B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 56

บริ ษั ท ออริ จิ้ น พร็ อ พเพอร์ ตี้ จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ORI ผู ้ พั ฒ นาโครงการ คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์เคนซิงตัน นอต ติ้ง ฮิลล์ ไนท์บริดจ์ และพาร์ค และบ้าน แนวราบภายใต้แบรนด์ บริทาเนีย ซึ่งแม้ว่า แผนการลงทุนปีนี้จะให้น�้ำหนักการลงทุน ไปที่ตลาดระดับบนมากถึง 60% แต่ก็ยัง ติดตามสถานการณ์ตลาดระดับกลาง-ล่าง อย่ า งใกล้ ชิ ด เพราะมี สั ญ ญาณให้ เ ห็ น ว่ า ตลาดดังกล่าวจะกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้ง หากภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น และโครงการข่าย คมนาคมมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให ความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ชานเมืองมีมากขึ้นด้วย นั่นหมายถึง โอกาส ที่จะท�ำตลาดระดับกลาง-ล่าง พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท บริหาร เปิดเผยว่า แผนการลงทุนโครงการ ใหม่ในปีนี้ เน้นการลงทุนโครงการระดับบน ในสัดส่วน 60% ตลาดระดับกลาง-ล่าง 40% เพราะตลาดระดับบนยังมีก�ำลังซื้ออีกมาก ส่วนตลาดระดับกลาง-ล่าง อาจจะอยู่ในช่วง ทรงๆ ยอดขายไม่หวือหวามากนัก แต่คาด ว่า ในช่วงปลายปีนี้ ต่อเนื่องปีหน้า ตลาดจะ เติบโตขึ้น ความต้องการซื้อจะกลับมา และ เป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ ดังนั้น ในปีหน้า บริษัทจึงมีนโยบายปรับ แผนการลงทุ น ใหม่ เ ป็ น โฟกั ส ตลาดระดั บ กลาง-ล่าง ในสัดส่วน 60% ลดสัดส่วนตลาด ระดับบนเหลือ 40% เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภค โดยจะพัฒนา ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส ราคาประมาณ 2 ล้านบาท ตามแนวรถไฟฟ้า ชานเมือง ส�ำหรับแผนลงทุนพัฒนาโครงการบ้าน และคอนโดมิเนียมปีนี้ เตรียมเปิดตัว 14 โครงการ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท แบ่ง เป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 10 โครงการ มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท ภายใต้ 4 แบรนด 54 B-CONNECT MAGAZINE ได้แก่ พาร์ค ระดับลักเซอรี่, ไนท์บริดจ์ แฟล กชิปคอนโดฯ ระดับไฮเอนด์ ราคา 2-2.2 แสนบาทต่อตารางเมตร ซึ่งจะเปิดตัวใหม่ 3 โครงการภายในไตรมาสแรกปีนี้ รวมถึงจะ เปิดตัวแบรนด์นอตติ ง ้ ฮิลล์ กับเคนซิงตัน เจาะ ตลาดระดับกลาง ราคา 2-3 ล้านบาท ซึ่งจะ เปิดตัวโครงการใหม่ 2-3 โครงการ โครงการ ~ > .  r ^  > . N . N r ~ . ~ .  ^ N > . N "2R ^ . . r > N > N ~ . ^ . . . N R " ~ ^ . @ > . N "Rӂ ^ . . r ^  > N > N ~ . ^ . N R " ~ > N > ^  R "  > . N "# ^ . . p ~ ~ ^ N . . . . N > ~ . > ~ > . > @ > N ~ . ^ " >  N ~ "2  . ^  N N  ~ > R ~ ^  . ~ ~ ^ ^ . ^ . ~ ^ . 0 . ~ . N ~ .  ^ ~ ~ ~ ^ ~ ^ ^  . . > ~ >  . > . . . . ^ ~ . ~ > . ~ ~ ^ > ~ ~ ^ .  ~ r" ~  ~ ^ ^ . ~ . > > ^ ~ N R ^ 2 N ^ ^ ~ ^ ~ N > > ~ ~ > ~ n . ^ . > >  ^  . ~ N ^ . N > ~ . 0 N . ^  >  ~ > N ~   > >  . 0 N . > . N > ~ . > ~ > . > N r > N N > ~ > ^ ^  ^ . ~ ~ " R#Sc#ScR > N p ^ ~ .  N N ^ ~ . N > ~ . > ~ > . >  ~ > ^ > ~ ~ > N > R ^ ~ > ^ >  ^ . p >  N . N ^ ~  ^ ^ R ^ N . > ~  ~ "CR ^ . . r ^ > . ~ > . . N N ^  . . ~ > N r > ~ rR R ~ "3 ^ . . p