B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 96

เกี่ยวกับผู้เขียน ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส ปั จ จุ บั น เป็ น นั ก เขี ย น นั ก วิ ช าการอิ ส ระ ผู ้ สื บ ทอดวิ ช ากั ง ฟู ดั้ ง เดิ ม บู ๊ ตึ้ ง วิ ถี เ ต๋ า สาย ซานเฟิง และเป็นผู ก ้ อ ่ ตั ง ้ “เรือนกายเรือนใจ” ณ บ้านพระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ส�ำนักฝึกเรียนกัมมัฏฐานผสาน วิชาก�ำลังภายในที่ไม่แสวงหาก�ำไร ใช้ชีวิต เรียบง่าย พัฒนาตนและพัฒนาคนอื่นด้าน วิชาฝึกลมปราณวิถีเต๋า มวยไท้เก๊ก ดนตร จีน การเขียนอักขระจีน มีความสนใจศิลปะ การแสดงและศิ ล ปะการป้ อ งกั น ตั ว และ วัฒนธรรม วิถ ช ี าติพ น ั ธุ ไ ์ ทใหญ่และสรรพวิชา ที ม ่ ง ่ ุ บริหารกายและใจให้กลับสู ส ่ มดุลยภาพ และสร้างสมพลังด้านดีให้ชีวิต 94 B-CONNECT MAGAZINE เรื่องช้อปปิ้งนั้นก็เปี่ยมเสน่ห์อยู่ไม่น้อย มีขายตั้งแต่พริกสดบรรจุขวด ที่ปรุงกันจะจะถึง เครื่ อ งถึ ง พริ ก ถึ ง ขิ ง กลิ่ น กระเที ย มหอมเตะจมู ก หรื อ สุ ร าหมั ก โบราณหวงจิ่ ว (黄酒) เหล้าเหลือง หรือไวน์เหลือง หรือไวน์ที่หมักจากธัญพืชจ�ำพวกข้าวฟ่าง มีบรรจุภัณฑ์แบบ โบราณดั้งเดิมไว้ให้เลือกบรรจุ เสื้อผ้าสไตล์จีนย้อนยุค เครื่องประดับเงิน ขนมสารพัดอย่าง และของฝากมากมายมีขายแทบทุกหัวถนน ที่น่าติดใจยิ่งนักเห็นจะเป็น มื้อเช้าราคาเบาๆ ปาท่องโก๋ตัวยาวกับน�้ำเต้าหู้ โจ๊ก และ เกี๊ยวน�้ำที่ห่อใหม่ๆสดๆ ส่วนมื้อเย็นก็มักเป็นเมนูปลา ปู กุ้ง เต้าหู้ และผักที่เลิศรส พอย�่ำค�่ำ แสงสีของเมืองก็ดูมีมนต์ขลังไปอีกแบบ ด้วยโคมแดงตลอดแนวสะท้อนเหนือผิวน�้ำ แต่ ถ ้ า เดิ น เพลิ น เผลอหลุ ด เข้ า ไปไกลอี ก ฝั ่ ง ของสะพาน ก็ จ ะเป็ น ย่ า นที่ เ ป็ น แสงส คาราโอเกะ เอาใจวัยรุ่นด้วยไฟดิสโก้ส่องสาดอย่างผิดหูผิดตา เราลองย่างกรายผ่านไ . . N  ~ ~ . N N . ^ N > ~ ^ N . ~ . N >  . . ~ N > ~ N ^ . . ~ ^ ~ . ^ . N . . ~ N ^ . . . ~ ^   ~ ^ . ~ > N . . 2 . > ~ > ~ ^  >  ~ ~ . > . > ~ ^ ^ .  . . ^ . . > . N . > ^ ~ ~ >  ~ ~ N ~ > ~ N ~ ~ . n ~ ~ r ^ . ~ N ~ . > . . > . >  . > . ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ^  . . > ^ . > ^  ^ ~ > ~  . N ~ . " > . > ~ ^ > ~ > ~ . . . ~ N p >  . ~ N N n . N ~ . ~ ~ N ~ ~ ^ ^  ~ N N ^ ^ ~ N ^ ^ N N ^  N ^ B N  ~  ^ N N N . N ^ . ~ > n > " N  ^ N ~ N N  ^ N ~ .  > ~ > ^ > N b N  ^ ^ n > " ^ ^ . . > ~ ^ ~ N ^ ~ N . > . p  ~ r ^ . N . > . 2 ^ ~ . ~ N N > ^ . . N . > N 2 ^ ^ >  . N N . N ~ . . ~ ^ N ^ ~ . ^ . ~ .  ~ N N ^ > > ~ ~ . . ~ . . ^