B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 75

ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมม หัวหน้าสาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความสุขของการเดินทางอีกประเด็น คือ การได้เห็นแววตา สายตาแห่งความสุขในการ เดินทางครั้งแรกของคนหนุ่ม สาวรุ่นใหม่ การได้ใช้พาสปอร์ตครั้งแรกของกลุ่ม Generation Y ความตื่นเต้นที่สามารถสัมผัสได้จากใบหน้าและดวงตาของเขาเหล่านั้นสร้างความปิติกับ คณะผู้น�ำเป็นอย่างมาก การเริ่ ม ต้ น ก้ า วข้ า มจากสนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง สู ่ ส นามบิ น นานาชาต กัวลาลัมเปอร์ คือ จุดแรกของการเปลี่ยนดินแดน ความตื่นเต้นจากการเปลี่ยนภาษาไทยเป็น อังกฤษแนวมลายูเริ่มต้นขึ้น ตามมาด้วยความงุนงงสงสัยในส�ำเนียงการเปล่งวาจา นักศึกษา หลายคนเริ ม ่ ปรับตัวใช้ภาษาอังกฤษแนวไทยที ต ่ นร� ำ ่ เรียนมาทั ง ้ ชีว ต ิ เริ ม ่ ต้นในต่างแดนวันนี เ ้ ลย ผลปรากฏว่าความตื่นเต้นได้ท�ำลายล้างวิชาความรู้ที่เรียนมาหมดสิ้น คือ ลืมหมดว่าจะ พูดอะไร สื่อสารอย่างไร ตกใจเหงื่อแตกเป็นเม็ดๆ ยังดีว่าเรามาเป็นกลุ่มมีผู้น�ำทีมกลายเป็น ทัวร์ไทยเสียงดัง คล้ายทัวร์จีน ที่มีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เสียง ดังฟังชัด ที่ฟังเข้าใจเฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้น สภาพบ้ า นเมื อ งของมาเลเซี ย ยั ง คง เหลื อ ร่ อ งรอยต่ อ ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมจาก ประเทศอังกฤษผสมผสานกับจีนและมลาย ยังหลงเหลือไว้ให้เห็นมากมายไม่ว่าจะเป็น อาคารบ้านเรือน เพลงที่ร้อง อาหารที่กิน ห้ อ งที่ พั ก ภาษาที่ พู ด นี่ คื อ หลั ก ฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่เหลือติดตัวคนส่งต่อมารุ่น ต่อรุ่น วันนี้คนมาเลเซียจ�ำนวนมากสามารถ พูดภาษามลายู จีน อังกฤษได้ ด้วยความที่ เกิ ด จากการผสมผสานวั ฒ นธรรมหลาก หลายในอดีตสู ป ่ จ ั จุบ น ั จากอดีตชีว ต ิ ประชาชน ต้องระทมกับการเป็นเมืองขึ้นของต่างชาต อดีตที่เดินอยู่ในประเทศตนเองแต่กลายเป็น พลเมืองชั้นสอง ที่ไม่สามารถมีสิทธิมีเสียงได เท่าเทียมกับเจ้าผู้ครองนคร ดังนั้นความ รู้สึกรักและหวงแหนในความเป็นชาติจะมีสูง มาก จนในวั น นี้ ช าวมาเลเซี ย ได้ รั บ วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมา ประยุกต์ เพื่อการ พัฒนาชาติให้กลายเป็นประเทศที่ก�ำลังก้าว สู่ประเทศพัฒนาแล้วในอีกไปกี่ปีข้างหน้า B-CONNECT MAGAZINE 73