Beauty Mission eMagazyn 5 - Page 3

E D Y T O R I A L Być Kobietą, być Artystką, być... D r o d z y C z y t e l n i c y , w a k a c j e , N i e c h l a t o w i t a m y b ę d z i e k o l o r o w o Z a p r o j e k t u j m y d n i t a k , ż e b y n a s z y c h n a s z e M i s s i o n n i e c o t y g o d n i s z c z e r z e S z a n u j ę k u j ą B e a u t y K a t o d i h i t D , c z a s ó w W a s z e j k t ó r z y d u ż e n i m j e j I n k j e j t e g o , p r a c e . ż e n i e b o i t e g o , j e s t w i ę c e j . r ó w n i e ż A r t I s d z i a ł A r t . w s p a n i a ł y c h c z u j ą ! " S " d u ż o k t ó r a k o b i e t i n i ż o s t a t n i c h s i ę c o r a z P h o t o g r a p h y p r z e z m i u w a d z e w B e a u t y W a s M i a m i d l a T a k i c h u c i e s z e , m ę ż c z y z n , i d l a p r o m o w a ć P r z e d s t a w i a m y s z t u k ę V o n j e s z c z e w i e r z y . m o j e j M a m y p o d o b a j ą s o b ą P o l e c a m o p u s z c z a ł P o l s k ę . J e s t e m w i e l b i c i e l k ą c o p r a c u j ą c e o b s z e r n i e j s z e d o z n a ń c z y l i o d w i e d z i ł a w n i e / e M a g a z y n u w y d a n i a . a r t y s t y c z n y c h b y ć s ł o n e c z n i e . w o l n e u ś m i e c h w y d a n i e j e s t p o z o s t a ł e s i ę i t w a r z y . W a k a c y j n e i a r t y s t y c z n i e . T a k c z u j ą - p i s a n ą . Pozdrawiam Was gorąco - The Summer Is Here! Dorota Oyrzanowska