Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 39

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] K işisel verilerin korunması alanında konunun tüm paydaşları tarafından bir süreden beri merakla beklenen gelişmelerinden biri 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşti ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 6698 sayılı Yasaya dayanılarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”, 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Hemen belirtilmeyim ki Yönetmeliğin 14. maddesine göre yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlendi. Nitekim diğer taslak halindeki yönetmeliklerde de 1 Ocak 2018 yürürlüğe giriş tarihi olarak belirlendi. Dolayısıyla bu tarih KVK hukuku açısından ade- ta bir başlangıç tarihi olarak belirlenmiş durumda. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkra- sının (b) bendinde “anonim hale getirme” kavramı tanımlanmış ve 7. mad- desinde “kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi” düzenlenmiştir. 7. maddenin 3. fıkrasında ise kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasların yö- netmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Ayrıca Yasanın 22. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapma görev ve yetkisinde olduğu düzenlenmiştir. İşte bu düzenleme gereğince söz konusu yönetmelik dü- zenlenmiş ve yayınlanmıştır. Aşağıda başlıklar halinde yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler ve kavramlar ile açıklanması gereken hususlara teorik ayrıntılara girmeden değineceğim. Kişisel veri envanteri Yönetmeliğin dikkatleri üzerine çeken ilk düzenlemesi “Tanımlar” başlıklı 4. maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde düzenlenen kişisel veri işleme en- vanterinin tanımlanmış olmasıdır. Buna göre kişisel veri envanteri; “Veri so- 39