B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 34

Top Story อรรถการ สัตยพาณิชย เมื อ จีนรุกอุตสาหกรรม ผ่านยุทธศาสตร Made in China 2025 เมื่อปี 2015 จีนประกาศยุทธศาสตร์ชาติ Made in China 2025 เพื่อผลัก ดั น ประเทศให้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น มหาอำ � นาจใน 10 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม โดยให้ ค วาม สำ � คั ญ ในด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ นำ � มาใช้ ใ นการผลิ ต ประกอบด้ ว ย กลุ ม นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ม เครื อ งมือเครื อ งจักรอัตโนมัต แ ิ ละหุ น ยนต กลุ่มวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ กลุ่มวิศวสมุทรศาสตร์และการต่อเรือชั้นสูง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ กลุ่มรถยนต์ประหยัดพลังงาน กลุ่มอุปกรณ พลังงาน กลุ่มการวิจัยและพัฒนาวัตถุหรือธาตุใหม่ กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และ ยา และกลุ่มเครื่องจักรการเกษตร 32 B-CONNECT MAGAZINE ภาพของจีนในฐานะประเทศผู้ผลิต สินค้าราคาถูกและใช้แรงงานการผลิตเป็น จ�ำนวนมาก ก�ำลังถูกปรับแต่งเพื อ ่ สร้างภาพ ลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้น�ำอุตสาหกรรมด้วย นวัตกรรมการผลิตแบบโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory ให้เสมอไหล่เยอรมน ที่เป็นผู้น�ำความคิดเรื่อง Industry 4.0 รวมทั ง ้ สหรัฐอเมริกา ที ป ่ ก ั หมุดเทคโนโลย ด้าน Industrial Internet อย่างจริงจัง และญี่ปุ่นที่มีการพัฒนา ในเรื่องหุ่นยนต มาอย่างต่อเนื อ ่ ง แม้ว น ั นี ส ้ ายการผลิตภายในโรงงานของ จีนส่วนใหญ่จะยังคงใช้แรงงานคนอยู่ แต ในปี 2049 จีนตั้งเป้าว่าจะก้าวสู่การเป็น ผู้น�ำด้านการผลิตและอุตสาหกรรมของ โลก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ