B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 42

ย�้ำให้เห็นความส�ำคัญของไอเดียที่จะต้องท�ำให้ทุกคนในองค์กรเริ่ม จากการกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น และไม่แปลกที่ Kaidee จะใช้ค�ำว่า Head Coach เรียกแทน ต�ำแหน่ง CEO (Chief Executive Officer) เนื่องจากเขามองว่าการ ท�ำธุรกิจไม่ต า ่ งอะไรจากการเล่นกีฬา ด้วยเหตุผลที ว ่ า ่ “คนที ล ่ งสนาม หรือคนที ป ่ ฏิบ ต ั ง ิ านนั น ้ เป็นบุคคลที ล ่ งมือท�ำงานให้ก บ ั เรา ตัวผมเอง เป็นคนที ค ่ วบคุม และดูอยู เ ่ บื อ ้ งหลัง ทีมผมจะชนะได้ ผู เ ้ ล่นในทีมต้อง เข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการ” เทคโนโลยีสื่อสารช่วยเปลี่ยนโลก การเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเปลี่ยนโลกดิจิทัล และท�ำให ทุกอย่างง่ายขึ้น ทั้งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การเปิดรับชมรายการ โทรทัศน์ท ท ี่ ก ุ วันนี ส ้ ามารถดูได้จาก YouTube, facebook หรือ Line TV ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั ง ้ จากในเครื อ ่ งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ได้ในเวลาเดียวกันกับที่ออกอากาศทางโทรทัศน นอกจากนี ย ้ ง ั สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อ ก ี ด้วย หรือแม้กระทั ง ่ การเสพสื่อหนังสือพิมพ์ ทุกวันนี้คนก็หันมาอ่านข่าวสารต่างๆ จาก facebook ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ใช้กว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกกันมากขึ้น 40 B-CONNECT MAGAZINE กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยท�ำให้กระบวนการคิดแบบพลิก โฉมและล�้ำหน้าหรือที่เรียกว่า Disruption เกิดได้ง่ายขึ้น จะเห็นได จากธุรกิจ Startup อย่างเช่น Uber หรือ Grab ซึ่งท�ำธุรกิจรถแท็กซ โดยไม่ม ร ี ถเป็นของตัวเองสักคัน แต่ผ ใ ้ ู ช้บริการก็สามารถเรียกรถจาก คนขับที เ ่ ป็นสมาชิกของ Uber หรือ Grab ได้ผ า ่ นแอปพลิเคชันในสมา ร์ทโฟน อีกธุรกิจหนึ ง ่ ก็ค อ ื แอปฯ จองที พ ่ ก ั Airbnb แม้จะไม่ได้ลงทุนที พ ่ ก ั ของตัวเอง แต่ก ท ็ ำ � หน้าที เ ่ ป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู ใ ้ ห้บริการ ห้องพักกับผู ท ้ ต ี่ อ ้ งการใช้บริการ หรือแม้กระทั ง ่ Alibaba.com แม้ไม ได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า แต่ก ท ็ ำ � หน้าที เ ่ ป็นตัวกลางให้ผ ซ ้ ู อ ื้ ผู ข ้ าย ได้มาเจอกัน โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ รวมไปถึ ง การเข้ า มาของ Line ที่ ท� ำ ให้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ได ผลกระทบ โดยเฉพาะบริการ SMS ซึ่งเคยเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของ ค่ายโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อมี Line คนก็หันมาใช้ Line ไม่ใช้ SMS หากย้อนดูความเป็นมาของการรับส่งข้อความจะเห็นได้ว่าความ ส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องเข้าใจและให้ความส�ำคัญกับการตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ คุณทิวาย้อนอดีตตั้งแต่ในยุค MSN ที่ใช้กันใน