Beauty Mission eMagazyn 6 - Page 67

D Z I E C K O Kojący dotyk Mam czyli wszys t ko, skóry dziecka Wi ę kszoś ć mam, do t yczących czy t ają aby w opieki poradniki, pełni z niego o zdrowie i i wykorzys t a ć higien ę skóry powinnaś pod pieluszką b ę dąc w piel ę gnacji biorą maksimum delika t nej na jeszcze co udział nad w malucha. maluszkiem. czas k t óra To jakim konieczna Najwi ę cej pieluszką, oczekując szkoleniach. szczególny przyjemności pod cią ż y, narodzin zupełnie jes t pod mo ż e t ym i piel ę gnacji szuka zrozumiałe, macierzy ń s t wo znajomoś ć o dziecka, Przeglądają jes t kłopo t ów ze wiedzie ć ką t em zrozumiałychwzgl ę dów czerpa ć zasad piel ę gnacja jes t In t erne t , poniewa ż pods t awowych sprawia ć informacji i dbania ochrona najbardziej nara ż ona podra ż nienia. Wspólnie z eksper t em, podpowiadamy, jak prof. dr właściwie hab. n. med. opiekowa ć si ę Magdaleną t ą cz ę ścią Czarnecką-Operacz, skóry naszego derma t ologiem, dziecka.