B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 64

ที่กรุงเทพฯ และสร้างแบรนด์ไก่แจ้อย่าง จริ ง จั ง ด้ ว ยบิ ล บอร์ ด บั ส ไซด์ เจาะตลาด ด้วยหน่วยรถ เพื่อเน้นการเข้าถึงพื้นที่และผู บริโภค เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์ไก่แจ้ จากการ ที่เราท�ำตลาดทั่วประเทศและส่งออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน มียอดขายที่เติบโตแบบ ก้าวกระโดดเป็น 1,000 ล้านบาท ท�ำให ปั จ จุ บั น โรงงานของผมก็ ข ยั บ ขยายขึ้ น ใน พื้นที่กว่า 100 ไร่ และเราด�ำเนินกิจการใน รูป บริษัท สุนทรธัญญทรัพย์ จ�ำกัด ด้วย จุดขายส�ำคัญ คือ การใช้พันธุ์ข้าวดีและการ พัฒนาคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง เรามีข้าว ทุกเซ็กเม้นท์ทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เพียง แต่ตลาดใหญ่ของข้าวบรรจุถุงคือ ข้างหอม มะลิและข้าวเสาไห้ ส่วนข้าวไรซ์เบอรี่นั้น ทีฮิต ๆ กันนั้น ตลาดเล็กมาก ไม่ถึง 1% ของ ตลาดรวมด้วย แล้วการขยับมาท�ำข้าวต้มมัดและ ขนมขบเคี ย ว “แม่นภา” นี แ ่ ปลว่าการ ทะเลาะกับพ่อนั้นเป็นความท้าทาย อย่างหนึ ง หรือเปล่า (หัวเราะ) ไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อนผมหลาย คนเขามีความสามารถนะ แต่กลัวพ่อ ไม่กล้า เถียงพ่อ แต่ผมไม่กลัว เอาเหตุผลไปยันกัน อะไรดีเอาไว้ บางอย่างมันใช้ไม่ได้ก บ ั ปัจจุบ น ั ผมก็ไม่ยอม บ้านเราดีอย่าง ทะเลาะกันแล้ว ไม่มีความรู้สึก งานคืองาน นอกจากนั้นโอเค ไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วไม่มองหน้า กินข้าวไม่ค ย ุ แบบนั้นไม่ม ส�ำหรับแบรนด์ “แม่นภา” มาจากชื่อ แม่ผมเอง กว่าจะออกมาอย่างที่เห็นขายใน 7-11นั่นเราทดลองท�ำแล้วทิ้งกันเป็นแบทช (Batch) เพราะในการผลิตครั้งหนึ่งต้องม ปริ ม าณพอสมควร ยอมรั บ ว่ า ท้ อ เหมื อ น กัน กว่าจะปรับสูตรได้และพัฒนาปรับปรุง กระบวนการผลิตข้าวต้มมัด จนสามารถเก็บ ไว้ได้นาน 6 เดือนกว่า โดยไม่ต้องแช่เย็น “ไร้สารกันบูด” รับประทานง่าย ไม่เลอะมือ 62 B-CONNECT MAGAZINE ท�ำให้คนไทยในต่างแดนและคนต่างชาติได ลิ้มรสขนมไทยที่อร่อยไม่แพ้ขนมชาติใดเลย ซึ่งข้าวต้มมัดนี้ก็ท�ำให้เราได้รับรางวัลสินค้า นวัตกรรมด้วย ส�ำหรับข้าวต้มมัดผมภูมิใจว่า เราสามารถเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและรายได ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลือง จากราคาถั่ว เหลืองธรรมดา 18-20 บาท/กก.ให้เพิ ม ่ ขึ น ้ ถึง 10 เท่าและสามารถสร้างยอดขายตลอด 3 ป ได้กว่า 180 ล้านบาท ส่วนขนมขบเคี ย ้ วก็แตกไลน์ตามปกติและ เป็นไลน์ที่ออกได้ก่อนข้าวต้มมัด เพราะไม่ได ซับซ้อนอะไรเท่ากับไลน์ของข้าวต้มมัด การกระโจนสู่ธุรกิจโรงแรม Taris Art Hotel ที แ ่ พร่ คือ สัญญาณบอก ว่า อยากเปลี ย นแนวที เ ่ ฟี ย วกว่าหรือ เปล่า ไม่ขนาดนั้น แต่ความจริงผมชอบลง ~ > r . > B ~ >  .  .  ^ r >   ~ ~ > ~ . .  ~ " > N ~ b N ~  N  N N > .  ^ . > ^ ~ N R ^ ^  ^ N >    . . . . . > ~ > N > > . > ~ >   . ~ ~ ~ N ~ ^ ^ ~ . ^ ~ ~ "3 R ^   N N N ^ . ~ " > B ^  N N . 2 . > . ~ . > ~ ~ ~ ^ . ~ N ~ . > ~ ^ "  ^  ~ . ^ . ~ N N N N N N ~ . 2 ^ ~ ~ > . > ~ > ^ ^ B r . > . N . ~ R  . . .  > >  N N N ~ . N  r > . > . N . ^  ~ ^ ~ ~ ~ N > N N N N ~ . > > ^ > R ^ ~  ~  N N ~ . ~ N  > > . " ^ ~ . > ~ " ^ p  ~ ~ ^ ~ ^ . ~ ~ > N . . ` ~ r N ~ . . ^ ~ N ^ > > . ^ N B  > 0  ~ ~  " N N ~ . ~ . ~ . . ~ . > ~ . > . > >  .  ~ B > N . . ~ > . ^  > . ~ ~ n ~ > ( "  ~ ~ ^ p . ^ . B ^ ( . r . > ~ ~ ~ ^ . ~ p >  ~ N ~ " ~ ~ r ~ ^ ~ n n ~  . . N ~ .  ~  ~ ~ ~ ~ ~ R " ~ ~ >  R N ~ " ^ p  r  ~ >   ^ ~ ~ ~  >  . > 0 N N ~ R  N . ~ > > r B . > ~  ~ .   ~ N N N ~ . . ^ ~ N >  . > > N > .  . > ~ > 0 ~ N . > ~  ~ r @ @ ~ . ~ . > N . > ~ >  ~ ^ . . ^  ~ . > ~  ~  > N N ^ . > >  ^ N > . > ^ . ~ p ^ ~ ^ . . >  . ~ . > ~ ~ . " ~ ^ n ~ ~ . > ~ > ^ . ~ ^ N ^ > >  > . ^ ~ ~ ~ . . . > > >   ~  ^ > . r  ~ ^ ~ . N  > . ~ p ~ > > . .  > . ^ N > ~ N n R ^ ~ ~ R  r ^ 2 >  > ^ . > r "  . > . 2 ~ > P N R b N > N > ^ . ~ ~ N r  ~ . N ~ > . ~ > ~ ^ N . N ~ ^ ~ . . b ^ N >  N N ""2 N ~ >  ~ N  ^ ^ N . ^ N ~ . . . N N p ^ ~ > N . ~ ^ . . . . . . ~ . ^  > N ~ > ^ ^ . N . . ~ > N ~ ~ ^ ~ .  ~ N ^ . n  ~ . . . . ~ > > ~ N . > ~  ~ N  ^ N ^ ~ ^ N N ^ . > > ^ ~ N > ^ > B > . p . N . . > > N ~ ~ N N N ~ ~ . > ~  p  . . > ^ . ~ ~ >  .  ^ N ~ > ~ . N > ^  ~ ~ ~ ^ . r . N . ^ . . N > . ~ b#S ~  ^ . . ~ ~ > . . ~  ^ > . . N ~ N N N N . . >  . 2B( 2R . r N ~ ^ ~ ~ " >  . > > . > > N . 0 > ~ N . > ~  ~ ~ ^ ~ ( > . " > N N > ^ > . .( ~ R  > > N . > . > ~ > ^ . B N . p > ~ B r > > ^ N . > . . N ~  ^ > . N . > N ^ > >  ^ ~ " ~ . ~ ^ ~ > ^ . . N N ~ n n rbr ~ . p ~ ^ ^   .  ^  ^  N " ^   > > R 2 . ^ N ^  ^ R ~ ^ ~ 2 >  N N ~ B . > B r ` > . N ^   . n  ~  > ~  ~  " >  R "  n . N ^ ^ N . ^ N N . ^ N ~ ~ ~ . . @ n ~ ~ N ~ . > N