B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 65

ถึง Taris Art Hotel เลยง่ายแล้วและ มั น ใจว่าไปได้แค่ไหน ง่ายเลย เพราะจากเซอร์ว ส ิ อพาร์ทเม้นท ที่ผมไปโน่นนี่ท�ำเอง ท�ำให้ผมเรียนรู้อะไร หลายๆ อย่าง จากการก่อสร้างที่ใช้เวลาตอน นั้นปีกว่ามาท�ำโรงแรมนี้ผมใช้เวลา 4 เดือน จบ เสร็จและสวยงามตามที่หวัง ส�ำหรับการท�ำธุรกิจโรงแรมครั้งนี้ ผม เชื่อว่าไปได้ดี เพราะทั้งขนาดของโรงแรมท มีห้องพัก 100 ห้องกับท�ำเลที่อยู่ในเขตเมือง เก่าบน ถ.ราษฎร์ด�ำเนินใกล้แหล่งท่องเที่ยว ที่ส�ำคัญ ท�ำให้แขกที่มาพักสามารถชมเมือง เก่า วัดโบราณและไหว้พระสิ ง ่ ศักดิ ส ์ ท ิ ธิ ค ์ บ ่ ู า ้ น คู่เมืองของแพร่ได้ แล้วจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวที่แพร่ก็เพิ่มขึ้นทุกป ปีละไม่ต�่ำกว่า 10% มีเที่ยวบิน 2 ไฟลท์ต่อ วัน การเดินทางก็สะดวกสบาย ที่ผมมั่นใจ อีกประการคือ โรงแรมในจังหวัดนี้ส่วนมาก จะเน้นตกแต่งแบบล้านนา แต่ผมต้องการฉีก แนว จึงเลือกท�ำโรงแรมเป็นสไตล์ Modern Contemporary Classic แห่งแรกและแห่ง เดียวใน จ.แพร่ และตั้งเป้าที่จะท�ำให้โรงแรม แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดแพร่ให้ได แต่ทั้งนี้ ก็ต้องบอกเพิ่มเติมว่า การเป็น Modern Contemporary Classic ของเรา ไม่ได้หมายความว่า เราปฏิเสธมนต์เสน่ห ข ์ อง จังหวัดแพร่ เราน้อมรับมนต์เสน่ห น ์ ด ี้ ว ้ ยความ เคารพและอยู ่ ร ่ ว มกั บ มรดกทางประเพณ วัฒนธรรมของแพร่อย่างกลมกลืน อีกทั้ง พร้อมสะท้อนและไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวได เห็นด้วย อย่างใช้ภาพศิลปะสถานที ท ่ อ ่ งเที ย ่ ว ในจังหวัดแพร่ มาประดับตรงทางเดิน การคง เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าไว้ในห้องพัก เพื่อสะท้อน ถึงเมืองแพร่ที่เป็นแหล่งค้าไม้ในสมัยโบราณ แล้วก็ม แ ี ผนที จ ่ ะเปิดพื น ้ ที ใ ่ ห้ศ ล ิ ปินท้องถิ น ่ ได มาจัดแสดงผลงานศิลปะฟรีอีกด้วย มองอนาคตของ “ไก่แจ้ – แม่นภา – ธาริส” อย่างไร ผมมองว่าเป็นสามธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน “ไก่แจ้” คือสัตว์เลี้ยงพ่อผมชอบ ผมเองก็สืบทอด ธุรกิจข้าวของพ่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว ส่วน “แม่นภา” ที่มาจากชื่อแม่ของผมก็คือครัว ที่เสิร์ฟของว่างให้กับคนไทยทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศและคนเอเชียด้วยกัน ส่วน “ธาริส” (TARIS) นั้นมีที่มาจากตัวอักษรแรกของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และถือ เป็นธุรกิจในรุ น ่ ผมและจะเป็นชื อ ่ เชนโรงแรมที ผ ่ มตั ง ้ ใจจะปั น ้ ต่อไป หากว่ามีโอกาสได้ลงทุนเพิ ม ่ เติมอีก ผมมีนโยบายซื้อมาแล้วมารีโนเวท - ใส่ไอเดียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่ส�ำคัญ ผมเน้น “ซื้อเก็บและให้เช่า” มากกว่าจะขายท�ำก�ำไร เพราะสินทรัพย์ทุกรายการ ที่ได้ม ˂ӂS#˂s⟂˂⇂+ⷂkt◂'⟂s⇂ⷂ⋂˂⏂ǂ⧂˂⯂'og ⷂ⏂ⷂk⏂ǂ⟂◂Â_˂⋂˂\+⫾ς⯂⏂ǂks⇂◂'✃s⇂⇂ⷂ⟂#˂_ׂ#⇂ׂ[ۂ⟂ǂggׂ${⏂˂Â⏂˂⇂ׂC˂g_ׂ#Sׂ#˂⏂ⷂk⏂ǂ✃⫂⏂'˂#˂C˂d+W⏂gׂ'ⷂⷂo◂'⟂ ⋂ǂk ⋂˂⋂W#ⷂⷂⷂo⯂'S'⇂ⷂ⫂˂⇂c⏂ӂ#gׂ'⯂'+߂#ⷂ⇂ ⋂ǂd◂'⟂+'˂⏂W◂˂P++'ⷂSׂ∃⫂#◂⋂_c0⏂'◂ÂS#ǂ⯂⟂Â'˂✃#ǂ⯂⟂Â⏂◂Âⷂ⋂#˂⇂ⷂ '˂⇂⟂˂⇂⯂g ⷂ{#ⷂ⇂#/ۂ#+kkӂc⏂ӂ#⇂˂#ⷂd{⏂˂Â⏂˂⋂ǂS'⏂ǂk⇂⇂⇂ⷂ_ׂ#Sׂⷂ⋂##˂g⏂#ggׂ'_ׂ#⇂ׂ⟂˂⇂⫂ ⇂⏂ⷂkⷂh+⇂˂⟂#) =99 P5i%9(