Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 43

BLENDED AT WORK Inside school school Door slimmer onnodig uitval! te werken voorkom je Recent onderzoek (DUO, 2015) laat zien dat 84% van de leraren in het primair onderwijs een hoge werkdruk ervaart. Het risico van uitval van leerkrachten is toegenomen van 35% in 2012 naar 54% in 2015. CBE heeft onderzoek gedaan naar werkdruk in het onderwijs. Uit het onderzoek, uitgevoerd binnen verschillende basisscholen en middelbare scholen, komt naar voren dat er naast de werkdruk die het lesgeven met zich meebrengt organisatorische en administratieve factoren zijn die de werkdruk kunnen opvoeren of in stand houden. Hoewel een aantal van deze factoren niet zijn te vermijden, zijn er voor scholen wel degelijk maatregelen te treffen die de ervaren werkdruk kunnen verminderen. Wat is werkdruk? Er is sprake van werkdruk wanneer de balans verstoord raakt tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer (arboportaal.nl). Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een werknemer niet aan de gestelde eisen kan voldoen of onvoldoende tijd heeft om het werk op tijd af te krijgen. Er zijn twee dimensies ten aanzien van werkdruk te onderscheiden: kwalitatieve en kwantitatieve werkdruk (Oerlemans et al., 2013). Men spreekt van kwantitatieve werkdruk wanneer een grote hoeveelheid werk in een kort tijdsbestek moet worden verricht. Bij kwalitatieve werkdruk gaat het om de moeilijkheid van de taak; een complexe taak kan voor een verhoogde ervaren werkdruk zorgen. Het risico op uitval (bijvoorbeeld een burnout) als gevolg van stress gerelateerde klachten vermindert wanneer werkdruk kan worden voorkomen. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de factoren die werkdruk kunnen veroorzaken, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen. 43