BNL 2014-1 - Page 12

12 | BOUWENDNL | Februari 2014 | thema | financiën Tekst: Harm Dragt thema | financiën Foto: René van den Burg | Februari 2014 | BOUWENDNL | 13 EMVI als gunningscriterium neemt sterk toe EMVI-kosten rijzen de pan uit Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet op 1 april 2013 geldt het principe ‘EMVI, tenzij’. Het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is sindsdien sterk toegenomen. Op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling omdat daarmee het Dat er groei zit in de toepassing van EMVI toonde het Heldere uitvraag is essentieel EIB al eerder aan. Direct in het eerste kwartaal na de “Het is van wezenlijk belang dat de opdrachtgever duidelijk inwerkingtreding van de wet was er bij 68 procent van aangeeft wat hij van de inschrijvers verwacht,” aldus Joost de openbaar aangekondigde werken sprake van EMVI Fijneman, directeur van Aanbestedingsinstituut. “Het gaat als gunningscriterium. Het percentage is daarna verder bij EMVI-aanbestedingen om aanvullende wensen en de gegroeid naar bijna 80 procent. In 2012 was dat nog vraag welke partij de meeste van die wensen kan realiseren. 23 procent. Vooral de lagere overheden - gemeenten en Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de opdrachtgever provincies - droegen bij aan deze groei. duidelijk maakt wat belangrijk is. Dat levert betere voor- Toepassen is echter één ding, goed toepassen is van een stellen op van de inschrijvers. Door naast de schriftelijke andere categorie. Er blijken namelijk de nodige knelpunten uitvraag ook een openbare inlichtingen bijeenkomst te bij het gunnen op basis van EMVI. Zoals een onduidelijke beleggen kun je veel onduidelijkheid uit de wereld helpen. uitvraag van de aanbesteder, onduidelijke gunningscriteria Rijkswaterstaat heeft daar al goede ervaringen mee opge- en te hoge kosten voor zowel aanbesteders als inschrijvers. daan.” Hoe concreter en korter de uitvraag is geformuleerd hoe beter de rest van de procedure loopt. “Alle afwegingen De oorzaak van de hoge kosten zijn de hoeveelheid vragen van een opdrachtgever zouden eigenlijk op een paar A4-tjes naast de standaardofferte en onduidelijke communicatie moeten passen. Daarmee kunnen beide partijen het beste over wat er nu precies van de inschrijvers verwacht wordt. uit de voeten en worden frustraties voorkomen.” > Jos Haukes, Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek “...dus geen discussie over meerwerk!” o ­ ngewenste gunningscriterium ‘laagste prijs’ verdrongen lijkt. De praktijk blijkt echter Dusseldorp heeft meegedaan in de selectie- project. Op deze wijze heeft men, op basis van De verantwoording voor de uitvoering ligt weerbarstiger. Er gaat nog veel fout en dat leidt onder meer tot hoge transactiekosten en procedure voor een plaats in het bouwteam alleen kwaliteit, uit meerdere experts één partij volledig bij ons als aannemer. Wij zijn vanaf voor het project Willemskwartier in Nijmegen. geselecteerd om deel te nemen in het bouw- het allereerste moment actief bij het proces “De selectieprocedure bestond uit het anoniem team. “Natuurlijk zijn we blij dat wij er als betrokken geweest, dus geen discussie over indienen van een plan van aanpak met een beste uitkwamen. Maar ik ben vooral gelukkig meerwerk! Door deze bouwteam-aanpak kansen- en ris