B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 72

หรือใช้การสังเกตว่าบุคลากรบางคนไม่ชอบ กัน หรือใช้ประสบการณ์ว่าคนขี้โมโหไม่ควร ท�ำงานด้วยกัน ผมไม่ปฎิเสธว่าความรู ส ้ ก ึ ต่างๆ หรือประสบการ์ณนั น ้ อาจถูกต้อง แต่อยากจะ ชี้ให้เห็นว่าองค์กรควรจะต้องใช้ข้อมูลในการ พิจารณาสิ ง ่ เหล่านี้ และมีแนวทางที ส ่ ามารถ น�ำข้อมูลต่างๆมาช่วยในการพิจารณาได้ เช่น น�ำ