B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 30

ที ส ่ ำ � คัญ คนจีนรู จ ้ ก ั การหาช่องทางในการท�ำธุรกิจ ไม่ว า ่ จะเป็นสินค้า ประเภทเทคโนโลยีท ม ี่ จ ี ด ุ เริ ม ่ ต้นการผลิตจากฝรั ง ่ ก็ตาม แต่แรงขับที ต ่ อ ้ งการ แสวงหาโอกาสในการขายของให้ได้มากขึ น ้ จึงมีการน�ำสินค้าที ฝ ่ รั ง ่ เริ ม ่ ต้นคิด มาพัฒนาต่อยอดให้ม ค ี วามสามารถและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ม เ ี พิ ม ่ ขึ น ้ และผู ป ้ ระกอบการจีนก็ร จ ้ ู ก ั น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไข ปัญหา จนกลายเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ และเป็น Business Model ใหม่ได้อย่างไม่น า ่ เชื อ ่ วรมนเล่าให้ฟังว่าการที่จีนมีประชากรเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การ ต่อคิวต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ป ญ ั หากระทบมาถึงการให้บริการลูกค้าที ท ่ ำ � ได ไม่ท ว ั่ ถึง จีนก็ม ก ี ารน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดคิวระบบออนไลน์ ซึ ง ่ ท�ำให การจัดสรรคนที เ ่ ข้ามาใช้บริการมีความคล่องตัว ไม่ต อ ้ งหงุดหงิดกับการ มานั ง ่ รอ สิ ง ่ เหล่านี ส ้ ะท้อนให้เห็นความสามารถในการน�ำเทคโนโลยีมาช่วย ในการแก้ไขปัญหาของคนจีนได้เป็นอย่างดี ซึ ง ่ การรู จ ้ ก ั น�ำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้เพื อ ่ แก้ป ญ หาที เ ่ กิดขึ น ้ ในชีว ต ิ ประจ�ำวันได้อย่างลงตัวเช่นน จึงไม่แปลกที ธ ่ ร ุ กิจ Startup ในจีนจึงเติบโตเหมือนกับดอกเห็ด และที ส ่ ำ � คัญ เจ้าของ Startup ส่วนใหญ่ก ม ็ ก ั จะมีอายุน อ ้ ยๆ แต่ก ส ็ ามารถสร้างโอกาส ในการท�ำเงินได้ส ง ู มาก จนท�ำให้จ น ี เป็นประเทศทีมี Startup ในกลุ ม ่ Unicorn คือมีม ล ู ค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากที ส ่ ด ุ ในโลก ที เ ่ กิดขึ น ้ เช่นนี ไ ้ ด้ก เ ็ พราะจีนมีการส่งเสริมนักลงทุนอิสระ มีสถาบันอบรมการสร้าง ผู ป ้ ระกอบการในหลายๆ เมือง เช่น ปักกิ ง ่ เซียงไฮ้ เซินเจิ น ้ ฯลฯ ผู ป ้ ระกอบการ พวกนี ก ้ ร ็ ว ้ ู า ่ จะน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้ม ป ี ระสิทธิภาพอย่างไร และจะน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างไรถึงจะเป็นสินค้าหรือบริการที จ ่ ะสร้าง รายได้ให้ม ส ี ง ู ขึ น ้ นอกจากนี้ ผู ป ้ ระกอบการจีนยังมีความสามารถในการประยุกต์ และ ดัดแปลงเทคโนโลยีท ร ี่ บ ั มาจากฝรั ง ่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถี ชีว ต ิ ความเป็นอยู ข ่ องคนจีนได้อย่างลงตัว ซึ ง ่ เป็นความสามารถที ว ่ รมนรู ส ้ ก ึ ชื น ่ ชม เช่น โวตี ห ๋ ว ั่ กัว ร้านสุก ท ี้ ข ี่ น ึ้ ชื อ ่ เรื อ ่ งความทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว และราคาถูก มีการลดต้นทุนโดยการตัดพ่อค้าคนกลาง มีการให้ผ ผ ้ ู ลิตส่ง วัตถุด บ ิ โดยไม่ต อ ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�ำให้ท ง ั้ ผักหรือเนื อ ้ มีราคาพอๆ กับ ไ เดินซื อ ้ ของในตลาดสดเอง ซึ ง ่ การบริหารต้นทุนด้วยวิธ เ ี ช่นนี ท ้ ำ � ให้ว ต ั ถุด บ ิ หลายอย่างถูกกว่าร้านหม้อไฟทั ว ่ ไปเกือบครึ ง ่ นอกจากตัดพ่อค้าคนกลางแล้ว ก็ย ง ั มีการลดการใช้พนักงานลงด้วย การให้ล ก ู ค้าบริการตัวเอง โดยมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ คือ แทนที จ ่ ะจ้าง พนักงานเสิร ฟ ์ ลูกค้าจะต้องเดินไปเลือกผักหรือเนื อ ้ ด้วยตัวเองและส่งให พนักงานเก็บเงินคิดราคา ทุกถาดจะมีช ป ิ RFID ติดอยู่ เวลาคิดเงินก็วางท เครื อ ่ งอ่าน เครื อ ่ งก็จะแจ้งราคาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ร้านนี ย ้ ง ั คิด “ค่าโต๊ะ” ตาม “ขนาดโต๊ะ” และ “ช่วงเวลา” โดยโต๊ะเล็ก นั ง ่ 2-4 คน ในช่วงเวลาที ไ ่ ม่ใช่ม อ ื้ เที ย ่ งหรือมื อ ้ เย็นจะคิดราคา อยู ท ่ ี่ 25 บาทต่อ 15 นาที หรือชั ว ่ โมงละ 100 บาท แต่ถ า ้ เป็นมื อ ้ เที ย ่ งหรือ 28 B-CONNECT MAGAZINE มื อ ้ เย็นจะคิดราคา 15 นาที 40 บาท หรือชั ว ่ โมงละ 150 บาท ถ้าโต๊ะใหญ 6-8 คน สนนราคาอยู ท ่ ี่ 15 นาทีละ 50 บาท หรือ 200 บาทต่อชั ว ่ โมง แต่ถ า ้ ในเวลาเร่งด่วนจะคิด 15 นาทีต อ ่ 75 บาท หรือ 300 บาทต่อชั ว ่ โมง แต่ถ า ้ มาในช่วงเวลาที ค ่ นไม่ก น ิ ข้าว ราคาก็จะถูกลง การคิดเงินก็จะคิดจากสองยอดคือ ยอดแรกเป็นค่าอาหาร และ ยอดที ส ่ องคือ ค่าเวลาใช้โต๊ะ เมื อ ่ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็จะได้ร บ ั บัตรเงินสด ในการซื อ ้ อาหารและตอกบัตรนับเวลาการกินด้วย วรมนมองว่าเป็นการ น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ disrupt ซึ ง ่ เป็นการแก้ป ญ ั หาให้ก บ ั คนชั น ้ กลาง และคนชั น ้ ล่างที พ ่ บเจอกับปัญหาแบบนี ม ้ านาน และเชื อ ่ ว่าจะเกิดธุรกิจ ที เ ่ ข้ามาช่วยแก้ป ญ ั หาในชีว ต ิ ประจ�ำวันเช่นนี ม ้ ากขึ น ้ อย่างร้านสะดวกซื อ ้ 7-11 ในจีน วรมนเล่าว่าจะตั ง ้ อยู ใ ่ นเมืองหลักๆ เช่น ปักกิ ง ่ เซียงไฮ้ กวางโจว ฯลฯ แต่เมืองอันดับสอง อันดับสามจะไม่ม ร้าน 7-11 เพราะต้นทุนการเปิด 7-11 จะสูงมาก และตอนนี ก ้ ไ ็ ด้เกิดธุรกิจ ร้านสะดวกซื อ ้ ที ไ ่ ม่ใช้คนให้บริการ และมีการขายในรูปแบบแฟรนไชส แล้ว ท�ำให้ร า ้ นสะดวกซื อ ้ รูปแบบนี ไ ้ ปถึงเมืองเล็กๆ เพราะเป็นการใช้ระบบ เข้ามาควบคุม ซึ ง ่ ร้านสะดวกซื อ ้ ที ว ่ า ่ ก็เป็นร้านขนาดใหญ่ แต่สามารถเข็น ไปได้ท ก ุ ที่ และมีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุม ตั ง ้ แต่เมื อ ่ เปิดประตูเข้าไป ก็ต อ ้ งสแกน QR Code วิธ ค ี ด ิ ร้านสะดวกซื อ ้ ของจีนรูปแบบนี ถ ้ อ ื เป็นช่องว่างทางการตลาด ที ม ่ ข ี นาดใหญ่ และเป็นวิธ ค ี ด ิ ที ต ่ า ่ งจากอเมริกา หรือญี ป ่ น ่ ุ ที ม ่ องว่าการม ร้านสะดวกซื อ ้ ผุดขึ น ้ มากเท่าใดก็จะเป็นมาตรวัดความเจริญของเมืองได อย่างหนึ ง ่ adopt จากสินค้าคนอื น แต่ adapt ให้ก า ้ วหน้ากว่า วรมนมองว่า แม้ท ก ุ วันนี้ Business Model ของจีนจะยังคงใช้ว ธ ิ การก๊อปปี ส ้ น ิ ค้าอื น ่ อยู่ แต่ก ไ ็ ม่ใช่เรื อ ่ งแปลกแต่อย่างใด เพราะแม้แต สหรัฐอเมริกาก็เคยใช้ว ธ ิ ก ี ารนี ม ้ าก่อน แต่ส ง ิ่ ที น ่ า ่ สนใจอยู ต ่ รงที ห ่ ลังจากที จ ่ น ี ก๊อปปี แ ้ ล้วก็จะพยายามท�ำให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีข น ึ้ อย่างโปรแกรม แชท การที จ ่ น ี บล็อกโซเชียลมีเดียจากโลกภายนอก ท�ำให้ต อ ้ งมีการพัฒนา โปรแกรม WeChat ขึ น ้ เพื อ ่ ให้คนทั ง ้ ประเทศใช้ จนท�ำให้โปรแกรมนี ม ้ ก ี าร พัฒนาก้าวล� ำ ้ ไปกว่าโปรแกรมแชทที ม ่ ม ี าก่อนหน้า “คนจีนจะไม่หยุดแค่น น ั้ ยกตัวอย่างเช่น ฝรั ง ่ มี WhatsApp เกาหล มี Kakaotalk และประเทศไทยนิยมใช้ Line จีนก็มี WeChat ซึ ง ่ ผู ท ้ ท ี่ ำ � แชท แบบนี แ ้ รกๆ ที เ ่ รารู จ ้ ก ั กันคือ ICQ และต่อมาเป็น QQ ของเทนเซนต โดยมาก่อน MSN ที เ ่ รารู จ ้ ก ั กัน แต่เราไม่เคยใช้ QQ ซึ ง ่ ในปัจจุบ น ั คือ WeChat นั น ่ เอง แต่ QQ ก็ย ง ั มีอยู่ ไทยเราเหมือนถูกปิดประตู เพราะจะรับ นวัตกรรมที ม ่ าจากฝรั ง ่ ท�ำให้เราไม่ร เ ้ ู ลยว่าประเทศจีนมีอะไร หรือท�ำอะไร เราจึงคิดว่าเมืองจีนนั น ้ ก๊อปปี ต ้ ลอด แต่ก ย ็ อมรับว่าจีนยังมีการท�ำธุรกิจแบบ adopt and adapt อยู่ แต่ส ง ิ่ ที เ ่ ขา adapt นั น ้ มันมีความก้าวหน้ามากกว่า