B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 78

Restart your Life ต้อนรับปีจอ ปลุกชีวิตการตลาดแบบ หมา หมา กับ กลยุทธ์ 9 F ก้าวสู่ธุรกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปีระกา 2560 ผ่านไป ธุรกิจที่อยู่ได้ มีความเจริญเติบโตที่ดี ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ส่วนหลายธุรกิจท โดนปีไก่ จิก ตี จนตัวพรุน ขาดทุนหรือต้องปิดกิจการล้มเลิกไป ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้สามารถปลุกชีว ต ลิข ต เอง Restart your Life ฟื้นฟูชีวิต สร้างธุรกิจให้ดีขึ้นมาใหม่ได ปีใหม่ 2561 จึงขอเสนอการปลุกชีวิตแบบ ปีจอ ปลุกการตลาดแบบหมาหมา มาให ประยุกต์ใช้กัน การตลาดแบบ...หมาจนตรอก เมื่อธุรกิจมาถึงจุดอับ ไม่สามารถด�ำเนิน การแบบเดิมได้ ก็ต อ ้ งใช้ย ท ุ ธวิธ แ ี บบ หมาจน ตรอก สู้ไม่ถอย ลุกขึ้นดิ้นรน อย่างไม่หยุดนิ่ง หาลู ท ่ างท�ำธุรกิจที ท ่ ำ � ให้อยู ร ่ อดต่อไปได้ เช่น ธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร นิตยสารท มีชื่อเสียงอยู่มาช้านาน ได้ประกาศปิดตัวลง ไปมากอย่างน่าใจหาย แต่ขณะเดียวกัน ยังม ธุรกิจวารสาร นิตยสาร บางฉบับยังกัดฟัน ส ต่อไป ถอยไม่ได้ หลังพิงฝา จึงปรับเปลี ย ่ นมา เป็นขายผ่านออนไลน์ ท�ำการตลาดผ่านสื่อ เฟสบุ๊ค ผ่านไลน์สาธารณะ เพื่อให้ธุรกิจยืน หยัดอยู่ต่อไปไ ด การตลาดแบบ...หมาหมู่ คนเดียวหัวหาย สองคนเพื อ ่ นตาย หลาย คนรอดตาย ยังใช้ได้ดี กับการตลาดในช่วง ธุรกิจนี้ ต้องสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน เอาคู แ ่ ข่งมาเป็นคู ค ่ า ้ เพราะไม่เช่นนั น ้ จะกอด กันตายเสียเปล่า มองภาพรวมของธุรกิจต้อง พึ่งพา เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจใด น�ำมา ร่วมกันแบ่งสัดส่วนการด�ำเนินการและผล ประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อน�ำเสนอกับลูกค้า ท 76 B-CONNECT MAGAZINE เราสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง ครบวงจร ยกตัวอย่างธุรกิจอบรมสัมมนา จัด อีเว้นท์ จัดออกาไนซ์ ซึ ง ่ ปีท ผ ี่ า ่ นมา ได้ลดน้อย ลงอย่างมาก เนื อ ่ งจากงบประมาณการจัดงาน น้อยลง แต่ต้องการคุณภาพระดับสูงมากขึ้น จึงจ�ำเป็นที่ผู้น�ำเสนอต้องรวมตัวกันตามแต ความถนัดและความเชี ย ่ วชาญของกันและกัน สร้างเป็นเครือข่าย (network) ที เ ่ หนียวแน่น เจราจาต่อรองให้สามารถเอาชนะคู่แข่งราย อื่นได การตลาดแบบ...หมาหวงก้าง กัดไม่ปล่อย..ถ้าเป็นของเราแล้ว เมินซะ เถอะ ที่จะให้ใครมาแย่งได การปลุกชีวิตการตลาดแบบนี้ ธุรกิจต้อง ท�ำ การวิเคราะห์ตลาด SWOT หาจุดแข็ง ของสินค้าหรือบริการของตนเอง ค้นหาแก่น ความสามารถหลัก Core Competency ของ ธุรกิจของเรา และท�ำกลยุทธ์ท ก ุ วิถ ท ี าง ให้เรา เป็นเจ้าตลาด ผู้เขียนมีญาติท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ พลาสติกห่อหุ ม ้ ซึ ง ่ เริ ม ่ จากพลาสติกผ้าใบ ต่อ มาท�ำสินค้าถุงพลาสติกหิ้วใส่ของ ต่อมาท�ำ ธุรกิจถุงใสใส่อาหาร จากนั้นมีธุรกิจเชือก พลาสติก พัฒนาขึ น ้ อีกเป็นสายรัดทุกรูปแบบ พลาสติกห่อหุ ม ้ ทุกขนาด ทุกรูปแบบ เพิ ม ่ การ ผลิตจากพลาสติกเป็นสินค้าห่อหุ้มครบวงจร เช่น กล่องกระดาษ กล่องโฟม จนพัฒนาไป