B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 74

Biz On Tour ISKANDAR ชีวิตหากต้องการประสบความส�ำเร็จต้องเดินทาง การเดินทางท�ำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อการเติมเต็ม ในชีวิต ตามหาสิ่งที่ขาดหายไปในวัยเด็ก เมื่อมีโอกาสต้องเดินทาง ครั้งนี้เช่นกัน การเป็นคนบันทึกการเดินทาง ท ไม่ได้ไปคนเดียว ครั้งนี้น�ำทีมพาคณะอาจารย์ นักศึกษารวมทั้งหมด 80 ชีวิต เดินทางสู่อาเซียนตอนใต้ คือ ประเทศ มาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่รวมในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งมาเลเซียถือเป็นป ะเทศที่ก�ำลังก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนา ส่วนสิงคโปร์นั้นก้าวข้ามเข้าสู่การเป็น ประเทศพัฒนาแล้วเรียบร้อย 72 B-CONNECT MAGAZINE