BNL 2014-1 - Page 22

22 | BOUWENDNL | Februari 2014 | thema | financiën Tekst: Kees de Vries vraag en antwoord | Februari 2014 | BOUWENDNL | 23 Foto: Fedde de Weert Bijzonder beheer Vraag en antwoord Beter worden op de Intensive Care? Een vraag uit de praktijk De algemene voorwaarden bij de koop/ De een noemt het de ‘afdeling Intensive Care’, Bijsturen Hoe eerder, hoe beter de ander spreekt smalend van ‘de wrakken- Het traject van intensieve begeleiding start met Krampachtig proberen uit bijzonder beheer te centrale’. Ten onrechte: in de huidige tijd zit een situatieanalyse, vaak door een onafhankelijk blijven vind Noordman onzin. “Je hoeft er niet volgens het FD bijna een op de vier MKB-on- adviseur. Deze onderzoekt de cijfers, de knel- bang voor te zijn. Wat de bankier vraagt, moet Per 1 januari 2014 zijn de algemene voorwaarden dernemingen door interne of externe oorzaken punten, de mogelijkheden en de oplossingen. je als ondernemer toch al doen om je bedrijf bij het standaardmodel voor de koop/aannemings- bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. Vervolgens wordt samen met de ondernemer overeind te houden of te verbeteren. De bank o ­ vereenkomsten eengezinshuizen en En er zijn slechtere plekken om terecht te een plan van aanpak opgesteld met alle maat- vraagt niets onredelijks.” Veel ondernemers a ­ ppartementsrechten gewijzigd. Deze algemene komen, aldus Louis Noordman van regelen met bijbehorende scenario’s om de hebben het achteraf als nuttig ervaren. “Het voorwaarden dient u te hanteren als u aange- BDO Corporate Finance. onderneming weer gezond te maken. Dat plan contact met je bankier wordt intensiever, je sloten bent bij Woningborg, SWK of BouwGarant, is allesbehalve vrijblijvend: afspraken worden bent gedwongen in je bedrijf sneller orde op en een woning (nieuw) gaat bouwen voor een Het besluit je in bijzonder beheer te plaatsen gedetailleerd vastgelegd, met bijbehorende zaken te stellen, waardoor je er uiteindelijk als consument. De model­ vereenkomsten zelf o wordt door de bank genomen, je hebt er als tijdpaden. Ook vinden tussentijdse evaluaties onderneming sterker uitkomt. Vergeet niet dat zijn ongewijzigd gebleven. De bijbehorende ondernemer niets over te zeggen. “En als plaats. Noordman: “Het lukt in veel gevallen de afgelopen jaren veel ondernemingen hun algemene voorwaarden zijn echter wel op twee het je overkomt, voelt dat in eerste instantie de onderneming in ander vaarwater te sturen. reserves hebben verloren. Er zit geen vet meer belangrijke punten veranderd. ­ misschien vervelend, maar het is per defi- Maar het kan ook gebeuren dat de financiering op de botten en dan zak je op een gegeven nitie niet erg,” zegt Louis Noordman, adviseur wordt stopgezet en op bedrijfsbeëindiging moment als vanzelf door je ratio’s heen. B ­ usiness Restructuring van BDO Corporate wordt afgestuurd. Daar is de afdeling Recovery De meeste bedrijven worden pas wakker als het Finance in Utrecht. “Het domste dat je kunt voor, die de zekerheden van de bank uitwint.” te laat is. Hoe eerder de bank dan ingrijpt, hoe doen, is niet meewerken, informatie achter- aannemingsovereenkomst zijn gewijzigd. Wat betekent dat in de praktijk? 1 termijn is niet vol­ oende. Er moet echt een d Belangrijk is dus dat u schriftelijk aan de vergoeding bij te late oplevering aangepast van procedure zijn opgestart. consument meldt dat u de klacht als afge- meer opties en tijd je hebt om veranderingen 0,3 promille naar 0,25 promille van de koop/ Bezwaar vanuit consumentenorganisaties handeld beschouwd. Als u dit vergeet, loopt door te voeren en de continuïteit te garan- aanneemsom per kalenderdag. Dat is mooi, tegen deze bepaling was dat volgens hen er de aansprakelijkheidstermijn voor verborgen deren.” < Allereerst is de gefixeerde schade­ houden en denken dat het vanzelf wel goed Bouwbedrijven komt. Bijzonder beheer is niets anders dan Bij de overgang naar Bijzonder Beheer wordt zult u zeggen, een lagere boete. Inderdaad is aannemers waren die de consument aan het gebreken nog steeds door! De aansprakelijk- intensief beheer, welke andere omschrijving je BDO vaak ingeschakeld als onafhankelijke dat positief voor de aannemer. Daar tegenover lijntje hielden totdat de vervaltermijn was heidstermijn eindigt namelijk pas vier maanden er ook aan geeft .“ derde partij om de onderneming door te lichten staat echter wel dat de consument de mogelijk- verstreken, zodat de consument daarna geen na de schriftelijke mededeling dat de klacht in en te kijken waar de pijnpunten zitten. In zijn heid krijgt om een aanvullende schadevergoe- aanspraak meer kon maken op herstel. Om uw ogen is afgehandeld. Evaluatie en ding te vorderen wanneer hij kan aantonen dat dit tegen te gaan is er nu een nieuwe bepaling eventueel bijsturen zijn werkelijke schade hoger is. Hierdoor wordt toegevoegd in de AV2014. Kosten praktijk ziet Noordman vooral bouwbedrijven Kortom, met de nieuwe AV 2014 zal het Bij veel leenovereenkomsten spreken bank en met een projectontwikkelingspoot voorbij- onderneming ratio’s af. Wordt er niet aan de komen. “Ze hebben jaren geleden in de goede het gefixeerde karakter van de schadevergoe- ratio’s voldaan, dan heeft de bank de mogelijk- tijd grondposities ingenomen waarop nu afge- ding aangetast en zult u eerder discussies met Artikel 18 lid 7 luidt: “indien de in lid 6 genoemde procedure op na te houden, waarin u hebt heid je naar Bijzonder Beheer te boeken om de schreven moet worden.” uw opdrachtgever krijgen over de hoogte van termijn verstrijkt opgenomen dat u schriftelijk de klacht afmeldt de schade. a. tussen het moment dat de klacht schriftelijk bij uw opdrachtgever. Vanzelfsprekend is het of anderszins aantoonbaar aan de ondernemer even belangrijk om deze klachtenprocedure ook is gemeld en het tijdstip waarop de ondernemer strikt na te leven. Wanneer u deze schriftelijke Frequente problemen op te lossen. Had je met je commer- gesprekken ciële accountmanager bij de bank twee keer (maandelijks) per jaar contact, de accountmanager Bijzonder 2 essentieel worden om er een goede klachten­ schriftelijk mededeelt aan de ٕɭɥ