B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 46

B-Social LOLY (ลอลี ) ่ ชูส น ค้ากลุ ม สกินแคร์และสุขภาพ เปิดตลาดขยายฐานในประเทศเต็มรูปแบบ มินเทค แล็ปบอราทอรี่ ผู้นำ�นวัตกรรมความงามครบวงจร ด้วยรากฐานการเป็นผู้ผลิต OEM นานกว่า 18 ปี รุกเปิดตัว แบรนด์ของตนเอง LOLY (ลอลี่) ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ระดับคุณภาพในราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้และ เหมาะสำ�หรับ ุกสภาพ ผิว แม้ผิวแพ้ง่าย ด้วยจุดขายที่มาตรฐานการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับ การยอมรับระดับโลก ผุสดี วังฒรานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท มินเทคแล็ปบอราทอรี่ จ�ำกัดกล่าวถึง การเปิดตัวแบรนด์ LOLY (ลอลี่) ของตนเอง ว่า LOLY (ลอลี่) ถือเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร ระดั บ ผู ้ น� ำ นวั ต กรรมความงามครบวงจร ด้วยรากฐานการเป็นผู้ผลิต OEM ภายใต ชื่อ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จ�ำกัด ผ เชี ย ่ วชาญด้านการผลิตเครื อ ่ งส�ำอางสกินแคร รับจ้างผลิตแบบ OEM ให้แบรนด์ต่างๆ มา นานกว่า 18 ปี และวันนี้ เราตั้งใจบุกตลาด ด้วยแบรนด์ของเราเอง ในนาม LOLY เพื่อ ผลิตเครื่องส�ำอางสกินแคร์ที่ดีมีคุณภาพใน ราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้และตอบโจทย กับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ ของ LOLY ได้ผ า ่ นกระบวนการผลิตที ท ่ น ั สมัย ได้รับมาตรฐานการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ ง ่ เป็นมาตรฐาน สากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก พร้อมทั้ง มีความสะอาดและปลอดภัย สินค้า LOLY ที่ออกจ�ำหน่ายในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Yogurt Remover ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดเครื่อง ส�ำอางก่อนล้างหน้าเพื อ ่ ผิวสะอาด ลดริ ว ้ รอย และไร้สารตกค้าง, Milk Facial Cleans- ing ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ ท�ำความสะอาดผิวหน้าอย่างล�้ำลึกด้วยสาร สกัดจากนมแพะให้ความชุ่มชื้น ขาวกระจ่าง ใสและบ�ำรุงผิวหน้า อีกทั้งยังช่วยยับยั้งเชื่อ แบคทีเรียได้นานขึ้น ลดความมันบนใบหน้า และลดการอักเสบของสิวเหมาะส�ำหรับทุก 44 B-CONNECT MAGAZINE สภาพผิว, Cepa Serum เซรั่มบ�ำรุงและช่วย ฟื้นฟูสภาพผิวให้แข็งแรงใช้ได้ทุกสภาพผิว, Yogurt Sun Spray สเปรย์กันแดดรูปแบบ ใหม่ เนื้อบางเบาปกป้องแสงแดดรังสี UVA และ UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Mbika Mask Sheet แผ่นมาส์กผิวหน้าที อ ่ ด ุ มไปด้วย วิตามินซีจากธรรมชาติ ช่วยบ�ำรุงผิวให้ช ม ่ ุ ชื น ้ ผิวขาวกระจ่างใส ลดการเกิดฝ้า กระ จุดด่างด�ำ และลดรอยหมองคล� ำ ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Mulberry BB Lotion ส�ำหรับผิวกาย ปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี UV ช่วยท�ำให้ผ ว ิ เรียบเนียนและกระจ่างใสเป็นธรรมชาติยิ่ง ขึ้น ผลิตภัณฑ์ LOLY ทุกประเภทเรามั่นใจว่า สินค้าได้ผ า ่ นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและคุณภาพสูง ซึ่งได้รับความร่วม มือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการคิดค้น วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ลอดจนสิ น ค้ า ออกสู ต ่ ลาดพร้อมจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ นอกจากเป็ น สิ น ค้ า ที่ ดี มี คุ ณ ภาพแล้ ว LOLY ยังเปิดโอกาสส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่าย ผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่มสตาร์ท อัพ สามารถขยับ สถานะขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์ได้อีกด้วย ผ่านช่องทางทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน ทั้งนี้ OLY จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขยาย ช่องทางการตล าด และเปิดรับสมัครตัวแทน ทั่วประเทศ ส�ำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่ม เติ ม ได้ ที่ 081-871-5524 หรื อ http:// www.mintechlab.com/lolybymintech/ www.facebook.com/LoLY.Mintech/, Line ID : @Loly