B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 54

และมีความระมัดระวัง แล้วก็ค่อย ๆ ปรับตัว ได้ในการปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อย โดยมีรูป แบบของตั ว เอง ขณะที่ ผู ้ ป ระกอบการก พยายามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของตัวเอง มากขึ้น จากเดิมที่มียอดปฏิเสธสินเชื่อ 30- 40% เชื่อว่า ในปีนี้จะมีอัตราลดลง เพราะ ปรับตัวและเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งจะ ส่งผลในเชิงบวกแทน ปัจจัยที่ 3 คือ ปัญหาแรงงาน ที่ยังมีการ ขาดแคลนต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ที่ ผ ่ า นมา ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่หัน มาใช้ระบบก่อสร้างแบบพรีแฟบกัน ปัจจัยที่ 4 คือ การหันมาใช้เทคโนโลย และอินเทอร์เน็ตในการบริหารมากขึ้นสอด รับกับเทรนด์ Internet of Things (IoT) มา ช่วยเชื่อมโยงการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น อนันต์ ให้ข้อสังเกตแบบตรงไปตรงมาไม อ้ อ มค้ อ มต่ อ ไปว่ า “นั ก พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรัพย์รุ่นใหม่เริ่มเร็วเกินไปและท�ำงานแบบ ไม่ ล ะเอี ย ด ไม่ มี แ บบแผนในการท�ำงานท เป็นระบบ แต่หากปรับตัวมาเน้นการสร้าง มาตรฐาน สังเกตเห็นได้จากการปรับตัวของ แลนด์แอนด์เฮ้าส์เองมาเน้นมาตรฐานงาน ก่อสร้าง ท�ำให้ขายบ้านได้ในราคาที่ดีและ แนวโน้มผลประกอบการในปีที่ผ่านมาที่ด มาก ทั้งที่ใช้งบโฆษณาน้อยมาก แต่ยอดขาย น่าจะดีที่สุดและสามารถท�ำก�ำไรดีที่สุด โดย 50% มาจากการบอกต่อ แนะน�ำกันเองของ ลูกค้า นั่นสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ ของลูกค้าต่อบ้านของแลนด์แอนด์เฮ้าส ตลาดทุกวันนี้เร่งมากจนสินค้าออกมา ไม่ดีเลย ถ้าตั้งใจท�ำจริงตลาดบ้านยังไปได อีกไกล ผมว่า โอกาสยังมีอีกมาก เพราะใน ธุรกิจยังมีข้อบกพร่องเยอะมากให้ดีเวลลอป เปอร์ ป รั บ ปรุ ง และแก้ ไ ข ซึ่ ง ต้ อ งให้ ค วาม ส� ำ คั ญ กั บ กระบวนการการท� ำ งานทุ ก ขั้ น ตอนตั้งแต่การก่อสร้าง คุณภาพต่างๆ รวม ถึงบริการหลังการขายต้องได้มาตรฐานด้วย 52 B-CONNECT MAGAZINE ปัญหาที่ปรากฏชัด คือ การร้องเรียนเรื่อง บ้านยังขึ้นเป็นอันดับ 1 ของ ส�ำนักงานคณะ กรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ที่ ผู บริโภคร้องเรียนจ�ำนวนมาก ทั้งที่จริงแล้ว ตลาดบ้านถือเป็นตลาดเฉพาะกิจ ตลาดไม ได้ซับซ้อน ซ�้ำยังเติบโตได้เรื่อยๆ รายเล็ก และกลาง ก็ยังท�ำได้ดี เห็นได้จากโครงการ ที่มาเปิดใกล้ๆ กัน ก็ยังมียอดขายไปได้” อนันต์ ทิ้งท้ายด้วยว่า “อยากให้บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์มองผลประกอบการท บรรทั ด สุ ด ท้ า ยที่ “ก� ำ ไร” ไม่ ต ้ อ งมองท บรรทั ด แรก “ยอดขาย” อาจไม่ ไ ด้ เ น้ น จ�ำนวนเยอะ แต่หากมาเน้นที่ “คุณภาพ” โครงการก็จะท�ำให้ได้ก�ำไรต่อหน่วยที่ดีกว่า แน่นอน”