B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 63

จากนั้น เขาขยับต่อด้วยการส่งข้าวต้ม มั ด นวั ต กรรมบรรจุซ องพลาสติก แบรนด “แม่ น ภา” ที่ เ ก็ บ ได้ น านกว่ า 6 เดื อ น เข้าช่องทาง 7-11 พร้อมด้วยสแน็ตแบบไทยๆ และขยายสู่ตลาดส่งออกทั่วโลก ในนามของ บริษัท ทีอาร์ไทย ฟู้ดส์ จ�ำกัด ถึ ง วั น นี้ ธี ริ น ทร์ ขยายฐานธุ ร กิ จ ของ ตนเองอีกขึ น ้ สู ธ ่ ร ุ กิจอสังหาริมทรัพย์ท ช ี่ ม ิ ราง กันด้วย โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่ให ประสบการณ์ตรงที่แสนแพงกับเขา แต่กลับ เป็นคีย์ลัดให้กับ “ธาริต อาร์ต โฮเทล แพร่” โครงการโรงแรม ธุรกิจหลังสุดที่เขาตะครุบ อย่างไม่ล ง ั เลและจบโครงการได้อย่างรวดเร็ว ประสบการณ์กับธุรกิจระดับอ�ำเภอจน ไต่ขึ้นหลักหมื่นล้านของ ธีรินทร์ จึงเป็นที่น่า สนใจและท�ำให้คนท�ำธุรกิจฉุกคิดได้ นั่นจึง ท�ำให้เขาได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อแบ่ง ปันมุมมองและออกรายการทีวีอยู่บ่อยครั้ง การเป็ น นั ก เรี ย นนอกของคุ ณ แทนที่จะท�ำงานในออฟฟิศใหญ่ๆ โก้ๆ กลับทวนกระแสมาขายข้าวสาร ที พ นัสนิคม ขายเองส่งของเอง ตอน นั น อินดี ไ ้ ปหรือเปล่า ตอนนั้นก็ได้งานบริษัทแล้วละ แต่ใจเรา ไม่ได้อยู่กับงาน เราคิดแต่ว่าจะท�ำอย่างไรให ธุรกิจขายข้าวสารที่บ้านขยายตัวได้ อยู่ตัวได ตอนนั้น ทั้งพ่อทั้งแม่ ญาติ ๆ ไม่เข้าใจหรอก พวกญาติ ๆ ก็บอกนึกแล้วว่าต้องไม่ได้เรื่อง พ่อแม่เราก็ต้องทนกับค�ำคนพวกนี้ ผมเองก ต้องอธิบายให้ฟังว่า เราคิดยังไง เราต้องการ ท�ำอะไร ผมคิดว่า เราไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้อง ออกไปหาประสบการณ์ เพราะในโรงงานยัง มีสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อีกมากมาย ผมเชื่อว่า ตอนนั้น เค้านึกภาพไม่ออก หรอก งานแรกที่ผมท�ำขณะนั้น คือ มองหา สิ ง ่ ของที ม ่ อ ี ยู ม ่ าท�ำประโยชน์ให้มากที ส ่ ด ุ ด้วย การซ่อมแซมรถคันเก่าที่ไม่ได้ใช้งานออกมา ขับส่งข้าว จากเดิมที่มีรถแค่คันเดียว ก็กลาย เป็น สองคัน แล้วสภาพที ล ่ ก ู เถ้าแก่ ขับรถเอง ส่งของเอง แบกข้าวมาส่งด้วยตัวเอง ท�ำให้ผม ถูกมองว่าเกาะพ่อกินคงไปไหนไม่รอด แต่การ ท�ำความรู้จักกับลูกค้าเอง ท�ำให้เราได้ข้อมูล เพื่อมาปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างไม่น่า เชื่อ อีกอย่างการที่พ่อผมจะออกมาหายี่ปั๊วก เป็นไปได้ยากมาก เพราะต้องเช็คของขึ้นรถ และนับเงินสดกันหน้าโรงงาน ท�ำให้ทิ้งหน้า ร้านไม่ได้และไว้ใจใครก็ไม่ได้ จึงต้องอยู่เฝ้า ตลอดเวลา ส�ำหรับข้อมูลที่น่าสนใจอย่างเช่น ยี่ปั๊ว บอกข้าวไก่แจ้นี่ดีนะ ข้าวก็ขายดี แต่ร้านน หยิ่ง เวลาของขาดโทรไปสั่ง คนรับสายบอก ไปไม่ได้ คือ คนรับสายเป็นล .x. x."8.bx.,.!8.`8. .,. x.a.a8.(B.+x.(.,. x.`8.'.-8.b8.(x.!.,.&x.`.*.bx.%x.,x.).`8.+x.!. x.a."8.,8.&.,x.%8.)x..x. x.!8.bx.,.`x.&.&.&x.-x.bH8.'.+x.`8.(.,.a8.&.*.b8.!. .+x.!.`8.+x.!8.a8.%8.bx.!8..8.(. x.,x.&.'.). x.`8. .,. B.%x.,.`.*.bx.`8. .bx.,.`."8. x.,x.&x.(x.,. x. .-.bx.&x.`x.)x.,8. x.)x.,x.&.(x.,.!8.bx.,. .,.(. x.,x.&x.`8.*.(x.-.+x.&x.`8.%8.-8.(H8.%.-x.b8.*x.,.!8.,x.#H8.'8.(x. .(.,.(.%x.)x.,.%8.a8.%.(x.,. x. x.).b8.,.`8.%8.-8.(B."x.,8.&x.,x.bx.&H8."8.,8.&.+x. H8.'8.(x.+x.-8.&x.%8.-x.bx.*.(.-.+x.%x.-8.*.%.c8. x.a.a8.(x.b8.`.".`x.%x.b8.'8.(x.%x.bx.+x.!. x.,.(.*.(.bx.,.!.!8.).,.(x.(.,x.b8.!.(.-.&x.`.*.bx. x.,x.&.&8..8.(. x.-8.". .+x.!.%.-x.b8.&.bx.,.&H8.`.*.b8.'8.,8.bH8. x.,x.&x.`8.&.-8.+H8.bH8.&H8.`8. .bx.,.+x.+x. x.`8.%.b8.,.a8.*.(.b8. H8.a8.a8.(x.b8.(8.bH8..H8.'.+x. .,.(.%.(x.,.+x.-x. x.*.&x.b8.+x.(. x.a.%H8.+H8.bH8.!."8.bx.,.!.`8.".)x.*.c8.`8.'.-8.(H8.b8. x.a.%.,8.`8.)x.,. x.,x.&x.+x.-x. B.).b8.,8. .,.(.%8.-x.+x.(..H8.`H8.b8.)x.bx.)8.%x.,.a8.(x.`8.(.,.%x.bx.+x.!."8.b8.,.(.!8.+x.(x.(x.-8.*.".,H8.&H8.b.`8.'.-8.b8.(H8.`x.%x.b8.`.".!8. x.a.a8.(x.b8.`8. .bx.,. .bx.,.!8.`8.'.(.,.,8.`8.".)x.*.c8.!8.&x.`x.(. B.%8.,x.&x.%x.,.'8.-8.%8.'.)x.,.%8.`8.+x.,. .bx.,.).a8.&.`x.)x.bx.).*.,.(.*.,x.).a8.&.`8.)x.(.`x.%x.b8.'8.(x. x.a.(.,x.!.%8.-.bx.+x."8.,8.*.,.`8.".)x.*.c8.%x.b8.+H8.'.+x.!8.&x.%.-x.b 8.!8.&B.%.-x.b 8.`8. .bx.,.(x.,.(.+x.%8. .,.(. x.a.`8.%x.-8.&.`.%x.`8.(.a.). .-.bx.&H8."8.&x.%x.+x.&B.&x.-x.bx.`.(.!.!.,.&x.(x.-x.`8.".)x.*.c8. .,.(. .bx.,.). x.).b8., L 8.!8.&H8.`x.)x.,8.(B.'.&x.,x. x.!.,.&x. x.).b8., L 8.!8.&BB.%x.+x.&x.&x.,x.bH8.&H8.%x.bH8.+H8.!.%.,8.`8.)x.,.,8. x.,H8.&H8.%. x. x.,H8.&H8.%x.)x.+x.%.`8.).)x.,8.`8.'.(.,.,8.%x.bH8.+H8.!.+x.(.b8.,8.)x.-8.(H8.'.b8.+H8.'8.(H 8.*..8.&H8.%.(¸.&8.,x.#x.#x.).,x.$.&x. x..8.)JH8.`8.%.bx.,.`x. x.b8.(..8.b8.&x.`8. x.b.,8.`8. x.(x.(x.,. x.).b8., .&.-H8.(x.-x.%{x.,.`x.*.&x.b8.!.`8.&.a.&x.&.(.,8.&8.,.&x.*.+x. x.,.(.!8.bx.,."8.,x.!.*.).,x.%.".)x.&..8.(.-x.`x.)x.,8.&.(.,8.&8.,.&x. x.)x..8.b8.(x.*.+x. x.,.(.!8.bx.,.(8.,.!8.%x.,8.).,x.&B.+x.+x. H8.%x.,. .bx.,.).%..8.!.%x.(.,.a8. x.b8.`x."8.bx. .,.(.(x.,.%x.,x.bx.!.`x.%x.b8.*.&x..8.b8.(B.`x.%x.b8.'8.(x.(x.,x.&x.`8.%8.a. x.`8.(x.-.b8.+x.).,.&x.".-.&H8.'8.(x. x.a.%x.bx.+x.!.'.-8.*..x."8.&x.c8.`.*¸.%.-x.b8.&.bx.,.&x.`8.*.a.&x.).b8.,8. x.,.(.)x.!.%..8.&x.'.). x.&x.-x.bx.(x.-x.&.(.,8.`.(.".&B.+x.(.b8.,.!.a8.(8.a8.(x.b8.`.".b8.!8.).,.(x.*.-8.bx.&x.`8.&.)x.-.+x.!.%.-x.b8.`8.'.-8.b8.(x. .-.bx.&x.+x.(.b8.,.!¸.a8.(.bx.!8..8.$.!8.b8.,8.`x.%x.b8.`8.&.a.&x.*.-8.b8.!.%.-x.b8.*.,.(x.,.(.%.".-x.bx.).,x.%8.a8.%8.bx.`x.)x.bx.).`.*¸.'8.)x.%x.+x.&.`x.%.&x. x.)x.,x.&.(x.,.*.,.`8.(.,."8.(.-8.!.a.&.(.,x.&.&.(..8.!.(.,8.&.&.+x.,8.a8.(.(x.,. x.(x.,.(.`x.!8.b8.a8.*.&H8.%¸.&.bx.,.&x.(.,x.&.a8.%8.bx.*.(.-.+x.`8.&.)x.b8.,8.%.-.+x.).b8.,.`8.&.a.&x.!8.).,.(x.(8.,.!8.(8..x.(x.-8.`."8. .+x.!.'8.(x.`x.)x.,.`x.&x.b8.&x.+x.&x.).b8.,8. x.,.(.*..x.bx.!8.(.,x.bx.!.&x.,x.bx.&x. .+x.!.'8.(x.%x.,.`.*.bx.'.b8.+x. x.,x.&.`x.(x.b8.(x.-x.!;x.,.%x.+x.&.`.*.bx. x.,x.&.%x.,x.).`8.+x.!.`x.)x.,8.!8.&x.(.+x.&. .bx.,.!.).b8.,.'8.(x.%x.,.+x.,8.a8.(8.`8.'.-.b8.+x.+x.,8.a8.(8.`8.'.(.,.,8."8.,. x. x.,.(.%x.,.!.,.&B.%..8. x.*.&x.bx.,.%.-x.b8. .,x.&.(.%8.*.b8.!. .+x.!.`x.)x.,8.`8.&.a.&x.`8.".)x.*.c8. .,.(. .bx.,.)¸.'8.(x.)x..8.(.`8.+x.!.%8.bx.).(.`8.*.-.bx.+x.(.-.%8. x.,.!.`8. x.!. .,.*.,x.bx.&x.`x.&.&.%x.-x.b.*.b8.!¸. .+x.!.`8.)x.(8.%x.+x.&x.&x.,H8.&H8.bH8.`8.(.,.(x.-H8.`.(.!.!.,.&x. .&x.,.% 8.%x.(˸.)˂.%.-x.b8.'.&x.,x.*.&x.-8.!8.(H8." .".)x.&..8.(.-x.`x.)x.,8.(x.-x.'.&x.,x. x.!.,.&H 8.!8.&B.%x.,. x.,x.&x.(x.,. x.).b8., 8.&.-H8.+x.(..x.b8.`x.&.&.a8.(x.b8.`.%x.`x.%x.b8. x.a.a8.(x.b8.%x.,.(. .,.(.a8.%8.bx.&.-x.)x., L8.)x.bx.,.&x.&.,.%8. .,.(. x.,x.&x.`.&x.)x.,8.`x.). B.'.&x.,x.*.&x.-8.!8.(H8.*8.(.-x.(.,.".,8.`x.)x.,8.+K.`8.(x.-.+x.!8.".)x.&..8.(.-x.&x.,x.b8.&x.)x.,.`x.%x.b8.*.)x.,x.!."8.,. x.)x..8.(.!.,.&x. x.,x.&H L8.&.-H8.%x.,.%x.)x.,.%.`.+x.&."8.,. x.%x.b8.,.!."8.,x.!.*.).,x.%8.`8. .bx.,.(x.,. x.b8.+x.&x.!8.b8.+x.(.%x.,.%x.)x.,.%H8.(x.,. x. x. x. x. x. H8.%x.bx.+x.!.&.+x. x.).b8.,8.%.-x.b8.(.bx.,.&B. .bx.,.).*.,.(. .+x.!.'.b8.+x.%.-H8.'8.b8.&x.,x.*.&x.-8.!8.(H8.`.".bx.(.,8.&.&.`x.&.&.`8.%8.-8.(B.!8.+x.(x.'.-8.)8.`8.%x.+x.(.c8.*.,H8. H8.%x.,H8.)8. x.a8.a8.(x.b8.(x.-H8.`8.(x.-.b8.+H8. x.,.(.!8.bH8.,8.`8.(.,. .(.,.(.`8.'.-8.b8.(H8. .-.bH8.&H8. x.a8.%H8.bH8.+H8.!.".-.bH8.+H8.!8.+x.(x.'.-8.)8.`8.%x.+x.(.c8.`H8.)x.,.".+x.'.%x.c8.`x.).(.c8.`8.'.-.b8.+H8."8.,x.%8.*.%x.b.+x. x.`x.)x.,8.!8.-x.(.c8.&.-8.)H8.%x.bx.+x.!."8.bx.,.!¸.!8.&x.`8.'.-8.(H8.b8.`8.'.-8.+H8.b8.%x.,.*.&x.bx.,.%.-H8.&8.b8.(8..8. x.,.(.`.*.bx.`8.(.,8.`.%8.(.`8."x.'.,.,.&.(.,8.`8.%8.a.&x. x.,.(."8.bx.,.!.`8.*.(x.-x.(.&H8.%.bx.,.+x.+x. x.*.(.-.+x.*.(..8.%8.!.,.&B.`.!8.(."8.,8.%x.,.`.*.bH8.`8.&x.-8.+H8.b8.!."8.,. x.'.b8.+x. x.a.%8.,;H8.`8.+x.!.a8.(x.b8.`8.&.a.&H8.`x.)x.bx.)¸.`.!8.(."8.,8.%x.,8.'8.(x. x.a.&.+x. x.).b8.,8.'8.(x."8.,8."8.bx.,.!.'.&x.,x. x.!.,.&B.*.+x.!.!8.&x.`.*.bx.(x.,.%x.,.%x.(.!.&x.-x.bH8.*x.,.*.(.,x.&8. .,.%8.)x.,.(x.,.*.,.(.*.(.-.+x.`8."8.a.&.&.b8.).(8.`8.'.-.b8.+x.`.*.bx.a8.%8.bx.*.)x.,x.&. x.,x.&x.*.(..8.%8.`x.)x.bx.).%.bx.,.*..8.%8.).-8.*.,x.(."8.(.-8.!8.a8.'8.(x.&x.-x.b8.`x.*.)x.,8."8.,8.(x.,.&x.,x.b8.!.%x.,8.`x.)x.bx.). x.,.(.,x.&x.%x.-x.).b8.,."8.,8.a8.(x.b8.(x.-x.&.,x.#x.*.,.`x.)x.,8."8.,8.".b8.).(.`x. x.bx.&.,x.#x.*.,.`8.(