus BNL Academy biedt de cursus 'Aan de slag met Niet alleen de leden van Bouwend Nederland, maar ook opdrachtgevers zijn druk bezig om Mocht je het zekere voor het onzekere willen te voldoen aan de eisen rondom de nieuwe nemen en een externe partij naar jouw specifieke verordening. Het betekent dat leden ook vanuit situatie willen laten kijken? Adviseurs 3.0, een deze partijen benaderd worden. Krijg je vragen in van de ledenvoordeelpartners van Bouwend relatie tot de AVG die je niet kunt beantwoorden? Nederland, kan bij je langskomen en een op maat Maak dan gebruik van Bouwend Nederland gemaakt AVG-advies afgeven. Zo ben je er zeker Advies of kijk op bouwendnederland.nl/avg. Hier van dat de nieuwe GDPR-wet, zoals deze vanaf vind je modelovereenkomsten en nog veel meer 25 mei aanstaande heet, binnen jouw bedrijf niet handige informatie. voor onaangename verrassingen zorgt. Los van Bouwend Nederland Advies en de We zijn het er allemaal over eens dat ‘AVG’ niet themapagina rond AVG bieden we leden ook het meest aansprekende onderwerp is, maar op andere manieren ondersteuning rond (de we willen onze 4.000 leden op zo veel mogelijk consequenties van) de nieuwe privacywet. Zo vlakken ondersteunen. organiseert Bouwend Nederland door heel het Vraag over AVG? Bel de Adviesdesk (070) 325 22 50 of mail ons advies@bouwendnederland.nl