Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 45

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığının kişisel veri sak- lama ve imha politikasında belirlenmesi gerekir. Bu süre altı aydan fazla olamaz. Silme, imha etme veya anonimleştirme işleminin, yükümlülüğün or- taya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde gerçekleştirilmesi gerekir. Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olma- yan veri sorumlusu için ise (ki bunlar sicile kayıt olma yükümlülüğünün istisnasını oluşturan gruptur) bu süre imha yükümlülüğün doğduğu andan itibaren üç aydır. Dolayısıyla bu tür veri sorumlularının kendilerine üçer aylık periyotlar belirlemeleri gerekir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri silecek, yok edecek veya ano- nimleştirecektir. Bu talep en geç otuz gün içinde yerine getirilecek ve ilgili kişiye bilgi verilecektir. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması halinde ise, veri sorumlusu bu talebi üçüncü kişilere aktarır ve vaki talebin üçüncü kişi tarafından yeri- ne getirilmesini sağlar. Başka bir süre belirtilmediği için veri üçüncü kişide bulunsa da otuz günlük süre geçerlidir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkmaması halin- de ise, bu talep reddedilebilir ve bu durum gerekçesiyle birlikte ilgili kişiye bildirilir. Bildirim yazılı ve elektronik ortamda yapılabilir. Bana göre elektronik postayla yapılan bildirimin yeterli sayılması gerekir. Bu bildirimin de otuz gün içinde yapılması gerekir. 45