B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 37

อย่ามองสินค้าจีน ทุกอย่างไม่ม ค ณ ภาพ!!! คนส่วนใหญ่ม ก มองว่าสินค้าจีนราคาถูก ไม่ม ค ณ ภาพ ใช้ไม่นานก็ต อ งทิ ง หรือชั ง กิโลขาย ถือว่าเป็นภาพลบที ม ผ ลต่อสินค้าจีน เป็นอย่างมาก แต่ส�ำหรับคนที ม ป ระสบการณ์ในการน�ำสินค้าจีนมาจ�ำหน่าย และคุ น เคยกับการจ้างโรงงานจีนผลิตสินค้ามาขายใน บ้านเรา อย่าง พงษ์ธร คงสกุล กรรมการบริษ ท บริษ ท ต้นแบบความคิด จ�ำกัด ยืนยันว่าการมองแบบเหมารวมว่าโรงงานจีนผลิต สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เป็นการมองที ไ ่ ม่ถ ก ต้องนัก เพราะความจริง สินค้าจีนมีหลายระดับ หลายราคา การที พ อ ค้าแม่ค า ้ หวังจะได้ก�ำไร เยอะก็ม ก จะหาแต่ส น ค้าราคาถูกมาจ�ำหน่าย ทั ง ๆ ที ค ณ ภาพก็สมกับราคาทุนที ซ อ มาขายต่ออยู แ ่ ล้ว ต้องเข้าใจคนจีน และช�ำนาญใน สินค้าที่น�ำมาขาย ข้อได้เปรียบของจีนที่มีประชากรหลัก พันล้านคน พงษ์ธรมองว่าแค่ขายในประเทศ ก็ผลิตแทบจะไม่พออยู่แล้ว และความจริงไม จ�ำเป็นต้องง้อออร์เดอร์จากต่างประเทศด้วย ซ�้ำ เขายกตัวอย่างให้ฟังว่าการผลิตกระเป๋า เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยในประเทศจีนก็ไ ม่ไ ด้ผลิต แค พันใบ หมื่นใบ หรือแสนใบ แต่บางทีผลิตเป็น ล้านใบ ดังนั้นการผลิตชิ้นส่วนของกระเป๋า 1 ล้านชิ้น กับการลงทุนซื้อเครื่องจักรมาผลิต ไม่กี่เดือนก็คืนทุน และสามารถสั่งเครื่องจักร ⇂˂Wǂ'◂g3˂⏂s◂ӂW⯂⇂#S'ⷂ⋂#˂⫂k˂∃Sǂgǂ'd+ς◂ǂ˂⏂s◂ӂW⏂ÂSǂhă◂'˂g[߂ⷂ⟂#˂◂g'ⷂ⋂⇂˂+◂Â˂⏂_ׂ# ⏂˂g#ׂg⇂ׂ˂⏂o◂ׂ#⋂g⏂߂#ⷂ#ǂ+g˂⏂s◂ӂWog⟂#˂◂#g#ۂ⇂#o◂_ׂ#g#ׂg#+⇂ׂ⟂˂⇂⏂'ׂ#⋂⟂ǂk_ g ◂⋂ׂ˂⏂s◂ӂW'˂⟂+⟂#˂gk'˂g⏂˂⇂˂◂Â⇂#o◂ⷂׂ+#gǂd+_ׂ# ⏂˂gk˂⯂# ⷂ_⋂⇂ǂ#Âo⏂ǂk+#⟂+ S⋂˂⏂/߂'ⷂ⏂߂#ⷂ#ǂ⏂⇂߂ⷂ⫂ⷂ#˂#ׂg_ׂ# ◂Â_ӂ'+◂'⟂⇂˂s◂ӂWW#($#˂o⏂Â⫂k˂⏂O0 g˂⏂g̃⫂Ѓd$ȃ#ԃd+⇂˂#̃⯂g ȃ∃{⧂0`⏂⇂ⷂ⟂ ȃ#ÂW$ⴃ⏂ӂ ℃W$d+S'⟂⋂˂⏂⣂ۂ⧂˂W◂˂S_ǂ' ⷂ#ׂg◂Âgk'˂d+⏂˂⯂$Sԃ ⴃdgⷂ#˂gׂ$⋂ă#ÂW$ⴃ⇂ԃ⟂˂++ςg˂7g⫂ӂg'˂_ԃd ̃⇂˂ ˂⋂S'⟂⋂⟂#˂⇂ׂⴃ$#ςǂP+⯂⏂߂ⷂ⇂ׂoǂ7⯂˂ⷂo⫂⏂⏂ⷂÂ($s⋂Wǂ⟂ⷂ⋂#˂⫂⇂ǂ⋂#ⷂd⟂◂˂#Âgς '+ⷂ⏂3gӂ#ⷂ⏂0ă+ӂ'g⇂˂go⏂Â_⣂_∃⫂ӂ#\+W'ⷂ⏂'߂ⴃ⏂߂#ⷂ⟂˂⇂⏂'ⷂg+߂'d⟂ǂ⫂So⏂Âⷂk+s◂ⷂÂ⏂ǂkⷂ⏂3gӂ#ⷂ⏂3Wǂ⟂gׂ'k'˂˂⏂{ӂ'+g'ς⯂gǂg˂⏂gς 'ȃ⋂Wǂ⟂ⷂ⋂#˂ W+Â⏂Â#+_ԃ℃ ⌃ԃⷂ⋂W#ⴃ⫂⇂ǂ⋂#ⷂg⇂߂ⷂ#ׂg ˂⋂Wǂ⟂◂ܰ+⇂߂ⷂ_⋂ ˂∀дԃ⯂⇂߂#d⯂g◂'⟂[⇂˂+ӂS#Âⷂ˂⇂˂ ˂⋂g_∃˂⏂+ӂooӂ' '˂⇂ȃ +⇂#ӂSogg'ς⯂gǂW#ӂSogӂ⟂kӂ⇂W⌃◂+W'ⷂWׂ◂ǂ '˂⇂ȃ#'{˂Â#˂ g⫂#_#˂Wǂ+◂'⟂d̃Wǂ✃Â_˂ÂlȃWǂ✃ Sg⏂Â_+kӂ do⯂gۂ Wă✃o⏂Â⫂k˂⏂O0T⏂gׂ$_̃⯂$⏂+⟂#˂˂⏂+ӂooӂ'˂⏂gς '˂og⫂#⟂g⫾ςǂ4s+o⏂Âⷂk˂⏂_⋂W'ⷂ⣂ۂ⧂˂⯂'⟂˂⇂⫾ςǂ4+_⏂˂⋂◂Âⷂׂ⋂SgWǂ⟂⫂ӂg'ȃ⏂⟂⇂_ǂ';⯂⇂˂+S'⟂⋊t{⧂3c⏂ⷂcӂk˂⋂⏂˂⋂◂Âⷂׂ⋂S⯂'⯂g[ۂ+W'g_g_ׂ#ⷂ˂##ÂӂS ۂ'g#˂⟂˂⇂⇂#⏂' ⷂd+_⋂_ׂ#gς '˂⫂ӂg'˂#ׂgk˂ⷂ⋂#˂⇂˂ ˂($gⷂ#˂gׂ$[$ȃg_ׂ ⇂ ⏂䃂$#ăs䃂$p◂ЃT#ԃd+Sׂ{ⷂⷂ˂##Â '˂#⟂#˂g#ׂg ׂ' ⇂#/߂#ⷂ⫂ǂW+W#{⧂3c⏂⋂Wǂ⟂ⷂ⋂#˂[ۂ˂⏂⫂ǂ#/߂'ⷂ⯂◂ⷂS|+⟂#ȃ⇂'⏂Âk⫂ׂ ⷂ⯂◂ⷂSWⷂg⫂ǂ#/߂'ⷂⷂ⋂#˂++ǂS#dW#{ⷂ⫂ӂg'˂⫂#⇂˂[ۂ⇂߂ⷂ_∃+⯂◂ⷂS⫂ԃⷂ߂ d_ׂ ◂$ԃ∃oÂog⇂˂S$✃+g߂#ⷂ#˂s's◂ӂW#ׂgWׂ⟂˂⇂oⷂ⟂#˂⫂ׂ_ׂ#+ׂ⋂ǂggǂ'g+'_gǂgP($($s⟂◂˂kЃdo/߂$ⴃ ⷂ_ׂ #ԃd/߂$ⴃ⫂⏂ +⏂ׂk◂ǂh{⏂˂Â⇂#o◂߂ⷂЃWⷂg/߂'ⷂ ⷂ+W⏂W˂⇂_ׂ#W'ⷂ˂⌃⫂⇂⇂Wӂ/߂'ⷂ⯂◂ⷂS⫂ׂ ׂ⋂+{ⷂ⇂˂[؃⇂܃ⴃ_⋂⯂◂ⷂS⫂ԃ ԃ∃⟂ⷂ˂##ÂP(⯂◂ⷂPog⫂ׂ⯂◂߂ⷂ⇂˂⯂$⯂◂ⷂP+gׂ od⏂߂ ⴃoWЃg#ԃd ˂#Â $ȃ#⟂ ȃ+⯂◂߂ⷂ+'S'⯂⇂߂ⷂgǂdW'ⷂⷂcӂk˂⋂⯂' +ǂ ˂⏂ǂkǂgⷂ⋂#˂+#ds⇂⫂ǂ#⯂◂ⷂP+⇂˂ ˂⋂⫂W˂⏂3kǂ⫂0İ⯂◂ⷂP['˂⇂ׂ⫂ׂⷂ߂#d+ods⇂ ˂⋂⇂#S$ ˂⇂#⏂ǂkⷂⷂ⏂3Sⷂ⏂0s+˂S_d{⏂˂Â ˂W$ⴃ+$⬃◂ⷂS⫂ԃ ԃ∃+_ ȃgǂ$dod $ Ʌє%ѥ+ ⷂ ȃ⫂ׂ⯂◂߂ⷂ ˂⇂#⋂ⷂ℃ ˂ogk⏂gP+ kⷂ┃s's◂ӂW ⷂ#ׂg '˂  ˂⏂ǂk⏂$ +⇂#S' Wǂ'# W# ˂ '˂#⟂#˂+'_gǂgP+ ˂⇂ⷂⷂ⋂#˂d($⫂⇂⇂Wӂ⏂˂kⷂ⟂#˂W'ⷂS' ⷂ⟂ǂg_ׂ  +⋂ۂS⟂◂˂ogOG0⇂#S'⋂ۂS⫂ӂg'˂ogOD+ ˂kⷂ⟂#˂['˂ ⷂ[ۂ⟂ǂg_ׂ ă⯂◂ⷂS+ ׂ⋂⟂⯂⇂PW#['˂⟂ǂg_ׂ #Â⇂ׂ⫂ׂ⯂◂߂ⷂodT+ ˂⇂#kⷂ⏂˂Wǂ'W#⏂◂'⟂_ς⇂⇂#kⷂ+#ⷂg⟂#˂⏂ⷂⷂׂă⟂ǂg#ÂS'⯂◂ⷂS⫂ׂ ׂ⋂⟂⏂h+ ˂⯂'⟂˂⇂⫾ςǂ7ǂk⟂◂ȃ ˂#Âogkkgԃt$+{⧂3c⏂⯂' 'ⷂ⇂◂{ӂ#) =99 P5i%9(