B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 8

Business Round-up จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา LPN ประกาศวิส ย ทัศน์ 2018 Year of Change ก่อนเป็น Year of Growth 2018 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอีกครั้งของ LPN หรือ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ โดยเฉพาะ การเข้ารับตำ�แหน่ง ซีอ โ ี อ ของ โอภาส ศรีพยัคฆ์ ซึ ง แม้จะรับตำ�แหน่ง กรรมการผู จ ด การ เพื อ เตรียมการนานถึง 12 ปี แต่กระนั น ภารกิจที ซ อ โ ี อจะต้องแบกรับก็น า ่ เห็นใจไม่ใช่น อ ย โดยเฉพาะผลประกอบการที ไ ่ ม่ค อ ยกระเตื อ งนักในปี 2017 จากภาวะเศรษฐกิจ ไม่เอื้ออำ�นวยสักเท่าไร จนทำ�ให้ LPN ต้องประกาศวิสัยทัศน์ในปีนั้นให้เป็น Year of Shift เพื่อให้ปี 2018 ทะยานต่อเป็น Year of Change พร้อมเป้ารายได้จากยอดขายคอนโดมิเนียม 1.6 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 90% 06 B-CONNECT MAGAZINE