Biser - Page 2

BISER list za širenje prosvjete među muslimanima u Bosni i Hercegovini Izdavač: Prva muslimanska nakladna knjižara i štamparija (Muhamed Bekir Kalajdžić) u Mostaru Štampa: Štamparija “Biser” Izdavač reprint izdanja: Muzej Hercegovine Mostar Za izdavača: Asim Krhan, direktor Redakcija: Redakcijski kolegij Muzeja Hercegovine Štampa reprint izdanja: IC štamparija Mostar Mostar, 2011. ____________________ Projekat je pomognut sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH