Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 46

BLENDED Tot slot kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat het taakbeleid een belangrijke rol speelt ten aanzien van de ervaren werkdruk. In het taakbeleid heeft de leraar te maken met diverse taken. Deze taken variëren qua intensiteit en moeilijkheid en hier wordt dikwijls geen rekening mee gehouden in het taakbeleid. Aanbevelingen Op basis van het verrichte onderzoek naar werkdruk in combinatie met de ervaringen ten aanzien van ‘werkdrukprojecten’ op verschillende scholen, is een aantal maatregelen noodzakelijk gebleken teneinde de werkdruk te reduceren. Op de eerste plaats is een duidelijk inzicht in de huidige organisatiecultuur van de school een vereiste: ondersteunen de waarden, normen, gedragscodes en identiteit het strategisch beleid van de school? Of belemmert een verminderde betrokkenheid en/of klaagcultuur - die is ontstaan door werkdruk - de professionele leercultuur en toekomstige ontwikkeling van de organisatie? Volgens Anthony Muhammad (2008) is het belangrijk de onderliggende assumpties van leraren bloot te leggen die kunnen zorgen voor weerstand - om vervolgens een effectieve organisatiecultuur te ontwikkelen en deze af te stemmen op het strategisch beleid, middels gerichte interventies. Ten tweede is het belangrijk dat er aandacht is voor de professionalisering van de leraar. De werkdruk wordt onder andere verminderd door het vergroten van de autonomie van de leraren. Tegelijkertijd vergt dit een versterking van de competenties van leraren ten aanzien van de ‘wet BIO’ en de lesgevende competenties. Met behulp van de ‘Profscan’ en het 90˚ feedback assessment kan het professionaliseringsniveau van de leraar inzichtelijk worden gemaakt. AT WORK Inside school De professionalisering gaat gepaard met de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap binnen de school om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Ten derde dient de schoolorganisatie en het taakbeleid efficiënt te worden ingericht. Dit wordt ondersteund door het toepassen van LEAN-management. Overbodige ballast, zoals tijdverkwistende administratieve taken, de door de inspectie opgelegde druk om rapportages op te stellen en het inrichten van werkgroepen, dient kritisch tegen het licht te worden gehouden. Ten vierde is de doorontwikkeling van een professioneel HRM-beleid met focus op talentmanagement en het inzetten van medewerkers op hun capaciteiten van belang. Teneinde de werkdruk te verlagen middels de vier bovengenoemde maatregelen is tenslotte effectief leiderschap vereist. De effectieve leider heeft inzicht in de eigen sterke en zwakke punten en weet zijn competenties in te zetten voor de ontwikkeling van het personeel en de organisatie. Annemarie Hoogerhuis, senior consultant HR. Literatuur: DUO Onderwijsonderzoek (2015). Rapportage: werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs. Muhammad, A. (2008). Transforming school culture: how to overcome staff division. Bloomington, IN: Solution Tree Oerlemans, W.G.M., Bakker, A.B., Vuuren, C.V., Veldhoven, M.J.P.M. van, Bekkum, P.W.J., Lith, P.M.P., Wichgersvan Alst, M.G.R.M. (2013). Achtergronddocument bij de Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk. NVAB: Utrecht. Internet: www.arboportaal.nl 46