B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 57

“เราวางแผนตั้งแต่ต้นว่าจะใช้กลยุทธ การเติ บ โตแบบทวี คู ณ หรื อ Multiply Growth ดังนั้น การท�ำงานในทุกขั้นตอน ตลอดช่ ว งที่ ผ ่ า นมาก็ จ ะเป็ น แบบคู ณ สอง ทั้ ง การหาที่ ดิ น การพั ฒ นางานออกแบบ ตลอดจนการท�ำงานด้านการตลาด ท�ำให มั่ น ใจว่ า จะสามารถเติ บ โตไปได้ ต าม เป้าหมาย” ศุภลักษณ์ กล่าว พี ร ะพงศ์ กล่ า วอี ก ว่ า ทิ ศ ทางการ ด�ำเนินงานของบริษัทนับจากนี้ จะมุ่งเดิน หน้ า สร้ า งอาณาจั ก รออริ จิ้ น หรื อ The Empire of Origin โดยให้ความส�ำคัญกับการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั ง ้ โครงการ คอนโดมิเนียม โครงการแนวราบ โครงการ ร่วมทุนกับต่างชาติ โครงการอสังหาริมทรัพย ที่ ส ร้ า งรายได้ ห มุ น เวี ย น รวมถึ ง มี ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในทุกเซ็กเมนท “ปี 2560 เป็นปีที่เราเริ่มก้าวสู่การ เดินหน้าธุรกิจใหม่ๆ นอกจากธุรกิจพัฒนา คอนโดมิเนียม นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้น ไป จะเป็นปีท ่ ี ขับเคลื่อนธุรกิจใหม่อย่างเต็ม ก�ำลัง ทุกธุรกิจจะหยั่งรากฐานและเป็นฟัน เฟืองส�ำคัญต่อการเติบโตอย่างยั ง ่ ยืนและตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม” พีระพงศ์ กล่าว ส�ำหรับก้าวแรกของการสร้างอาณาจักร ออริ จิ้ น บริ ษั ท จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ พั ฒ นาโครงการระดั บ ลั ก ชั ว รี่ ม ากขึ้ น โดยมีแผนจะพัฒนาโครงการมิกซ์ย ส ู ผสานกับ โครงการคอนโดมิเนียม 3 ท�ำเล เพื่อสร้างโค รงการแฟล็กชิพภายใต้คอนเซ็ปต์ “พาร์ค ออริจิ้น คอมเพล็กซ์” รวมมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท ในท�ำเลใจกลางเมือง ได้แก่ พร้อม พงศ์ ทองหล่อ และพญาไท ให้สอดคล้อง กับเมกะเทรนด์ด้านการอยู่ ⷂ˂⣂ǂ⋂ ⷂ ◂+_ׂ#s'k⏂ӂ ⃂⯂'g'ς⯂gǂǂk˂⏂ '˂ⷂ⋂#ⷂ˂⣂ǂ⋂d+ ⏂˂⏂_ׂ#⇂ׂ⫂ӂ#ⷾςg⟂⋂⟂˂⇂⫂ÂS⟂⏂k['⟂d+Wⷂk #_⋂3˂⏂+'+ׂ⟂ӂWⷂ⋂#˂⏂k⟂#⌃ OÂd+ⷂ⋂#⏂Â⯂⟂#˂⣂ۂ⧂˂◂Â{ӂ#˂⏂O˂⏂˂⋂◂Âⷂׂ⋂P+ ⷂ˂⏂{ǂKg˂W#◂Â ⏂˂(${ׂ⏂Â{⣂0◂#˂⟂ⷂׂ⟂#ȃ{߂#ⷂ⯂'⫂˂⇂˂⏂X+ ǂk◂߂#ⷂgoS'[ۂo'˂⯂⇂˂⋂Sǂ◂#˂✃k⏂ӂ⧂ǂ\+S$#ăP ⏂⫂⏂$ȃk⏂Ѓ⧂ă\⯂$+ăP#g◂+W#Wǂ's'k⏂ӂ⯂˂⏂_ׂ#⇂ׂo⏂Â⫂k˂⏂O0⇂˂S+◂Âk⏂Ѓ⬃˂⏂⫂ ✃g˂g_ׂ ⇂ԃ⟂˂⇂⫾̃ă4ăh+˂⏂Wӂk TS' g˂⋂oӂWӂ{⧂0W⏂g⏂ǂ+o⏂Âc˂g#$ȃ⯂g$ȃ_ׂ t ȃ⋂{ăHg˂c⌃Ѓ S䃂+S'˂g˂⏂⏂#⟂⇂_d)ЁYɔ⣂⃂◂ǂ⧂L+#ǂg_⏂3{ӂ_ǂ⧂0⏂⏂⇂˂⏂s'#ǂS˂⏂ ⏂˂+g⟂⏂˂hS◂c⏂ӂ#k'˂gg⟂⏂˂hg˂#W{+sӂ⟂ ˂✃⏂⏂⇂˂⏂s'#ǂS˂⌃k⏂ӂ⧂ǂ\ⷂⷂ⏂ӂ#ӂ'd+⟂ǂd#ςǂPS◂c⏂ӂ#_ׂ#⫂⏂'˂⏂˂⋂S'⯂⇂g⟂ׂ⋂d++#d ⏂⏂℃/ⷂ⏂3⟂ӂ⫂ⷂ{˂⏂3_⇂g_0c⏂ӂ#'+o◂ׂ⫾ςgǂ˂g+#ȃW◂ⷂS#gc⏂ӂ#k⏂ӂ˂+_ׂ#ׂ#⋂⟂ 'ⷂǂk˂⏂ ˂⋂◂Â˂⏂+#($S'˂gg˂#W{⌃sӂ⟂ ˂✃⏂⏂⇂˂⏂s䃂 $Pă˂+k⏂ӂ⧂ǂ\ⷂⷂ⏂ӂ#ӂ'd⟂ǂd#ςǂP◂#˂⟂⟂#ȃc⏂ӂ +_ׂ ⨃⏂$ȃ⏂˂⋂S$⬃⇂d⟂ԃ∃d#Âodc⌃Ѓ \++#⟂⋂⫂⏂'˂˂⏂Wӂk W◂Â⏂ǂk⏂'⏂˂⋂S'ⷂ⋂#˂+⋂ǂ#⋂߂do⏂ÂⷂkS'⟂∃c⏂ӂ#ⷂ⫂ǂ⯂˂⏂ӂ⇂_⏂ǂ{+{߂#ⷂ˂⏂+#ȃ+#d ⏂⏂℃/ⷂ⏂3⟂ӂ⫂ⷂ{˂⏂3_+g_0⫾ςgǂ˂g+#ȃⷂ⇂⇂gӂWׂ'⇂ⷂ◂($ S⋂˂⏂◂_g#Â⯂'⟂˂⇂⫾ςǂ7ǂh+o⏂ÂSdS' Ļ˂Â_ς◂_ׂ#⇂ׂ⣂ǂ⋂⃂˂{⫂++#d_ς◂⫂℃⟂ӂ__ԃT ⷂk #_⋂3\ǂ$gǂ_#ⷂ_ԃ∃ +_ǂ#⟂l◂Âgǂ_#ⷂ_ׂ#⋂⟂+ӂc⏂ӂ ⏂⟂⇂[ۂ+_ς◂ⷂׂⷂׂ/ׂ_ׂ#⇂ׂ⣂ǂ⋂⃂˂{g˂⏂Wӂk Tȹɕ)M٥⯂$⟂˂⇂⫾̃ă4ăh˂⏂k⏂Ѓ˂+⇂˂W⏂C˂d S⋂g⫂#⟂g ⷂ ⏂⏂⇂gǂ'dk⏂ӂ⧂ǂ\+#Â+'+g#˂W#˂o⏂Â_⣂ '˂⇂˂+#⟂⋂k⏂ӂ⯂˂+{߂#ⷂ⯂'ӂSk⏂ӂ˂⏂⇂˂W⏂C˂g⫂˂┃s⫂⇂s⫂˂d+ '˂ǂk˂⏂k⏂ӂ˂⏂/ۂ#⇂ׂⷂ◂ǂ⧂O3kk ⷂ+_∀̻⇂ӂ/3⋂⨃ ⏂˂⏂W#˂W#ⷂ#˂gׂ'#+{ǂKg˂okk⇂ӂ/3∃⨃䃂/؃ og⇂Â_⏂gS3˂+ⷂ⋂#ⷂ˂⣂ǂ⋂◂Â˂⏂+'+ׂ⟂ӂW ⷂs'k⏂ӂ ⃂⋂⯂($⫾ς⯂⏂ǂkc⏂ӂ# ⏂⏂⇂◂Â/ⷂ⏂3✃⨃Ѓⷂ{˂⏂3\+⇂g_0Wǂ'o'˂⟂#˂⃂˂⋂dԃoԃ#Â⇂ׂ#ςg⟂d+⯂'ⷂ{ǂⷂ⋂#g⏂ÂSǂk_ⷂo_d OÂ_ׂ#g+c⌃Ѓ k⏂Ѓ˂⌃Wǂ$o$ȃ⟂ ȃ#ÂWЃh W#g+/ⷂ⏂3⟂ӂ⫂+g ⷂWǂ⟂ⷂ) =99 P5i%9(