B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 31

สิ่งที่จีนสร้างขึ้นเป็นประเทศแรก แต่ความจริงแล้ว จีนไม่ต้องการใช้คำ�ว่า Made in China แต่ต้องการให้เรียกว่า อย่างของที ม ่ ใ ี น facebook วันนี ก ้ ย ็ ง ั ล้าหลังกว่า WeChat อยู ม ่ าก คิดเป็นประมาณ 10% ของที่ WeChat มี โดยมี WeChat โปรแกรมเดียว สามารถตอบได้ท ก ุ โจทย์ เช่น การไปร้านอาหารแล้วไม่ต อ ้ งรอคิว เมื อ ่ มาถึง ร้านอาหารก็กดสแกน QR Code ของเบอร์น น ั้ ๆ มันจะแสดงตลอดว่าจะถึง คิวหรือยัง แล้วให้ส ง ั่ อาหาร จ่ายเงิน และเมื อ ่ ไปถึงร้านอาหาร เราสามารถ ทานได้เลย ซึ ง ่ หมายเลขบัตร คูปองส่วนลดต่างๆ นั น ้ อยู ใ ่ นโปรแกรมเดียว ทั ง ้ หมด ไปหาหมอไม่ต อ ้ งต่อคิวแล้ว ใช้ว ธ ิ จ ี องก่อนล่วงหน้าผ่านโทรศัพท ได้ ซึ ง ่ ในทุกธุรกิจสามารถตอบโจทย์ได้โดย WeChat เมื อ ่ โดนใบสั ง ่ ไม่ม เวลาไปจ่าย ก็สามารถสแกนแล้วจ่ายเงินได้เลย ซึ ง ่ ตอนนี้ WeChat ผสาน ระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐเรียบร้อยแล้ว นี จ ่ ง ึ เป็นเหตุผลที ว ่ า ่ ท�ำไม นวัตกรรมของคนจีนไม่ต อ ้ งการให้ฝรั ง ่ เข้ามาดู เพราะเขาต้องการคุยกับ บริษ ท ั ที ส ่ ามารถคุยได อย่างเช่น บริษ ท ั เทนเซนต์ท ป ี่ รับตามกฎเกณฑ์ต า ่ งๆ ที ภ ่ าครัฐและ ภาคเอกชนต้องการ โดยบริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องข้อมูลต่างๆ จากภาครัฐ เท่ากับว่าเขาได้ข อ ้ มูลของคนทั ง ้ ประเทศ ไม่ใช่เพียงข้อมูลของ ธุรกิจเท่านั น ้ บอกได้ว า ่ WeChat เป็น case study ที ด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ที ฝ ่ รั ง ่ มองหา อยู แ ่ ละท�ำตามไม่ท น ั เพราะขณะนี ้ WeChat มีการพัฒนาไปไกลกว่าแล้ว” วรมนยืนยัน ดังนั น ้ การที ข ่ อ ้ มูลต่างๆ มีการบูรณากา .(. x.,x.&x.+x.(.b8.,.!.`8.&.a.&x.(.,8.&.&8."8.-.!.%x.,.`.*¸. .bx.+x.(x..x.)x.%.-H8.a8.b8.%8.bx.`8.&.a.&HY]H8.+x.(.b8.,.!.`x.%.bx."8.(.-8.!8.`.&x.%.,x.*8.&x.,8. .+x.!.).(.(x.&x.(x.+x.!.).b8.,. .+x.!.a8.%.(.`8.(.,.a8.(x.b8.(H8.+H8.-H8.!.!8.c8. x.(.a8.*.&x.%.-H8."8.b8.,8.`8.(.-x.(. x.).b8.,.`8.&.a.&HY]H8.a8.%8.bH8.`8.'.(.,.,8.";x.,.&x.).&x.&.(.,8.".,. x.(¸.`x.!8.b 8.)x.bx.,.&x.!8.&H8.`x.)x.,8.a8.(x.b8.(x.-x.&8..8.(. x.-8."8.a8.*.&x.%.-x.b8.(x.-x.)x..x. x.!8.bx.,.%.,x.bx.!.&.(.,8.`8.%.*8.".-.b8.!.%x.b8.,.!."8.,. B.`8.%.&x.`8.".&x.%x.c8.*.(.-.+H[XXH8.%.-H8.(H8.b8. H8.-H8.,.(.`8.".-8.+H8.b8.(x.`.(.!. .bx.+x.(x..x.)x.`.&x.%..8. x.&8..8.(. x.-8."8.`x.)x.,8. .bx.+x.(x..x.)B.%.-H8.`8.b8. x.a.&.*.,8.*.(x. x.a.(x.,."8.,. x. x.,.(.`.".bx."8.)8.-H8.%H8.-8.&.(.,8.";x.,.).,x.&x. .+x.!.!8.&x."8.-x.&x.`.&x.%..8. x.a8.%8.bx.,.&H8.`x.)x.,8.(B. x.,.(.&{x.,. .bx.+x.(x..x.)x.%.-H8.`8.b8.&.a.&x.a8.)x.'.c8.*.a8.%x.)x.c8.`8.*.)x.b8.,.&x.,H8.&H8.bH8.(x.,.`.".bx.&.(.,8.`.(.".&x.c8.`8.".b8.&H8."8.,8.(..H8.a8.bH8.%8.bx.`8.)x.(.).b8.,.!8.&x.a.&x.-H8.*8.bH8.!8.,x.b8.+x.,.*.,.(."8.,8.`.".bx."8.,. x.&.(.-8. x.,.(.`.%8.`x.)x.,8.%x.,.`.*.bx.(8.a8.bH8..H8.%8.bx.)8.,8.b8.!8.&x.a8.&x.-H8.(H8.bH8. H8.,H8."8.,8.*.,H8.!8.b8.+x.,.*.,.(.%x.+x.&B.&.b8.,.(.*.+x.!8."8.-.!.%x.,.`.*.bx. x.,.(."8.,x.%8.*.(.(.&.(.-8. x.,.(.%x.b8.,.!.a8. x.a."8.,8.%x.(.!. x.,x.&.!8.).,.(x.%x.bx.+x.!. x.,.(. .+x.!.)x..x. x.!8.bx.,.(8.,.!8.(.,x.$8.&x.`.(.&.,.(.".,x.%8.*.b8.).&x.`8.+x. x.".&x. x.a.(H8.!¸..8.(x.,H8.&B. .(.,x.&x.%x.,. x.-8.&B.*.,. x.(x.+x.!.`.&x.(x..8.(x. .+x.!.&.(.-8.*H8.%8.,H8."8.-x.&H8.).(.(x.&x.(x.+x.!.).b8.,.(x.-x.&8.(.(.(x.".,.%x.-8. .+x.!.`.!8.(.!.*.(.bx.,.!.`.&B. x.,.(.%x.,.&8..8.(. x.-8."8.%.-H8.`8.b8.*.(x.-.+x.&x. x.,x.&x. x.,x.&. .+x.!.a8.%.(8.!8.-.+x.(x.-x.%8.!8.,x.bHY\8.`x.)x.,Y[H8.`x.)x.,.";x.,.&x.).&x. .+x.!.&.(.-8.*H8.%8.,H8.`8.*.)x.b8.,.&x.,H8.&H8.bH8. x.a.a8.(x.b8.a8.%8.bx.(H8.(H8.-H8.,. x."8.&x.'8.-8.%8.&. x.%x.-8.`8.'.(.,.,8.`8.&.a.&x.a8.&.%x.,.(x.(.,8.&.&.&x.-8.`8.).*8.%.,.!.&8..8.(. x.-8."8. x.)x.b8.,.).!8.-.+H8.%.bx.,.`8.(.,.'8.)x.-8.%x.a8.(x.b8.`8. x.b8.!8. x.a."8.,8.(x.,.%x.,.*.&x.bx.,.%.-H8.`8.b8.&.a.&x.!8.&x. x.)x.,.!.`.&B. x.,.(.%x.,.&8..8.(. x.-8."8.+x.(.b8.,.![XXH8.a8.(x.b8.(H8.`8.-H8.(.!.!.,.&x.`8.&.a.&x. .+x.!.%x.,x.).`8.+x.!8.`x.%x.b8.(H8.*8.-H8.&H8.-8.!8.bx.,. x.a."8.,8.(x.-x.!8.&B.`8. .bx.,.(x.,.`.".bx.&.(.-8. x.,.(.+x.(..H8.%H8.b8.)x.+x.%8.`8.).)x.,ܙX]H[[B'[XXH8. x.a."8.,8.`.".bx.)8.&8.-8. H8.-H8.,.(.*.b8.!.+x.+x.`8.%8.+x.(.c8.a8.&.%.-H8.`8.b8.(.!.!.,.&H8.".-8.!8.b8.&8..8.(. x.-8."8.(..x.&.`x.&.&.&x.-H8. H8.bH8.(8.a8.!8.,B.(x.-x.a8.(x.b8.(x.,. x.`.&x."8.-x.&H8.`8.".b8.&H8.*.,. x.%x.bx.+x.!. x.,.(.'8.)x.-8.%x.`x.+x.(.c8.`8.(.,. x.a.%H8.+H8.bH8.!.*.,.+x..8.&. x.(.$.c8.%8.(H8.-x.b8.%H8.-H8.&H8.bH8.%..8.&x.%..x. B.%.-H8.*8.b8.%8..8.`x.)x.,8.%.bx.,.".-8.+H8.bH8.'8.b8.,.&HY\8.%x.,.+x.(.b8.,.!.a8.(. x.a.a8.(x.b8.a8.%8.bx.%8. H8..H8.%.-H8.*8.b8.%8..8.`8.'.(.,.,8.%x.bx.+x.!.a8.&.%x.-8.%8.%x.b8.+B.%.-H8.`8.b8.(.!.!.,.&x.+x.(..H8.%8.b8.-H8.'..x.%8.!.b8.,.(.a8.).b8.,8.%..8. x.!8.&x.(x.-x.%x.)x.,.%8.`8.&.a.&x. .+x.!.%x.,x.).`8.+x.!8.`x.%x.b8.%8.,8.bH8.`8.*.&x.-8.+H8.b8.(8.a8.(B.+x.(.,. x.%x.,.`8.+x.!. x.a.%H8.+H8.bH8.!.`.*.bx.!8.&x. x.)x.,.!.%x.,.`x.%.&H8.+x.,x.&x.&x.-H8. H8.bH8.`H8.a8.)x.bx.).`x.%x.b8.&8.!8..8.!8.)H8.".-8.!8.b8.!8.&x.%.-H8.%8.b8.,;H8.&8..8.(. x.-8."."8.(.-8.!.a8."8.,8.%.(.,.&.%8.-x'B.).(.(x.&x.(.,x.!.a8. . .bx.+x. .bx.+x.!.`."8.`.&x.!8.).,.(x.`8. .bx.,.`."8.'8.-8.%8.).b8.,."8.-x.&x.'8.)x.-8.%x.*.-8.&x.!8.bx.,.a8.%8.bx.%8. H8..H8.`8.'.(.,.,.`8. x.-8.%8. x.,.(.&.(.,8.*.(.,x.%8.`.%8.(. .&x.,.%8.*.(.-.+HXۛ^Hو[H8.).b8.,.!8.&x.%.-H8.'8.b8.%8..H8.`x.&.&.&B.a8.(x.b8.&H8.,8.b8."8.,8.`.".b8.!8.&x.%.-H8.%8.b8.,;H8.&8..8.(. x.-8."8. x.,x.&."8.-x.&H8.`8.'.(.,.,8.!8.&x.%.-H8.%8.b8.,;H8.&8..8.(. x.-8."8. x.,x.&."8.-x.&x. x.a."8.,8.(..H8.)8.bH8.,8.b8.a8.(x.b8.(H8.+H8.-H8.,8.a8.(¸.!.b8.,.(8.`x.)x.,8.*.-8.&x.!8.bx.,.%..8. x.+x.(.b8.,.!. x.a.(H8.%H8.-H8.)x.,.%8.`8.&.a.&x. .+x.!.%x.,x.).`8.+x.!8.a8.(x.b8.`8.".b8.&x.&x.,H8.&H8.bH8.%.,H8.!8.bHY\8.`x.)x.,.`.(.!.!.,.&x."8.,8.+x.(..H8.a8.b8.%8.bx.+x.(.b8.,.!.a8.(8.+x.(.b8.,.!.!8.&x.%.-H8."8.b8.,8.`8.(.-8.(H8.b8.%x.,Y]8.`8.&.a.&x.&8.(.(.(x.%8.,.%.-H8.`8.b8."8.bx.,. .+x.!¸.`.(.!.!.,.&x."8.,8.%x.bx.+x.!.%x.-8.%8.%x.b8.+x.&.(.-8.*H8.%8.,H8.%x.b8.,.!.".,.%x.-8.`.*.bx.+x.+x. x.`x.&.&.`8.'.-8.+H8.b8.'8.)x.-8.%x.+x.+x. x.(x.,.";x.,.*.&x.b8.,.(.`x.)x.,8.`x.&x.b8.&x.+x.&x.).b8.,.a8.(x.b8.(H8.`8.-H8.!8.(.(x.,.&x.,H8.!8.b8.(.+x.`.*.bHY\8.`8. .bx.,.(x.,.`8.&.a.&x.%x.,x.). x.)x.,.!8.`8.'.(.,.,.%..8. x.!8.&x.%x.bx.+x.!.*.,.).-8.&8. H8.-H8.,.(.`.&x. x.,.(.%x.,.&8..8.(. x.-8."8.+x.(..H8.`H8.b8.)x.bx.)ˆ8.*.,. x.(x.+x.!.`.&x.`8.".-8.!.(x.*.(8.,.!8.`x.(x.bx.)8.&H8.,H8.&x.-H8."8.bH8.&H8.-H8.(.,x.!.a8.%8.bx."8.+H8.-.b8.).b8.,.&. x.!8.(.+x.!.%8.bx.).(.(.,8.&.+x.&.!8.+x.(x.(x.-8.).&x.-8.*.%x.c8.`x.%x.b8.).(.(x.&x.`8.*.a.&x.).b8.,.`8.&.a.&x. x.,.(.&. x.!8.(.+x.!.%.-H8.+H8.b8.,."8."8.,8.`8.*.(x.,.,8.*.(x. x.,x.&. x.,.(.%8..x.`x.)B.&.(.,8.".,.".&x.`8. x.-.+x.& K 8.)x.bx.,.&x.!8.&H8.`x.%x.b8.`.&x.!8.).,.(x.`8.&.a.&x."8.(.-8.!8.(.,8.&.+x.&.!8.+x.(x.(x.-8.).&x.-8.*.%B.`8.&.a.&x.`x.!8.b8."8.+H8.-.b8.(.,8.&.+x.&. x.,.(.&. x.!8.(.+x.!.`8.'.(.,.,8.(.,x.$8.&.,.)x."8.-x.&x.`.&x.%..8. x.).,x.&x.&x.-H8.a8.bH8. %8.bx.%8.,;H8.*.&x.bx.,.%¸. {x.,.*.&x.%8. x.(.+x.&.(..8.%.&8.*8.,.*.%x.(.c8.`.%8.(.(x.-x. x.,.(.'.,x.$.&x.,.(.,8.&.&.&8..8.(. x.-8."8. x.,.(.!8.bx.,8.`x.)x.,8. x.,.(.(B.&x.`.(.&.,.(.`8.*8.(.*x.$8. x.-8."8.".,x.%8.`8."8.&x.`8.'.-8.+H8.b8.`8.+x.-8.+H8.bH8.`.*.bx.(8.,.!8.`8.+x. x.".&x.`8.&.a.&x.%x.,x.). .,x.&.`8.!8.)x.-8.+H8.b8.&x.(.,8.&.&.`8.*8.(.*x.$8. x.-8."8.+x.(.b8.,.!.`x.%.bx."8.(.-8.!8.`x.)x.,8.`.&x. .$.,8.%.-H8.(8.b8.,.!8.`8.+x. x.".&x.`8.+x.!.%x.b8.,.!. x.a.%8.,;H8.*.&x.bx.,.%.-H8.*8.b8.&x.,x.&.*.&x..8.&B.(8.,.!8.(.,x.$8. x.,x.&x.+x.(.b8.,.!.`8.&.a.&x.&{H8.,8.bH8.*.&x.-8.!8.b8.`."8.`8.%8.-x.(.)8.).(.(x.&x.a8.%8.bx. .(.,.(.!8.).,.(x.`.&x.*.b8.).&x.&x.-H8.`8.bH8.*.bx.'8.!8.,H8.`8.'.-8.(H8.b.`8.%x.-8.(x.).b8.,'8. .+x. x.)x.b8.,.).%.-.!.&.(.-8.*H8.%8.,H8.%.-H8.(H8.b8.!8.-H8.).,.(x.*x.,.!8.,x.#H L8.+x.,x.&x.%8.,x.&.`.&x.&.(.,8.`8.%.*8."8.-x.&H8.`8.".b8.&BX]ZK[ݛH 8.`8.&.a.&x.&.(.-8.*H8.%8.,H8.%.-H8.%8.b8.,;H8.+x..8.&. x.(.$.c8.%H8.,8.b8.!.a8.`8. x.-H8.(8.b8.). x.,x.&. x.,.(.*.-8.+H8.b8.*.,.(¸.`8.".b8.&x.`8.%8.-x.(.). x.,x.&X]ZH8.`x.)x.,[ݛK[[8.`x.)x.,[XXB.%..8. x.&.(.-8.*H8.%8.,H8.&.(.,x.&.*.-8.!8.b8.%x.b8.,.!.a8.`.*.bx.`8. .bx.,. x.,x.&.(.,x.$8.&.,.)x.%.,H8.!8.bH8.*.(x.%8.%.bx.,.a8.(x.b8.&.(.,x.&.%x.,.(x. x.a."8.,8.a8.&.%x.b8.+B.a8.(x.b8.a8.%8.bH8.`8.'.(.,.,8.(.,x.$8.&.,.)x.(x.-x.+H8.,;H8.&x.,."8.(x.,. x. x.).b8.,8.!8.&x."8.-x.&x.&x.,H8.&H8.bH8."8.,8.a8.(x.b8.".+x.&.+x.,8.a8.(.%.-H8.(8.b8.%8.-8.`8.(.-8.+H8.bH8.`8.&x.bx.&B.!8..8.(.`.*.bx."8.&8.`x.)x.,8.`x. x.bx.a8. .%x.,.(x.*.-8.!8.b8.%.-H8.)H8.b8. H8..H8.!8.bx.,.`x.)x.,8.(8.,.!8.(.,x.$8.%x.bx.+x.!. x.,.(8.".-8.!8.b8.!8.&x."8.-x.&H8.`8.(.-8.+H8.b8.!. x.,.(¸.%x.,.(x.,.*.,. x.-8.&x.`8. .,."8.,8.a8.(x.b8.%.,8.`8.)x.,.,8. x.,x.&H8.`8. .,."8.,8.a8.(x.b8.!8.%8.,H8.!8.bx.,.&H8.`8.'.(.,.,8.(..H8.)8.bH8.,8.b8.a8.(x.b8.*.,.(x.,.(.%.!8.bx.,.&x. x.#.*.(x.,.(.a8.%8.bH8.%8.,x.!.&x.,H8.&H8.bH8.'.). x.`8. .,. x.a."8.,8.&.(.,x.&.%x.,.(H8.%x.(.!.&x.-H8.%8.bH8.+H8.-8.`8.&.a.&x.*.&.-8.(8.%H8.-8.+x.(.b8.,.!.*.&x.-8.!8.b. .+x.!.'8..H8.&8.bH8.(.,8. x.+x.&. x.,.(."8.-x.&x'BPӓPPQVSB