B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 38

ถ้าต้องการสินค้าคุณภาพ จีนก็ท�ำให้ได การที่จีนมีโรงงานเยอะ ท�ำให้ปัจจุบัน ผู้ประกอบการจีนมีการแข่งขันด้านคุณภาพ การผลิตมากขึ้น พงษ์ธรเล่าว่าเวลาไปติดต่อ โรงงาน แต่ละแห่งก็จะมั่นใจว่าโรงงานของ ตนเองนั้นดีที่สุด ด้วยธุรกิจของตนเองที่จ้าง โรงงานในจีนผลิตกระเป๋าเพื อ ่ จ�ำหน่ายในห้าง สรรพสินค้าก็จะเห็นว่าเวลาแนะน�ำวัตถุดิบท มีค ณ ภาพดี โรงงานของจีนก็ร บ ั ฟัง และน�ำมา พัฒนาสินค้าที่ผลิตให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น “บางครั้งผมสั่ง material มาประกอบ เป็นกระเป๋า เราก็จะรู้ว่างานกระเป๋า ซิป ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ถ้ า ซิ ป พั ง กระเป๋ า นั้ น พั ง เลย กระเป๋ามี 2 อย่างคือ ซับใน กับซิป ถ้าใช กระเป๋าเป้ ซับในขาดดูข้างนอกไม่เห็น แต ขาดข้ า งในก็ จ ะเสี ย ความรู ้ สึ ก หรื อ ถ้ า ซิ ป แตกก็ ต ้ อ งเลาะมาเปลี่ ย นซิ ป ใหม่ ซึ่ ง ยาก มาก ฉะนั้น 2 สิ่งนี้ส�ำคัญ ที่จีนมีปัญหาซิป ไม่ดี ซับในห่วย ก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องไปลด ต้นทุนตรงนั น ้ ข้างนอกดูด ม ี าก แต่ลดคุณภาพ ซับในกับซิป คนไทยซื้อกระเป๋าจากจีนมา ส่วนใหญ่ซับในขาด ซิปแตก พอเราผลิตที่จีน เราก็เปรียบเทียบ ต้องยอมรับซิปกระเป๋าของ LYN ดีมาก เราก็ศึกษาว่าท�ำไมของเขาถึงด คนจีนบอกว่าที่โรงงานเขาซิปดีสุดแล้ว ผมก ซื อ ้ กระเป๋าของ LYN ไปให้เขาดู เขาบอกว่าซิป อย่างนี้แพงมาก กระเป๋าใบนี้ต้องหลายหมื่น เลย ผมบอกว่าใบนี พ ้ น ั กว่าบาท เขาไปประชุม ทีมงานโรงงานเขาเลย อีกสองวันผ่านมา เขา เอาซิปมาให้ผมดู ซิปแบบนี ใ ้ ช้งานดีเหมือนกัน ราคาต้นทุนเท่ากับราคาซิปที ผ ่ มได้มาเลย คน จีนเขาจะไม่ยอม ถ้าเรามีของมาเปรียบเทียบ ให้ดู ไม่ใช่พูดปากเปล่านะ เขาเห็นแค่นั้นเขา ไปวิเคราะห์ เปลี่ยนวัตถุดิบ เอาไปชุบ เอามา ขัดให้ต ว ั ซิปเงา และลื น ่ เปลี ย ่ นวัตถุด บ ิ ใหม่ให รูดง่ายขึ้น เราต้องมีเทคนิค และรู้พฤติกรรม รู ว ้ ธ ิ ก ี ารคิดของเขา คือสิ ง ่ ที ผ ่ มได้ส ม ั ผัส ท�ำให ผมเข้าใจ คนจะบอกว่าของจีนแดงห่วย จริงๆ 36 B-CONNECT MAGAZINE ไม่ใช่นะ คุณภาพตามราคา คนไทยเอาของ ราคา 10 บาทมาขาย 100 บาท ของอย่าง สวย แต่สปริงหลุด ซื้อ 10 บาทจะเอาอะไร ท�ำให้เข้าใจว่าของเป็นไปตามต้นทุน ผมว่า มันเป็นกลไกทั่วๆ ไป” จากประสบการณ์ องพงษ์ธร นอกจาก ผู้ประกอบการจีนพยายามพัฒนาคุณภาพ ของสินค้า และพยายามสร้างแบรนด์ของ สินค้าให้เป็นที ย ่ อมรับทั ว ่ โลก ความส�ำเร็จของ การทุ่มเทความพยายามก็มีให้เห็นอยู่หลาย แบรนด์ เช่น Haier, Lenovo, Xiaomi, MG เป็นต้น และการที่จีนเป็นฐานการผลิตสินค้า แทบจะทุกประเภท ท�ำให้จีนมี knowhow ร จุดอ่อนสินค้าที่รับจ้างผลิต ก็ท�ำให้เวลาผลิต สินค้าใช้เอง สินค้าก็มีคุณภาพ ทนทาน และ ใช้งานได้ยาวนาน “เขาก็ เ อาจุ ด อ่ อ นของสิ น ค้ า ที่ รั บ จ้ า ง ผลิตมาพัฒนาเป็นแบรนด์ของเขาเอง แล้ว ขายในประเทศ คนจีนเขาตอบสนองความ ต้องการการใช้งานจริง อย่างรถจักรยาน ไฟฟ้าหนึ่งคันสามารถบรรทุกกล่อง ลังกี่ใบ ที่อยู่บนรถ แล้วขับเคลื่อนไปส่งของได้ ก็นั่ง มองอยู่ทุกวันว่าจักรยานไฟฟ้าที่บรรทุกของ เยอะๆ มอเตอร์ ล้อที่เขาใช้บรรทุกของไม ต�่ำกว่า 100 กิโล ใครว่าของจีนไม่ดี ใครว่า ไม่ทน เขามองกันที่ฟังก์ชั่นหลักจริงๆ ทุก วันนี้เขาก็ยังใช้อยู่ เป็น 5-10 ปี ซ่อมแล้วก ยังใช้อยู่ แข็งแรงเหมือนเดิม รถเข็นบ้านเรา ถ้าบรรทุกหนักๆ ก็พังแล้ว แต่คนจีนเอาติด มอเตอร์เข็นของ บรรทุกหนักมหาศาลก็ไป ได้ อันนี้มองที่เขาใช้งานจริง เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ของเขามัน คงทนแข็งแรง เราแค ไม่สังเกตุหรือไม่ไปท�ำความเข้าใจของที่เขา ใช้งานจริงๆ” พงษ์ธรสรุปภาพที่บิดเบี้ยวท คนหลายชาติมองสินค้าจีนว่าไม่มีคุณภาพ