B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 86

Book Shelf Stuffocation : Living More With Less ผู แ ้ ต่ง James Wallman ส�ำนักพิมพ์ Penguin Group (UK) จ�ำนวน 368 หน้า ราคา 495 บาท (เอเชียบุ ค ส์) จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา Sunday Times วิพากษ์ Stuffocation ว่า “เหมือนหนังสือเรื อ ่ ง Tipping Point ของ Malcolm Gladwell บวกกับ Freakonomics ของ Steven Levitt และ Stephen J. Dubner แต่ว า ่ มากด้วยไอเดีย ที่มาจากหัวใจ” ปรากฏการณ์ท เ ี่ กิดกับทุกคน ทุกบ้านที ต ่ า ่ งก็ม ข ี องมากมาย มีแล้ว ไม่ได้ใส่ - ไม่ได้ใช้ - ไม่ได้เล่น ฯลฯ แถมไม่ได้ท�ำให้เรามีความสุขมาก ขึ้นแต่ประการใด ซ�้ำยังมีของสุมๆ ท�ำให้บ้านรกอีกต่างหาก ผู้เขียนจึง เสนอแนวความคิดให้ผ ค ้ ู นวันนี ล ้ ดความสุดโต่ง แต่ก พ ็ จ ิ ารณามีอะไรท จ�ำเป็นไว้เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอ เนื่องจากเราต้องเปลี่ยนมุมคิดกับสิ่ง ที่เราให้คุณค่ากันใหม่ โดยไม่มุ่งเน้นที่จะครอบครอง อย่างการซื้อหา หรือมีนาฬิกาใหม่ รองเท้าใหม่ ฯลฯ แต่ให้มุ่งที่จะมีแต่อะไรที่จ�ำเป็น กับการด�ำรงชีวิตแบบไม่มากเกินจะดีกว่า และกันไปเน้นกับการม ประสบการณ์/การแบ่งปันประสบการณ์จะดีกว่า อย่างการใช้เวลา วันหยุดหรือเวลากับเพื่อนๆ Stuffocation จึงถือเป็นแถลงการณ์ทางความคิดเกี่ยวกับการ เปลี่ ย นแปลงของชี วิ ต ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานความคิ ด เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที ส ่ ำ � คัญ ยังจะสร้างแรงบันดาลใจให้ก บ ั ผู อ ้ า ่ น มีความสุขมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นและผู้เขียนเชื่อว่า มีคนใน อเมริกา 240 ล้านคนและคนในสหราชอาณาจักรอีก 40 ล้านคนท 84 B-CONNECT MAGAZINE ตอนนี้พร้อมที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายและลดของใช้ให้เหลือเท่าที่จ�ำเป็น มีค�ำถามเป็นเช็คลิสต์ให้คุณได้ส�ำรวจตนเองไปด้วยว่า คุณบ้า สมบัติมากน้อยแค่ไหนและควรจะ Stuffocation หรือยัง อาท • ข้าวของที่คุณมีท�ำให้คุณสุขหรือทุกข์กันแน • แล้วข้าวของเหล่านี้ถูกเก็บอย่างดีหรือรกเต็มบ้านจนไม่มีทางเดิน • เว ลาใครเอาอะไรเข้าบ้าน คุณมักจะบอกว่า “ท�ำไมไม่คิดถึงมันมา ก่อน” หรือ “จะเอาไปไว้ที่ไหน” • คุณจะมี/ใช้ของที่ใช้เป็นประจ�ำ หรือ มีของที่เก็บไว้แบบ “เผื่อว่า” เช่น เดี๋ยวจะผอมก็ใส่ได้, เดี๋ยวก็ได้ใช • คุณใส่เสื้อทุกตัวในตู้หรือเปล่าหรือมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้มากกว่า 1 ป หรือเปล่า • ถ้าอยากจะแขวนเสื้อผ้าใหม่ในตู้ ตู้คุณแน่นจนแทรกไม่ได้หรือเปล่า หรือว่าคุณต้องปลดของเดิมลงเพื่อเอาของใหม่ใส่เข้าไป • หรือแม้แต่ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าก็แน่นเอี๊ยดเลยหรือเปล่า • เมื่อครัวของคุณเรี่ยม เนี้ยบเหมือนในนิตยสารบ้าน แต่ว่ากับเบื้อง หลังประตูครัวละเรี่ยม เนี้ยบจริงหรือเปล่า • รถของคุณจอดที่ไหนยังไง จอดในโรงรถรกมีของเต็มไปหมด หรือ จอดโล่งๆ ไม่มีโรงรถเลย • การช้อปแก้กลุ ม ้ นี ช ่ ว ่ ยให้ค ณ ดีข น ึ้ หรือว่าแย่ลงนี เ ่ ป็นค�ำถามเพียงส่วน เดียวที่ช่วยให้คุณดูตัวเองว่า คุณบ้าสมบัติแค่ไหน แล้วถึงเวลาเจริญ สติ จัดการกับสมบัต ใ ิ นบ้านเพื อ ่ แบ่งปันประสบการณ์ก บ ั คนอื น ่ ๆ หรือ ยัง เพื อ ่ ที จ ่ ะด�ำรงคุณค่าที เ ่ พิ ม ่ พูนด้วยสรรพสิ ง ่ ที น ่ อ ้ ยกว่า Living More With Less ด้วย Stuffocation